Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 15.7.1657 Matias Hammerman Matthias Olai, Tavastensis U265. Kotoisin Hämeestä. Lukiolaisena mukana Raudun taistelussa 1656. Depositio 14.7.1657. Ylioppilas Tartossa (Tallinnassa) 15.7.1657. — Viipurin ratsuväkirykmentin (Erik Pistolhielmin, myöh. Odert Hastferin rykm.) saarnaaja 1660, ero sairauden takia 1676. Samalla kenraalikuvernööri Herman Flemingin hovisaarnaaja 1666. Apulaispappi Porvoon Askolassa (1677). Kuninkaallisen majesteetin valtakirja uudelleen perustettavaksi aiotun Pikku-Porvoon seurakunnan (Askolan ja Pukkilan alue) kirkkoherraksi 1680, mutta ei saanut virkaa ja kyseisen seurakunnan perustamisesta luovuttiin lopullisesti 1682. Asui Askolan Käpykylässä. Erotettu pappisvirasta 1684. Tuomittu laittomien vihkimisien takia maasta karkotettavaksi 1689.

Pso: Malin Eriksdotter.

Poika: Kymin kirkkoherra Erik Hammerman 2825 (yo 1679/80).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 21.10.1680 f. 514 (Kyrkioheerde Fullmacht för Peer Hammerman uppå lilla Borgo ... som allaredo uthi 21 åhrs tijdh så i Swenske som Finske tungomåhlet Gudztiänsten där sammastädes skall hafwa förrättat), 11.6.1681 f. 453 (Kongl. Maij:tz Nådige resolution uppå Kyrkioherdens i Bårgo Wällärde Mag. Johannes Albogij 1609, medh een stoor dehl af be:te församblingz ingifne Suppliquer ... Såsom Kongl. Maij:tt intet kan påminna sigh, på hwadh skiähl och grundh, till den förändringh och deelningh som medh Bårgo Pastorat skedt, tillförende samtyckt ähr ... Altså remitterar Kongl. Maij:t samma ährende till Biskoppen Doct. Pehr Bong, at han giör sigh her om och om sielfwa lägenheeterne informerad och sedan tillijka medh Landzhöfdingen wijdare tillsee, hwadh der uthinnan af ålder brukeligit, och hwadh nu för tijden till församblingens nytta och besta tienligast wara kan), 28.6.1681 f. 515 (Till Landzhöfdingen Axel Rosenhane, för någre bönder uthi Månby och Bårgo Sochn); KA mf. ES 1783 (ee 8) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 6.–7.2.1663 f. 294 (Angaf Her Matthias Hammarmannus een lööss karl Lars Matzson, hwilcken i förleden Höst hafwer Attaquerat honom i hans ähre. Myös 15.–16.6.1663 f. 330v), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 15.–16.6.1663 f. 324v (Efter Clar gifwen Obligation af den 26 Septemb: 1662 dömbdes D:nus Matthias Hammarmannus bettala Piskula Henrich i Nalckila för Häste wärde 10 D:r Kop:r m:t); KA mf. ES 1720 (bb 6) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 29.–30.1.1666 f. 15 (Henrich Erichsson ifrån Käpikylä för swarslösan emodt her Matthiam Hammarmannum, angående Slagzmåhl, fälttes till saak 3 m:r), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 25.–26.5.1666 f. 39 (Angaff Dominus Matthias Hammarmannus dhe Askolaboor som skola wedh deeras otijdige Ööllsälning om helgedagar föröfwa stoor förargelse, I synnerheet uthi Krogen dersammastädz); KA mf. ES 1720 (bb 7) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 25.–27.6.1667 f. 35 (Lars Hendersson i Månby och Thomas Christersson ifrån Jordansböhle skola besee dhen åwärckan som H:r Matthias Hammarmannus klagar på hanss ägor i Wahjerfwi af dhe Puharångemaa boar öfwer deres rätta råår skeedt wara), 36, 37, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 17.