Helsingin yliopisto

Tiedot

1674/75 Johan Forsman Johannes Johannis, Nycarlebyensis 2365. Vht: Kajaanin linnan komendantti Johan Pettersson Forsman (aikaisemmin Petrejus, † 1682) ja Susanna Johansdotter Pictorius tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1674/75 Forsman Joh. Joh. Neocarl: _ 116. Respondentti 11.12.1678, pr. Johan Flachsenius 981. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 12.2.1681. — Uudenkaarlepyyn kappalainen 1681, kirkkoherra 1693. † Uudessakaarlepyyssä 1707.

Pso: 1:o Magdalena Vilhelmsdotter Ross; 2:o Brita Henriksdotter Hoffrenius.

Appi: Iisalmen kirkkoherra Henrik Hourenius, myöh. Hoffrenius 655 (yo 1648, † ~1710).

Eno: Uudenkaarlepyyn kappalainen Petter Pictorius 988 (yo 1653, † 1672).

Veli: Kokkolan pormestari Karl Forsman 2884 (yo 1680, † 1715).

Velipuoli: Uudenkaarlepyyn kappalainen Jakob Carlman 2015 (yo 1668/69, † 1680).

Poika: Kannuksen kappalainen Karl Forsman U652 († 1750).

Poika: Kruunupyyn kappalainen Johan Forsman U655 († 1780).

Lanko: Oulun triviaalikoulun rehtori, FM Olof Lauraeus 1969 (yo 1668, † 1690).

Lanko: kanslisti Tukholmassa Johan Ross 3556 (yo 1689, † 1702).

Lanko: Uudenkaarlepyyn pitäjänapulainen Lars Matilainen (myös Mathelien) 3609 (yo 1689, † 1695).

Vävy: Oulun kappalainen, FM Bengt Granroth 4454 (yo 1699, † 1715).

