Helsingin yliopisto

Tiedot

1677/78 Simon Boge Simon Gustavi, Satacundensis 2603. Vht: Kokemäen kirkkoherra Gustaf Boge 767 (yo 1650, † 1688) ja Anna Gjös. Ylioppilas Turussa 1677/78. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1677/78] Simon Boge. | Philosophiæ Candidatus clarissimus Adjunctus in Cumo. FK ?. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 4.5.1691. — Kokemäen pitäjänapulainen 1691, pysyi virassa isonvihan yli. † Kokemäellä 1732. ‡ 4.3.1733.

Pso: 1688 Elisabet Henriksdotter Callia († 1747).

Poika: veronkantokomissaari Simon Båge 5388 (yo 1723).

Poika: ylioppilas Karl Boge 5905 (yo 1732, † 1750).

Lanko: katselmuskirjuri Påvel Callia 2607 (yo 1677/78, † 1729).

Vävy: Pyhämaan kirkkoherra Anders Algeen 5291 (yo 1718, † 1759).

Vävy: Kokemäen pitäjänapulainen Erik Stiernlund 5694 (yo 1729, † 1772).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #233; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1927 (mm 16) Kokemäen käräjät 10.–14.2.1688 s. 65; KA mf. ES 1928 (mm 21) Kokemäen käräjät 26.–28.2.1691 s. 50 (Såssom Coadjutoren härsammastädes H:r Johan Salander 1738 den 5 Januarij sidstl:e är igenom döden affgången, tillsporde Sahl: Pastoris Loci Son Studiosus Dns: Simon Båge, Nembden jempte tillstädes warande Tingzlaget, hwem dhe wore omtänckte till denne Vacantie begiära ... samtychte dhe omsider ofwan Dnm: Båge, såssom Sochnens Infödde, een stilla skickelig Person och för detta af dhe förnembste Sochnens Ledamöter, der till voterat, fram för någon annan der till begiära); KA mf. ES 1929 (mm 25) Kokemäen käräjät 16.–17.3.1694 s. 49 (Coadjutoren Simon Båge); KA mf. ES 1931 (mm 35) Kokemäen käräjät 16.–19.9.1699 s. 634 (Coadiutoren Wähllärde H:r Simon Boge fordrade af Probstens i Hwittis S:n nu mehra sahl: H:r Anders Keckoniæ U62 Enckia Wälb: Catharina Giöös, 22 D:r 24 ö: Kopp:r m:t och 17 T:r 10 Capp:r sp:l, een af dess Fader Körkioherden H:r Gustaf Boge den 16 Decemb: Åhr 1686 derom Formerade, och bem:te Probstinna tillstälte, sampt nu i Rätten opwijste Rächning ... Sedan frågades H:r Simon Båge om han hade fleere Arfwingar, och om han wore försedd af dem medh fullmacht, hwartill han swarade sigh hafwa 2:ne Bröder Cappellanen H:r Påhl och Befallningzman på Anola Gårdh Gabriel wedh nampn sampt een Syster Liskin ben:dh, af hwilka han sade sigh nu ingen Special fullmacht haf:a, så förklarade och Inspectoren Giers Probstinnan hafwa hoos sigh 2:ne Jungfru döttrar, Liskin och Maria Keckonier, opå hwilkas wägnar han nu eij wore befullmächtigad); KA mf. ES 1934 (mm 42) Kokemäen käräjät 24.2.1704 s. 354 (Medhielparen H:r Simon Boge); KA mf. ES 1934 (mm 43) Kokemäen käräjät 3.–4.11.1704 f. 135v (Såsom Grels Johansson i Willias intet kunde med något skiähl bewijsa sig wara ägande af det Wisthuus som han säger sigh af Cappellanen H:r Simon Bågas Sahl: fader först till låhns tagit, men sedermehra dess wärde betalt), Kokemäen käräjät 3.–4.11.1704 f. 151v (Cappellanen H:r Simon Båga); KA mf. ES 1935 (mm 44) Kokemäen käräjät 6.–8.3.1705 f. 157 (Capellanen H:r Simon Båge); KA mf. ES 1936 (mm 45) Kokemäen käräjät 6.–9.10.1706 f. 540 (Coadjutoren H:r Simon Båge); KA mf. ES 1936 (mm 46) Ulvilan käräjät 26.–28.6.1707 f. 351; KA mf. ES 1937 (mm 47) Ulvilan käräjät 30.–31.1.1708 f. 44v, Kokemäen käräjät 5.–6.2.1708 f. 79; KA mf. ES 1937 (mm 49) Kokemäen käräjät 25.–27.10.1712 s. 554; KA mf. ES 1971 (nn 19) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 28.–29.1.1702 f. 22 (H:r Simon å sin Swägerskas, dygdesamme hustro Margetha Barcks wägnar, katso 2789). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 165 (XXXVIII), 239 (L); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 32 (XXXVIII), 40 (L); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 471, 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 68, 568; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #233, s. 229; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 138 #17. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 208 (Simon Pauli‹!› Båge); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 168.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Boge. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2603>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.