–19.2.1668 f. 11v (Endoch wällärde H:r Matthias Hammarmannus förmedelst Under Laghmans M:r Abrahami Kollanij doom af d: 30 Junij och 1 Julij 1665 och dhen Kongl: Hoffrättz d: 23 Maij 1666 der på fölgde Confirmation, förmeenar sigh wara närmaste Käpykylägodz att innbörda, fram för sin Swåger Erich Erichsson, Lijkwäl emedan be:te doomar allenast angåå Laghläsaren wäl:t Michaël Daalmann och Johan Erichsson på den eena sijdhan, och Johan Erichssons andra Syskon som då ett giorde, på den andra, synes det om Hemmanetz innbördande desse emellan icke omröra ... Johan Erichsson som äldsta brodren ... Erich Erichsson eenda brodren är emoot sina Systror ... ehrkenner denne Rätten Erich Ehrsson wara närmaste bördemann till Käpykylä godzet, och Uthlööser sina Syskon för så stoort quantum som dett af godha männ kan werderas och pröfwas werdt wara ... Här emoot har H:r Mattz Hammarmannus Appellerat Under Laghmannen), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 30.1.–1.2.1669 s. 28 (Förekom H:r Mathias Hammarmannus och påstodh at få inbörda Käpikylä hemman fram för sin Swåger Corporalen Erich Erichsson), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 29.–30.7.1669 s. 70, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 22.–23.11.1669 s. 117 (Corporalen Erich Erichsson som andre gångon är Lagl: stembder att swara sin Swåger Fält Prädikanten H:r Mathias Hammarmannum angående någre Injurier ifrån Lagmans Rätten den 20 Janu: innewarande åhr remitterade till herrädz Rätten ... Corporalen intet sigh instälte), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 28.–30.3.1670 s. 19, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.11.1670 s. 86, 87; KA mf. ES 1721 (bb 8) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 31.7.–1.8.1671 s. 67; KA mf. ES 1721 (bb 9) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 6.–7.8.1672 s. 48 (Kom för Rätta Leut: wällb: Claas Skarpenfält, sigh beklagandes at han efter Corpr:s Erich Klingz Kiöpebreef angåande des faders Ryttare hemman i Käpikyllä Dat: Lybek d: 8 Octob: 1667 emoth 750 D: Kopp:r m:t försträckningh etc: det samma icke kunnat mehtig blifwa. Jatkuu 18.–19.11.1672 s. 82, 21.3.1673 s. 31 ja 20.–21.11.1674 s. 94. Vertaa 1044), 53 (Corp: Erich Klingh Skriftligen stämbd at swara Fält Predikanten H:r Mathiæ Hammarmanno, angåande någre Grofwa Excesser), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 5.–6.8.1673 s. 47 (H:r Mathias Hammarman, och hans Swåger Corp:n Erich Kling öfwade stoort oliudh för Rätta i så måtto, att Hammerman sadhe först, att han Corpo:n liuger, alt det han säger, sadhe och at han är een Casserat hundh, rymbd ifrån Regementet etc: och hans hustru wara een Trållpacka. Corpo:n beskyllte åther bem:te Hammerman, at han haf:r för Tiufnad rymbdt ifrån Gen:l Gouverneu:n etc: Altså fältes bägge till wijdare beskeed för Oliudh till 3 m:r hwardera), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 16.–18.11.1675 s. 74 (Inkom för Rätta handelsmans i Wijborg wäll:tt Hendrich Schmitz Fullmächtige, borgaren i Borgo förståndig Kort Larson, och opwijste Fält Prädikantens H:r Mathæi Hammermanni Obligation, Gifwen i Willmanstrand d: 20 Sept: 1668), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.3.1678 f. 9 (Kom förrätta Johan Simonsson uthi Askola och androgh huru såsom 1677 uthi Decembri Leutnampten Johan Fingerros huggidt medh Een Pärduska hans Moder Anna Mårtensd:r stordt håål i hufwudet ... så at hon efter 9 dagars förlåp är dödh blifwen ... Insinuerandes Johan medhielparens H:r Mathiæ Hammarmanni attest af den 13 Decemb: 1677); KA mf. ES 1721 (bb 10) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 9.