Vertaa: Johan Norcopensis, myöh. Petrejus 777 (yo 1650).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 65a; KA valtakunnanregistratuura 2.10.1680 f. 456 (Till Cammaren, angående Commendantens och Hopmannens i Uhleborg Johan Forsmans resterande löns erhållande), 7.4.1684 f. 192 (Commendants Fullmacht för Majoren Christoffer Bilod (katso 852) ... Commendantskapet på Cajanaborgs Slott genom Johan Forsmans dödelige afgång är ledigt), 1.9.1684 f. 532 (Till Stats Contoiret för Commendanten Forssmans Enkia Susanna Simonsdotter), 17.11.1693 f. 696 (Kyrkioherde Fullmacht för Johan Forssman i NyCarleby ... Kyrkioherde Embetet uti Ny Carleby Stad förmedelst Kyrkioherdens H:r Johan Grandelij 1066 dödelige afgång är wordet vacant och ledigt), 22.8.1706 f. 369 (Collect bref för Staden Ny Carleby i Österbottn ... till en ny Körckias upbyggande), 14.9.1707 f. 113 (Kyrkioherde fulmacht på Ny Carleby Pastorat efter framledne Johan Forssman för Sysslomannen wid Dombkyrkian i Åbo Wällärde Samuel Alanus 1971); KA mf. ES 2079 (ss 3) Uudenkaarlepyyn käräjät 27.–28.8.1675 s. 409 (Johan Fårssmans Hustro, H: Sussanna Johans dåtter Högeligen beswärade öfwer Bårgaren Mårten Grelsson medh sina Participanter ... i denne Sommar öfwer gambla Råår och märken lijka som wåldhsambligen bergat Höö aff Hennes Engh i Sandören); KA mf. ES 2026 (qq 2) Uudenkaarlepyyn ylim. käräjät 6.6.1679 #442 (Denne Sochns Lensman Wel:t Johan Peersson Forssman), #447 (Commendanten Manhafftigh Johan Peersson Forssman androgh Retten huru denne Sochnen utj Grefskapz Hopmans Peer Jönsson Vernes Tijdh, hafwer till denne Sochns Prestebordz behooff, afhandlat ifrån hans Swermodher det qwarn Stelle, som nu för Tijdhen undher Prestebordhet brukas, Och Såssom hans Swermodhers hemman Fårssbackan á 1 Ml: Skatt nu intet wist el:r dugel:t Qwarn Stelle Eger ...); KA mf. ES 2081 (ss 5) Uudenkaarlepyyn käräjät 2.–3.3.1683 s. 93, Uudenkaarlepyyn käräjät 5.–6.9.1683 s. 156; KA mf. ES 2081 (ss 6) Uudenkaarlepyyn käräjät 18.–19.7.1684 s. 19; KA mf. ES 2081 (ss 7) Uudenkaarlepyyn käräjät 12.–14.1.1685 s. 13; KA mf. ES 2081 (ss 8) Uudenkaarlepyyn käräjät 12.–13.2.1686 s. 69, 76; KA mf. ES 2082 (ss 8) Uudenkaarlepyyn käräjät 25.–26.8.1686 s. 167, 171; KA mf. ES 2082 (ss 10) Uudenkaarlepyyn talvikäräjät 1688 f. 69v, Uudenkaarlepyyn käräjät 16.–17.8.1688 f. 275 (Cappellan Wördige och Wällerde H:r Johan Forsman, begierte att hans Hemman på Juuth backan om 3/4 deehls M:ls skatt skulle Opbiudas; Hafwandes H:r Johan Samme hemman af sin K: Modher bekommit och för des inlöösen måst 370 dahl:r k:m:t till geldenererne ährläggia, Hwar medh Hemmanet waar graverat; Och emedan inttet klander her emooth inkom, Altså bnlef för bemelte Hemmans bördh första gången Opbodit); KA mf. ES 2083 (ss 11) Uudenkaarlepyyn käräjät 11.–13.2.1689 s. 133 (Juuthbacka hemmanet ... opböödz andra gången); KA mf. ES 2083 (ss 12) Uudenkaarlepyyn käräjät 4.–6.8.1690 s. 173, 180, 181, 195, 197; KA mf. ES 2083 (ss 13) Uudenkaarlepyyn käräjät 3.–4.8.1691 s. 141; KA mf. ES 2084 (ss 15) Uudenkaarlepyyn käräjät 11.–12.2.1693 s. 283 (Fordom Commendantens Sahl: H:r Johan Forsmans Enckia dygdesamme Matrona hustru Susanna Johans dåtter Insinuerade sin Sahl: K: Moders dygdesamme Matrona hustru Margaretha Pehrs dåtters (katso 988) Testamente af d: 25 Martij 1688 på halfwe Forsbacka hemmanet hwilket sålunda lydde: ...), Uudenkaarlepyyn käräjät 24.