Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1663 Johan Sagittarius Johannes Josephi, Tyrvensis 1634. Vht: Tyrvään kappalainen Josef Sagittarius (Josephus Henrici, † 1660) ja Elin Claesdotter . Ylioppilas Turussa sl. 1663 Sagittarius Joh. Josephi Tyrv _ 75. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1663/64] Johannes Sagittarius. Tyrvensis. | Coadjutor in Karku. — Apulaispappi Karkussa. Asui Juurakon ratsutilalla. † 1673.

Pso: Anna Henriksdotter tämän 2. avioliitossa.

Poikapuoli: Karkun kappalainen Henrik Fabrinus 2310 (yo 1673/74, † 1692).

Lanko: Turun kappalainen Johan Karkuensis 849 (yo 1651/52, † 1674).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 167a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #128; KA mf. ES 1963 (nn 4) Tyrvään käräjät 22.–23.7.1646 f. 277 (Cappellanen H:r Joseph Henrici), Tyrvään käräjät 8.–9.11.1647 f. 399v (Cappellanen her Joseph Henrici, begärade Uptaga et Ödes hemman i Hätilä om 5 öres Skat, der en be:d Lars Bertillsson tillförende åbodt hafwer); KA mf. ES 2000 (nn 62) Tyrvään käräjät 17.–19.6.1665 f. 835 (Framsteg för retta Mattz Jörensson ifron Hapaniemiby och Karku Sochn, och ladhe i retten Regementskrifuarens Jona Anbergz inrymmellsse skrifft af Dato d: 28 Feb: 1665 på eet Regementz hemman i Kallialaby om Skatt 3 ö: Man:l ½ dher Simon Jörensson tillförenne åbodt haf:r och Såssom bem:te Mattz ähr sinnadt samma hemman på Frijheet uptaga, och till fulkombligh bruck bringa, Begeradhe han fördenskuldh at om bem:te hemmanetz beskaffenheet Ranssakas och ährfaras skulle, Altså Intygades, aff Nämbden at en Prest H:r Joseph be:dh hade uthi 5 åhrs tijdh boott på hemmanet och derföre Ödes rentta Uthgiordt), Karkun ja Mouhijärven käräjät 21.–23.6.1665 f. 841v (Förekom D:nus Johannes Josephi, och kärde till Kyrckioheerden i Karcku, H:r Johan Matthiæ (katso 923) om sin Sal: Faders fordhom Capelans i Tyruis Sochn 1660 och 1661 åhrs åtherståendhe Cappelans rentta, af Rautajoki gårdh, emedan han Kyrckioheerden dhen tijdhen hade Inspection öf:r gården ... at 1658 och 1659 skall wara Sal: Cappelan, af sin Mågh Josseph Thomasson i Hätilä ...); KA mf. ES 1963 (nn 5) Tyrvään käräjät 4.–5.7.1678 f. 338 (Henrich Henrichsson i Nändölä uthaf Kähranden 627 producerat til witne, bekände förre Åboen på Hätilä, Cappellanen Sahl: H:r Joseph Sagittarium begärt wed pass för 20 åhr sedan sin Eng igen uthaff Fru Beata Sigfredzdotter på Rautjåki). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 13 (1660. D:n Josephus H. Ecclesiastes in Tyrvis, mortem peregit); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 104 (XXIV); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #128. — G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951) s. 640 (mainitaan samanaikainen pappismies Johan Sagittarius, joka palveli Ruotsissa mm. suomenkielisenä amiraliteetinsaarnaajana ja sittemmin pappisvirasta erotettuna seikkaili Euroopassa).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Sagittarius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1634>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.