–12.8.1681 f. 67 (Capellet i Månby), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–8.12.1682 s. 99 (Lars Hendersson i Månby och H:r Matz Hammarmannus emot Kyrckioherden H:r Johannem Albogium 1609 och Befallningzman Sigfred Zackrisson, saakfeltes hwardera til sin 3 m:r för Stembningz försittiande); KA mf. ES 1723 (bb 12) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 27.–28.6.1689 s. 73 (Såssom att Probsten och Kyrckioheerden H:r Johan Albogius så wehl som Inspectoren Nils Malm opå sitt inlagde skriftelige beswär d: 3 Junij nästledne har läth werckat aff aff Höghwelborne H:r Landzhöfdingen hijt remiss, att saaken om det för detta Krijgzpredikantten Mathias Hammarmannus har sammanfogat och wijgdt d: 24 Maij nästledne een Inspectorens Herskapz Adels Ryttare Alexander Ersson här i Bårgo Sochn medh Gerttrudh Johanssdotter, oachtat att icke allenast Alexander warit före gift, uthan och han Hammarmannus des uthan förmedelst Höghwördige H:r Biskopens Doctor Petri Bångz skriftelige Resolution d: 28 Febr: 1684 är worden officio Priverat, till des han sigh på dhe emoth honom grofwe anförde beswär lagl: förklarat har ... des uthan och bem: Hammarman i Mörskom nu i åhr iembwehl sammanwijgdt een gammal Man Thomas Mårttensson Slodhman ifrån Nystadh hemma, medh een Enckia i Mörskom S:n och Skommarböhle by ... Opå alt detta swarade och förklarade Hammarmannus sigh icke ännu sedt eller hördt af Consistori privationis skrift ... så dömes han allenast Lijkmätigt Kongl: Maij:tz 1686 åhrs allernådigast uthgifne Kyrckioordning des 15 Cap: 3:ie punct att spijsas medh watt och Brödh uti een Månadz tijdh, och sedan förwijsas landet); KA mf. ES 1726 (bb 21) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 15.–16.2.1701 s. 41 (Innan Rätten kan sluta öfwer den ansökning Zachris Hammerman giör om någon frijheet, till ett hemmans oprättande i Kopzbyy och Bårgo S:n, det han tillträdt, Åligger ...); KA mf. ES 1814 (ii 4) Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 18.–20.2.1684 f. 323 (wäll:de H:r Matthias Hammarmannus, H:r Erich Thomæi 1885 antecessor); KA mf. ES 2006 (oo 7) Rantasalmen käräjät 15.–17.6.1692 f. 32v (5 öre S:m:t stycke ... hwilcket är af Teen), Rantasalmen ylim. käräjät 1.9.1692 f. 37v (Angående 14 Marck stycken af Teen ... Hattmakaren Johan Hammerman een dreng â 26 Åhr blef i förstone inkallat och tillfrågat, hwarifrån han är kommen hijt till Safwolax orterne R:de Ifrå Nyland och Borgo der han ähr född och hans fader warit tillförne Krijgz Präst ben:d Matthias Hammerman. Huru länge han här warit R:t Ungefehr 1 Åhr och rest omkring då i den ena och då i den andra Sochnen och giordt åth een och annan hattar, Hwar han haar lärtt sitt handtwärcke, R: i Stockholm hoos een Hattmakare Christian boende på Södermalms Badstugu gata, Om han haar Pass och wittnesbörder om sitt förhållande. R:de Ja, men dhe äre eij nu för handen, utan liggia i förwar på Antila hoff hoos dreng Fogden Lars med någre andre hans saker, Hattmakaren förehöltz att det lärer eij wara sant att han haar någre bewijs, emedan han ähr ingastädz staduger utan een