–25.8.1693 s. 366; KA mf. ES 2084 (ss 16) Uudenkaarlepyyn käräjät 16.1.1694 s. 79, Uudenkaarlepyyn käräjät 31.7.1694 s. 39; KA mf. ES 2085 (ss 17) Uudenkaarlepyyn käräjät 25.–26.2.1695 s. 253, 269 (Forsbacka); KA mf. ES 2086 (ss 19) Uudenkaarlepyyn käräjät 18.1.1697 s. 63 (min K: Modher Dygdesamme Hustru Susanna Johansd:r Pictoria sielf icke mächtar föreståå Forsbacka Hemmanet ...); KA mf. ES 2087 (ss 19) Uudenkaarlepyyn käräjät 14.9.1697 s. 274; KA mf. ES 2087 (ss 20) Uudenkaarlepyyn käräjät 17.2.1698 s. 292 (Pastor Loci, Ehrewyrdige H:r Johan Forssmans Fullmechtige, Handels Mannen Niels Brask, kom för Retten, refererandes: att wählbemelte Pastors börde hemman Juutbackan ben:d, skall uti gamble Jordeböcker, för 1½ Mantahl upfördt wara, hwilket sedermera är i 2:ne Rööker fördeelt, så att under huardera Rööken skall 3/4 Mantahl begrepet wara; Men icke des mindre H:r Pastor nu för 5/6 graveras, kunnandes han fördenskull, egenteligen icke weeta, huardan 1/12 således kommet honom att påföras; Ty frågade Handelsmannen Brask, om dhee äldste uthaf Nämbden och Tingslaget, här uthinnan skulle weeta någon underrettelse wid handen gifwa? Då Nänbdemannen Johan Michelson upsteegh, görandes den berettelsen: att hans Sahl: Fader Michel Mårthensson, ungefehr för 60 åhr sedan Juutbacka hemmanet hafwer åboodt, Och Skattet för 1½ M:tl derföre det och så uti Johan Ottessons Jordebook skall opfördt wara. Sedermera hafwer bemelte Michel Mårthensson, berörde hemman till Bårgmestaren, nu mera Sahl: Joseph Jacobsson (katso 376) i Nycarleby Stad bårt bydt, där effter dedt ähr till 2:ne Röökar Klufwet wordet, då Kyrkioherdens gård, af 3/4 Mantahl haar behållit det Nampnet, Juutbacka; Men den andra deehlen är kallat Nygården, och ännu brukas uthaf Sahl: Rectoris Scholæ H:r Carl Ringii 2085 Änckia. Men hwardan den berörde 1/12 kommit, sade han sigh intet weeta, eij heller wiste någon annan, att gifwa utj Saaken någon Närmare underrättelse, Ty bleef detta Således ad notam taget, Och wederböranden effter begiäran ex protocollo meddelt); KA mf. ES 2087 (ss 21) Uudenkaarlepyyn käräjät 24.–26.1.1699 s. 147 (Landt Cammareraren Wälbetrodde Hindrich Curnovius berettade det Pastoris Loci Ehrewyrdige H:r Johan Forsmans Landtbohemman Juutbacka förmenes uthaf 5/6 Mantahl skola beståå, Men Kyrkioherden der emoot föregifwer det bemelte Hemma nallenast aff 3/4 Mantahl beståå skall ... hwar uppå upwijstes ett Köpe Contract aff d: 1 Augusti 1631 hwar medelst fordom Borgmestaren i NyCarleby Gabriel Liungson merbemelte Hemman i Laga Köp updrager sin Swåger Joseph Jacobson, då det Nämbnes wara 3/4 Mantahl Jutars ben:d hwilket Köpe Contract sedan d: 3 Julij 1634 medh Jacob Nilssons doombreef ähr Confirmeradt och Stadfäst, uthi hwilket doombreef förmäles det bemelte Gabriel Liungzson uthaff Larss Erichson Juute åffta bemelte Hemman genom laga skiffte bekommet); KA mf. ES 2089 (ss 23) Uudenkaarlepyyn käräjät 18.–19.2.1701 s. 192, Uudenkaarlepyyn käräjät 2.–3.9.1701 s. 1020; KA mf. ES 2090 (ss 25) Uudenkaarlepyyn käräjät 22.–23.9.1703 s. 987 (Det lätt Pastor Loci Ehrewyrdige H:r Johan Forssman i Rätten kundgöra det han är sinnadt iämpte sin Syster dygdesamma Matronan Annika Forssman uti Elfuen under Kyrkioby i wår will Gudh uthslå een Lax Pata, Och såsom sådant intet kan skee uthan stoor bekåstnad, ty will han förnimma om någon aff dhee som äro uti Fårssen berättigade willia medh honom uti samma bekåstnad på sin egen hazard interessera hwilket dhee innan nästkommande Ting kunna gifwa tillkänna på); KA mf. ES 2091 (ss 26) Uudenkaarlepyyn käräjät 4.3.1704 s. 453; KA mf. ES 2092 (ss 28) Uudenkaarlepyyn käräjät 6.