Helsingin yliopisto

Tiedot

(1652) Jakob Collinus Jacobus Johannis, Karckuensis 923. Vht: Karkun kirkkoherra Johan Collinus (Johannes Matthiæ, † 1671) ja Elisabet Johansdotter Särki. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 19.12.1652. Respondentti 19.12.1652 (Jacobus Johannis Collinus Carcku-Finl.), pr. Eskil Petraeus U1. Respondentti 3.1654, pr. Axel Kempe 168. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1654 – kl. 1655. Stipendianomus 4.4.1655. Stipendianomus 20.6.1655. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1655. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1655. — Huittisten kirkkoherran apulainen 1655, vt. kirkkoherra 1658. Tukholman suom. seurak. kappalainen 1661, kirkkoherra 1663 (virkaan 1665). Tukholman konsistorin jäsen. Uskelan kirkkoherra 1669. Turun maakuntakokouksen osanottaja 1676. † Uskelassa 18.6.1683.

Pso: 1:o 1661 Valborg Thuronius († 1665); 2:o 1666 Katarina Hacks († 1680); 3:o ~1681 Maria Alanus († 1727).

Appi: teologian professori, tuomiorovasti, FM ja TT Jöran Alanus U9 († 1664).

Serkku: Hämeenkyrön kirkkoherra Johan Särki, myöh. Rubellius 1014 (yo 1653/54, † 1687).

Veli: ylioppilas Anders Collinus 1670 (yo 1663/64, † 1666).

Veli: luutnantti Johan Collinus, myöh. Collin 1671 (yo 1663/64).

Veli: Karkun kirkkoherra Henrik Collinus 1672 (yo 1663/64, † 1707).

Poika: Sauvon pitäjänapulainen Abraham Collinus 2864 (yo 1680, † 1690).

Poika(?): ylioppilas Petter Collinus 3726 (yo 1690/91, † 1693).

Lanko: Tukholman suom. kirkkoherra Tomas (Thomas Johannis) 196 (yo (1641), † 1663).

Lanko: Kangasalan kirkkoherra, FM Johan Waenerus, myöh. (1656) Thuronius 662 (yo 1648, † 1701).

Lanko: Eurajoen kirkkoherra Johan Teet 1051 (yo 1654/55, † 1692).

Lanko: Tukholman suom. kirkkoherra Bengt Quivander 1163 (yo 1656/57, † 1673).

Lanko: Karkun pitäjänkirjuri, majoitusmestari Matias Collanius 1509 (yo 1661/62, † 1717).

Vävy: Loimaan kappalainen Henrik Rungius 2902 (yo 1681, † 1720).

Vävy: Vehmaan kappalainen Anders Kreander 3700 (yo (1690), † 1731).

Vävy: Turun kaupunginviskaali Johan Lässle 4022 (yo 1694, † 1715).

