Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1663 Gustaf Neostadius Gustavus Marci, Neostadius 1649. Vht: uusikaarlepyyläinen kauppias, raatimies ja valtiopäivämies Markus Andersson († 1644) ja Margareta Kaspersdotter Alstadius. Ylioppilas Turussa sl. 1663. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1663] Gustavus Marci Neostadius | Sacellanus in NyCarleby 1681. Obiit 1702. — Uudenkaarlepyyn pitäjänapulainen ja pedagogi, sitten kappalainen (1679). † Uudessakaarlepyyssä 1702.

Pso: Brita Henriksdotter Hoffrenius tämän 1. avioliitossa (‡ 1739).

Pson seur. aviomies: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra Johan Forsman 2365 (yo 1674/75, † 1707).

Appi: Iisalmen kirkkoherra Henrik Hourenius, myöh. Hoffrenius 655 (yo 1648, † ~1710).

Veli: Kokkolan kappalainen, rehtori Kasper Neostadius 1016 (yo 1653/54, † 1679).

Poika: Uudenkaarlepyyn kappalainen Henrik Neostadius 4089 (yo 1695, † 1710).

Poika: Uudenkaarlepyyn pitäjänapulainen Gustaf Neostadius 4372 (yo 1698, † 1712).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #173; KA mf. ES 2079 (ss 3) Uudenkaarlepyyn käräjät 3.–4.11.1673 f. 29, Uudenkaarlepyyn käräjät 7.–8.10.1674 s. 150 (Hedherlige och wälllärde H:r Gustauvs Marci Neostadius), 151 (H:r Giöstaff); KA mf. ES 2026 (qq 2) Uudenkaarlepyyn käräjät 8.–11.3.1679 #172 (Cappellanen Wördig och Wellerdhe H:r Gustavus Neostadius); KA mf. ES 2081 (ss 5) Uudenkaarlepyyn käräjät 5.–6.9.1683 s. 156; KA mf. ES 2081 (ss 7) Uudenkaarlepyyn käräjät 12.–14.1.1685 s. 4 (Den twistige Saaken emellan Capellan wällärde H:r Gustavus Martij å des Hemmans i Kyrckeby wägnar Kerande, och Jöran Pelkoinen ibidem Swarande, Angående Drakapått Engen), Uudenkaarlepyyn käräjät 7.–8.8.1685 s. 23; KA mf. ES 2082 (ss 8) Uudenkaarlepyyn käräjät 25.–26.8.1686 s. 180; KA mf. ES 2083 (ss 13) Uudenkaarlepyyn käräjät 9.–10.2.1691 s. 197; KA mf. ES 2084 (ss 14) Uudenkaarlepyyn käräjät 30.5.1692 s. 42; KA mf. ES 2084 (ss 15) Uudenkaarlepyyn käräjät 24.–25.8.1693 s. 326; KA mf. ES 2084 (ss 16) Uudenkaarlepyyn käräjät 16.1.1694 s. 76; KA mf. ES 2085 (ss 16) Uudenkaarlepyyn käräjät 31.7.1694 s. 41; KA mf. ES 2085 (ss 17) Uudenkaarlepyyn käräjät 25.–26.2.1695 s. 255; KA mf. ES 2085 (ss 18) Uudenkaarlepyyn käräjät 21.2.1696 s. 318; KA mf. ES 2086 (ss 18) Uudenkaarlepyyn käräjät 3.9.1696 s. 149; KA mf. ES 2086 (ss 19) Uudenkaarlepyyn käräjät 18.1.1697 s. 57, 58; KA mf. ES 2087 (ss 21) Uudenkaarlepyyn käräjät 24.–26.1.1699 s. 127 (Caplanen Wördige och wällärde H:r Gustaf Neostadius Insinuerade Hans Nådes H:r Landzhöfdingens Högwälborne H:r Johan EhrenSkiöldz nådiga Resolution aff d: 11 Augusti Sidstledne hwar medelst Oloff Mattzsons Hemman 1 M:tl öde i Kyrkioby honom H:r Neostadio till Caplans boohl Anslaget ähr, inläggiandes och H:r Gustaf ett besichtningz Instrument aff d: 13 Septemb: förledet åhr ... hwarföre hans Wyrdigheet till des reparation någon frijheet begiärte, 155; KA mf. ES 2088 (ss 22) Uudenkaarlepyyn käräjät 12.–13.2.1700 s. 315; KA mf. ES 2089 (ss 23) Uudenkaarlepyyn käräjät 18.–19.2.1701 s. 185; KA mf. ES 2089 (ss 24) Uudenkaarlepyyn käräjät 3.–4.3.1702 s. 373; KA mf. ES 2091 (ss 26) Uudenkaarlepyyn käräjät 22.–23.8.1704 s. 901 (Sahl: Caplans H:r Gustaff Neostadii Enckias dygdesamma hustru Brijtha Hoffreniæ Fullmechtige begärte nu uthslag uthi den twist Hon weed sitt skatte hemman hafwer hafft medh Crono bonden Pehr Sigfredzson i Kyrkiobyen); KA mf. ES 2091 (ss 27) Uudenkaarlepyyn käräjät 4.–6.2.1705 s. 1083, Uudenkaarlepyyn käräjät 2.–5.9.1705 s. 1676; KA mf. ES 2094 (ss 32) Uudenkaarlepyyn käräjät 17.–19.10.1710 s. 876 (Framledne Kyrckioheerdens Sal: H:r Johan Forsmans effterlefwerska dygdesamma Matronan hustru Brita Hoffrenia lät i Rätten præsentera fölliande Testamente ... at ihugkomma min K: dotter Margreta Neostadia fram för någon annan aff mine barn ... Ytterligare will iag och förähra min K: dotter min Sal: Sons Jacob Neostadii halfwa dehl i hemmanet Draakabaka, hwilken mig effter dess dödel: afgång tilfal:t ... Datum Damskatan d: 17 Octob: 1710. Brita Hoffrenia); KA mf. ES 2094 (ss 33) Uudenkaarlepyyn käräjät 5.–7.10.1711 s. 866 (Johan Neostadius, befullmechtigad utaf sin moder dygdesamma Matrona Hust: Brita Hoffrenia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 103 (XXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 23 (XXIV); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #173. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 88, 90; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 391 (Elfving Taulu 2); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 218; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2142.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Neostadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1649>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.