–7.9.1706 s. 684; KA mf. ES 2093 (ss 31) Uudenkaarlepyyn käräjät 18.–19.3.1709 s. 393 (Borgmestaren if:n Gamble Carlby, Wällagfarne H: Carl Forsman påminte Rätten det hans Broder Kyrckioherden härsammastädes Ehrewördige H:r Johan Forsman sampt dess K: maka dygdesamma Matronan hust: Magdalena Ross äro igenom döden afgångne, lemnandes efter sig 2:ne omyndige Söner, för hwilka ännu ingen förmyndare förordnad är ... pröfwer Rätten ... skiäligt att förklara H:r Borgmestaren för bem: barns Förmyndare), Uudenkaarlepyyn käräjät 10.–11.9.1709 s. 730 (Det inskickade dygdesamma Hustru Anna Grandel ifrån NieCarlby Stadh en Skrifft hwar medelst hon berättar sig och sine med arfwingar hafwa hafft hoos Sal: Kyrckioheerden H: Johan Forsman 865 D: 25 ö: K:m:t Arff som hennes afledne Sambroder Wilhelm Grandell (katso 1066) hafwer tillfallet, för hwilket Arff bem: Kyrckioheerde då hans barns Möderne d: 12 Julii 1706 afwitrades sigh sielf debiterade och hafwer äfwen der uppå något werkel:n betalt); KA mf. ES 2094 (ss 32) Uudenkaarlepyyn käräjät 4.3.1710 s. 454 (Sedan denna Rätt d: 5 Marti 1709 förordnade Borgmästaren i Gl: Carlby högwälacht:dt Carl Forsman, at wara sin Sal: Broders fordom Kyrckioheerdens H: Johan Forsmans omyndige och jemwäl moderlöse 2:ne Söners Förmyndare, och föreslog Kyrckoheerden i Cronoby, Ehrewördige Mag: Erich Cajanus 4048 honom der wid at bijträda), Uudenkaarlepyyn käräjät 17.–19.10.1710 s. 876 (Kyrckioheerdens Sal: H:r Johan Forsmans effterlefwerska dygdesamma Matronan hustru Brita Hoffrenia), 892; KA mf. ES 2094 (ss 33) Uudenkaarlepyyn käräjät 11.–13.3.1711 s. 295, Uudenkaarlepyyn käräjät 5.–7.10.1711 s. 851 (Rådmannen och Tullnären Wälbet:de Petter Giedda, befullmechtigad utaff Befallningzmannen Wälbet:de Reinholt Bullick läth första gången upbiuda 3/4 Ml: Jutbacka ben:d i Kyrckioby, som Han tillhandlat sig aff Capellanen i Uhleå Mag: Benedicto GranRoot, wid hwilcket tillfälle Kyrckioheerden i Wöro Mag: Laurentius Gezelio förklarade sig nödger med det som Hans med Tutor bem:te GranRooth giordt, allenast dett han påstår att om Befallningzmannen bortsäljer samma Hemman, skall Han först Hembiuda det samma Hans pupiller Sahl: Kyrckioherden Forsmans arfwingar), 860, 870; KA mf. ES 2031 (rr 11) Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.2.1661 f. 83 (Hans G: N:des Greff Claudij Totz Håppman Wäl:t Johan Fårsman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 149 (XXXV); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 245. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 86, 89; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 444 (Forsman Taulu 2); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 106 (Forsman Tab. 1); Uusi sukukirja III. SSJ 20 (toim. G. Soininen et al., 1952–70) s. 106 (Forsman Taulu 7); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #746G (Johannes Forssman), 871G, 873G, 997R, 2180G, 2192D, 2340D, 2347D, 3390D, 4214D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7967; O. Manninen, Kajaanin asukkaat 1651–1750. SSJ 33 (1981) s. 25; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 113; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #72H (sacr. ord. init. 12.2.1681), 91D, 1218R, 2201, 2274, 3503.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Forsman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2365>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.