Viittauksia: HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (4.4.1655, 20.6.1655); Esko Karisalmen tiedonanto 23.8.2012 (Digitaaliarkisto läänintili 7201 (Kihlakunnanoikeuksien verontarkastuksia) Lempäälän tutkintakäräjät 11.5.1635 f. 55v: Kärde här Erich Johannis [Särki] Coadiutor pastoris och hans Suåger her Johannes Matthiæ i Carcku til Simon Andersson i Kaurala om S. Her Johannis fordom Kyrckieherdes i Lämpälä åther stående Tijende Tertiall pro åhr 1622 och 1623); KA valtakunnanregistratuura 5.6.1663 f. 159 (Till Erkie Biskopen för H. Jacob Collino, att förestella honom till Finske Församblingens Kyrkioheerde), 24.7.1667 f. 150 (Öpet breeff för Kyrkioheerden i Karku herr Johan Matthiæ Collinus på ett Skattehemman, att niutha fridt i sin och sin hustrus lijfztijdh ... hemmanet Pohiala i Finlandh, Åbo Lähn och Torfwis Sochn belägit, hwar aff honom Skattrettigheten aff Beatha Sigfredz dotter till Stantioki testamenterat ähr), 6.5.1669 f. 68 (Till Biskopen i Åboo för herr Jacobo Collino), 6.5.1669 f. 68v (Collation för h:r Jacobo Collino på Uskala Pastorat i Finlandh); KA mf. ES 1923 (mm 9) Euran ja Eurajoen käräjät 27.–28.2.1656 f. 240 (D:nus Jacobus Johannis Coadjutor i Hwittis Sochn på Kyrckioheerdens dersammestädes Wällärde H:r Matthias Thomæ wägna); KA mf. ES 1923 (mm 10) Kokemäen käräjät 5.–7.10.1658 f. 33v (Coadiutor i Hwittis Sochn Wällärde Jacobus Johannis, fordrade utaff Thomas Berthilsson Hälli i Merstola 30 stycken Salt Sijck för Malt och Humbla han för någre åhr sädan haf:r försträkt), Huittisten käräjät 30.3.–2.4.1658 f. 80v, Huittisten käräjät 5.–7.8.1658 f. 100 (Wällärde Her Jacob Johannis, Upå Kyrckieheerdens S: Her Mathses Enckies wägne), Huittisten käräjät 12.–15.11.1658 f. 141v (Vice pastor, Hederligh och Wälärde her Jacob Johannis); KA mf. ES 1924 (mm 10) Huittisten käräjät 28.2.–1.3.1659 f. 270v, Huittisten käräjät 4.–6.7.1659 f. 282, 283v, Huittisten käräjät 10.–12.11.1659 f. 300v (Coadjutor H:r Jacob, katso 954); SSHY (TMA Ulvila:1–2) Huittisten käräjät 17.–18.2.1662 f. 90v (Grefwesk:ps Inspectoren Hans Hansson låther annotera at han haf:r igenom Biskopen höglärde D:r Johan Elai Terseri stämbt H: Jacobus Johannis Collinus at swara honom till Rätten, om ährröriga ordh, som H:r Jacobus haf:r honom öfwerijlat, hwilken Jacobus jcke comparerade); KA mf. ES 1748 (cc 9) Halikon ja Uskelan käräjät 28.2.–1.3.1673 f. 18 (Kyrckioheerden Wyrdige och Wäällärde H:r Jacobus Collinus ... A:o 1670 wedh sin till Pastoratet inträdande å Prästebholet); KA mf. ES 1749 (cc 11) Halikon ja Uskelan käräjät 12.–14.7.1683 f. 103 (Kyrckioherden utj Uskela Sahl. H:r Jacob Collinus för någre Månader sedan är dödh blefwen, och efter sigh lemnat een Fattigh Enckia med 7 omyndige och oförsörgde barn); KA mf. ES 1750 (cc 12) Halikon ja Uskelan käräjät 29.–30.1.1684 f. 42v (Sal. Kyrckioherden A:o 1680 d: 4 Octob: hade kiöpt af Skreddaren i Åbo M:r Henrich Henrichsson 1 Ryttare hemman i Loppis by för 1000 D:r K: m:t. Vertaa 3635. Asian käsittely jatkuu seuraavilla käräjillä f. 180v ja 183v); KA mf. ES 1753 (cc 20) Halikon ja Uskelan käräjät 19.–21.10.1692 s. 132 (Advocaten Wälbet:de Johan Lijfman på fordom Pastoris Sahl: H:r Jacob Collini Enckias, dygdesamme Mariæ Alanæ wägnar tilltahlte Sahl. Häredzskrifwarens Jacob Simonssons Enckia hust:o Elisabetha Gåttleben, om ett Ryttare hemman i Låppis by (vertaa 5958), som hon tillijka medh des Erfwingar till hennes Sahl. Man för 950 D:r K:m:t försåldt, hwar på eij mehra som 450 D:r K:m:t ähre lefwererade); KA mf. ES 1846 (kk 9) Pöytyän käräjät 2.–3.10.1690 s. 160 (hwadh Sahl: Kyrckioherdens i Uskela H:r Jacob Collini Omyndige Barns Medell uti Sahl: [Befallningzmans Erich] Westmans Sterbhuus kan innestå, här igenom blijr ograverat. Wedh detta tillfälle framstegh Lieutnampten Petter Lundström, som äger Wessmans Enckia [Brita Hakes, joka oli Jakob Collinuksen 2. vaimon sisar], och sade Wessmans Ägendomb mäst bestå i Boskap. Jatkuu (kk 10) 1.–3.10.1692 s. 458); KA mf. ES 1963 (nn 4) Karkun käräjät 25.