Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1664 Henrik Elinius Henricus Bartholdi, Nylandus 1685. Kotoisin Uudeltamaalta. Ylioppilas Turussa kl. 1664 Elinius Henr. Bartolli Nyl _ 77. — Pappi Porvoossa (1668). Porvoon kappalainen (1675). † (1680).

Pso: 1672 Elin Sigfridsdotter tämän 2. avioliitossa.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 51a; KA mf. ES 1721 (bb 9) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 16.–18.11.1675 s. 67 (Inlades af Cappellans i Borgo Wördige och wällärde H:r Henrici Elinij Fullmehtige Johan Sieben een Räckning, där uthinnan han opföhrer sig tillkomma 62 D: 8 ö: Kop: m:t som han oppå framledne Arfwed Pährsons begrafning kåstat haf:r); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 7.4.1662 (Regem:tz Bardberarens Hindrich Hagdorns ... Enkians Fullmächtig Henricus Mathiæ), Helsingin RO 26.4.1662 (Sahl: Hindrich Hagdorn ... Enkians Fullmächtig Henricus Bartholli); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 14.6.1665 (Henricus Bartholli een Studiosus ifrån Åbo, på samptlige sine interessenters wegnar, anklagadhe H:r Mårthen Brotzenium 491, som skulle han inthet wela hållia sitt köp som han medh honom slutit hade om een Båth, begärandes adsistans i Saaken. Her Mårten tillstår köpet, ehurusom han sadhe sigh där uthi wara bedragen; men sadhe sigh där emoth haffua at fordra aff den eena Studenten Axelio, för dhet han ett och ett halfft åhr hadhe för honom præceptorerat. Be:te Studiosus Axelius Laurentij 1473 tillstod H:r Mårthen warit sin præceptor, men sadhe sin Faar böhra betala för honom. Där emoth sadhe H:r Mårten sigh accorderat medh Sohnen och eij medh Faderen); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 28.3.1663 (instälte sig Henricus Bartoldj med sin fullmacht, katso 1222), Porvoon RO 5.10.1668 (Närwahrande på H:r Kyrkioherdens 970 wägna H:r Hindrich Ellineus), Porvoon RO 16.11.1668 (... att prästerna Skolmästaren Hederlige och Wällärde H:r Lars Hinsbergio 801 och H:r Hindrich Ellineus som ähn då hafwa tillstedes wahrit ehner dråpet är skeedt), Porvoon RO 29.3.1669 (Förekom hederligh och wällärde herr Hindrich Bartholdi Ellenius beklagandes sigh högeligen öfwer det at nogra af Borgo Sochne män, medh sine grannars och någrannars samptyckie, D:nica Oculi som war den 14 Martij nästförleden, hafwa honom emodt hans wilia, för Cappellan wåldsambligen oplyfft, beropandes sigh på heela församblingen som sådant sedt och betyga kunna ...), Porvoon RO 29.1.1672 (Corpralen ifrån Sibbo Massby Larss Michelson, inladhe Sal: Johan Matzons obligation dat: d: 29 Junij 1658 lydande på 104 D:r K:m:t medh Interesse 6 pro Cento at betala medh Specie Rikz dal:r till Johann: 1659, begiärandes at han af dess änkia hustru Elin Sigfridzdotter, må blifwa förhulpin till sin Rätt), Porvoon RO 31.10.1672 (Såsom Larss Michelson ifrån Massby söker Execution på den doom dat: 29 Januarij 1672 afsagd emellan honom och Sal: Johan Matzons änkia, nu warande wyrdige H:r Hindrich Ellenij hustru, hust: Elin Sigfridzdotter), Porvoon RO 18.12.1672 (Oplästes wyrdige herr Hindrichs Ellenij Supplication, der uthinnan han begiärar det Borgmäster och Rådh sampt Borgerskapet wille unna honom blifwa Stadzpräst för dhe Skiäl och Motiver som i siälfwa Supplication författade äre, hwar opå hwarken Borgmäster och Rådh eller Borgerskapet för denne gången kunde sigh förklara, uthan funne Skiäligt at sådant beroor till wijdare betänkiande, och särdeles till hans höghwördigheetz Biskopens ankompst), Porvoon RO 6.5.1673, Porvoon RO 10.5.1673, Porvoon RO 21.7.1673, Porvoon RO 14.2.1674, Porvoon RO 4.11.1674 (Bewiliades at H:r Hindrich Ellinius och hans hustru skola tillskrifwas, medh begiäran han wille upsökia wälb: Thomass Leionbergs Räkning, iämwäl och om nogra andra skriffter kunna finnas i hans antecessoris Sal: Johan Matzons handlingar, som kunde höra till den giäldsaken som är emellan wälb:te Leionbergh och Sal: Matz Matzon), Porvoon RO 11.11.1674; KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 20.6.1684 (Inkom fordom Cappelan och hielpe Prest här j Staden, H:r Matthiæus Hammerman U265, inläggiandes sin Libell emot Borgaren Nielss Arfwidhsson och Sahl: Johan Glassmestares Enckia, angående sin Löhns prætension aff Sahl: H:r Henrici Ellenj Enckia, som Swaranderne Erfft hafwa, hwilcken Swaranderne till förklaringh emoottogo, och pålades till den 30, sin Exception insinuera), Porvoon RO 5.7.1684 (H:r Matthias Hammerman kom för Rätten, inläggiandes sin Replica emott Nielss Arfvidsson och Sahl: Johan Strickers Steerbhuus, som upläsin bleff, När då Rätten frågadhe Hammerman om tijdhen, som han för Sahl: H:r Henricj Ellenij Enckia Predijkat hadhe, så wille han inthett för Rätten Sistera, eij häller effter Rättens påläggelsse hålla Lydnan uthan emott Rättens förbudh lopp bortt, med oloff, hwilcket j anseende till dess olägenheett eij resenterat bleff, uthan pålades parterna å bådha sijdor sidst till d: 6 octob: medh fulla bewijss inkomma). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 102 (XXIV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #78. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 112 (Henrik Elenius); Å. Hertzberg, Släkten Hertzbergs ursprung. Genos 4 (1933) s. 79.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Elinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1685>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.