fullkombligh Landstrykare och dertill een förspord förrymbd Soldat ifrå Narfven, Hattmakaren söckte i förstone neka sigh warit någon Soldat, men sedan tillstodh sigh blifwit wärfder under Wälborne H: Öfwerste Funcks Regemente och Capiteinens Wälb: Carl Funcks Compagnie, och som han sade sig blif:t medh gewaldt dertill tagen, haar han och tagit derifrå flychten ... Sedan tillspordes han af hwem han sådant myntande lärdt haf:r R:de att den tijdh han warit wedh Pass sine 10 eller 11 Åhr och gått i Borgo Schola haar een Student, som dhe kallat der i staden Cassasses Erich samma tijdh myntat i Borgo 12 öre st:n och bekändt för Rådst: Rätten sigh brukat Biörckswampar dertill, det han sade sigh hört i staden berättas, och det tagit til minnes, hwilcken Student skall Under Ransakningztijden kommit på flychten ... Sentens. Emedan Hattmakaren Johan Hammerman förmedelst sin egen frijwillige bekännelse tillståår sigh 1 Weka effter Påsktijden nästledne Wåhr myntat i Tussmäcki medh Ryttare bonden Hans Kärckäin Marckstycken af Teen till 17 st:n missbrukandes trenne rätte gängse Caroliner till Form eller stempel och dem uti Biörckswampa intryckt, hwilcka Teenpeningar han sedermera bedrägeligit wijs emoth Peningar Toback öhl och brenwijn hoos een och annan wäxlat och uthgifwit ... Altså dömmes bem:te Hattmakare Johan Hammerman effter det 17 Cap:l Konunga B: S: L: att mista Lijfwet); KA mf. ES 1880 (kkk 15) Tuutarin käräjät 13.–25.9.1699 s. 600 (Saken angående Slavanka Kyrckio Tyfnadt som Klåkarens Jacob Samuelssons hustru Helena Mattzd:r är angifwen före blef nu företagen, vertaa 2535), Tuutarin ylim. käräjät 15.12.1699 s. 848 (Högmåhls saken angående Slavanka Kyrckiotyfnad ... Klåckarens hustrus Syster if:n Narwen Anna Hammerman); KA mf. ES 1880 (kkk 16) Venjoen, Tyrön ja Tuutarin käräjät 19.–28.2.1700 s. 121; KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 7.11.1674 (Tullskrifwaren Pär Larsson lätt uplyssa Mathiæ Hamarmanni Pistolar som hoos honom Pantsatte ähra för Tålf dahl:r k: m:t); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 20.6.1684 (Inkom fordom Cappelan och hielpe Prest här j Staden, H:r Matthiæus Hammerman, inläggiandes sin Libell emot Borgaren Nielss Arfwidhsson och Sahl: Johan Glassmestares Enckia, angående sin Löhns prætension aff Sahl: H:r Henrici Ellenj 1685 Enckia, som Swaranderne Erfft hafwa), Porvoon RO 5.7.1684 (H:r Matthias Hammerman kom för Rätten, inläggiandes sin Replica emott Nielss Arfvidsson och Sahl: Johan Strickers Steerbhuus, som upläsin bleff, När då Rätten frågadhe Hammerman om tijdhen, som han för Sahl: H:r Henricj Ellenij Enckia Predijkat hadhe, så wille han inthett för Rätten Sistera, eij häller effter Rättens påläggelsse hålla Lydnan uthan emott Rättens förbudh lopp bortt, med oloff, hwilcket j anseende till dess olägenheett eij resenterat bleff, uthan pålades parterna å bådha sijdor sidst till d: 6 octob: medh fulla bewijss inkomma). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1060. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 44; H. Laurinmäki, Askolan historia I (1957) s. 246–251, 276–278; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 186.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Hammerman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U265>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.