–26.11.1644 f. 135 (Upbödz 1 gångon det Sölfstopet som Thomas Simonsson i Mustianoja åth H:r Johan Collino för 10 D:r Kopp:r Mynt pantsatt hafwer); KA mf. ES 2000 (nn 62) Tyrvään käräjät 27.–28.2.1660 f. 482, Karkun ja Mouhijärven käräjät 13.–14.3.1663 f. 722 (Kyrkeherden j Karko Wyrdigh och Wällerde Herr Johan Mathiæ Begärade Optaga ett Knehte Ödess Hemman j Haråis by där Anderss Matzson tilförende åbodt hafwer, åm 3 ö: skatt och 2/3 Mantall, Huilket Effter Nämbdens och hela tingslagetz intygan, öfuer Manna Minne Öde Legat hafwer), Karkun ja Mouhijärven käräjät 13.–14.3.1663 f. 725v (Kyrkoherden H:r Johan Mathiæ Fordrade på Rauta Jåkj Fruns [Beata Sigfridsdotter] wägnar, aff Sin broder Bertell Matzson Räntan för Jysie Hemman, där Emoth förebar Bertell, Frun hafua aff Särdeless gunst och benögenhet för gammal Slähtskap, hans Armodh och Många barn skull, Undt hånom be:te hemman frijt, det han en Rum tijdh Nutit, och förmodar till Fruns dödedagh fåå Niuta), Karkun ja Mouhijärven käräjät 21.–23.6.1665 f. 841v (katso 1634), Karkun ja Mouhijärven käräjät 15.–17.2.1666 f. 902 (katso 1918); KA mf. ES 2001 (nn 62) Tyrvään käräjät 26.–27.2.1667 f. 1042v; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Karkun ja Mouhijärven käräjät 8.–9.2.1669 f. 5 (Selkis gårdzfougdhe Erich Larsson ... hans Swärfadher Kyrkiohärdhen härsammastädhes Wyrdigh och Wällärdhe H:r Johan Matthiæ Kollinus); KA mf. ES 1963 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–16.2.1675 f. 22 (Matz Hindersson i Kuliu klagadhe öfwer Arendatoren Erich Larsson); KA mf. ES 1964 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 5.–7.8.1682 s. 646 (witnen ... Bertil Madtzsons i Jysiä om sina 60 åhr berättelse ... sin Fader Cappellan H: Madtz Bertilsson [Karkun kappalainen Matthias Bartholdi, † 1637]. Vrt. 4.–8.11.1681 s. 429 Bertil Matzon i Jäsiä hwilken och tillförenne hade i Hapaniemi bodt en man om sina 70 åhr). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 52 (XII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 566, 567, 576, 591, 592, 596; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 31 (mainitaan eräs Jacobus Johannis), 36, 46; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 244 (isä), 250 (finska pastoren Her Jacob i Stockholm), 303, 306, 307, 321; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 10 (kyrckioherden i Uskela H:r Iacobus), 206–207, (244), 395; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 111; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 560; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 56, 236 passim (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 276, 279, 285, 286, 489, 490; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 291, 292; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 114 (18.8.1727, ‡ enckje pastorskan Marja Alana); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 171; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 222 (liite, matrikkeliin merkitsemättä jääneitä ylioppilaita). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 224, 425; G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951) s. 94; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #14D, 2034R, 2865R, 3949G, 3950G, 3990D, 3996D, 3997D; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1146 (1713, leski), 1732 (1714, leski), 2911 (1715, leski), 4147 (1716, leski), 5747 (1719, leski), 5997 (1720, leski); H. Impola, Karkun Collinus-suvun alkuperä ja ensimmäiset polvet. Genos 66 (1995) s. 159; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #5G, 6 (?), 1064 (?), 1066 (?), 1067 (?), 1186D, 1947H (‡), 2030, 2080R, 2362, 2542 (?), 2543 (?), 2545 (?), 2712D, 2867R, 3139G, 3235, 3387, 3465G, 3495, 4162; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 55; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 250.

Doria respondentti

Päivitetty 2.9.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Collinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=923>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.