Helsingin yliopisto

Tiedot

1647/48 Abraham Alftanus Abrahamus Erici, Töfsalensis 612. * noin 1630. Vht: Taivassalon kirkkoherra Erik Alftanus (Ericus Erici, † 1639) ja Elin Mårtensdotter Brennerus († 1664). Ylioppilas Turussa 1647/48 Alftanus Abrah. Erici _ 31. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1647/48] Abrahamus Erici Alftanus Töfsalensis. | Pastor et Præp. in Hattula. — Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin (Henr. Hornin rykm.) saarnaaja 1651. Taivassalon kappalainen 1656. Hattulan kirkkoherra 1676. Rovasti (1683). Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1690. † Hattulassa 2.5.1697.

Pso: 1:o noin 1660 Emerentia Clasdotter Torsk († 1672); 2:o 1674 Katarina Eriksdotter Schraderus (elossa 1706).

Isän serkku: Naantalin kirkkoherra, professori, FM Martin Stodius U4 († 1676).

Serkku: Samuel Brennerus 1189 (yo (1657)).

Veli: Isonkyrön kirkkoherra Israel Alftanus 806 (yo 1650, † 1712).

Poika: Karjaan kirkkoherra Johan Alftanus 2925 (yo 1681, † 1721).

Poika: Seilin hospitaalinsaarnaaja Harald Alftan 3656 (yo 1690, † 1733).

Poika: korpraali Alexander Alftanus 3657 (yo 1690).

Pojanpojan pojanpoika: auskultantti, FM ja MOK Anton Alfthan 15517 (yo 1837, † 1847).

Pojanpojan pojanpoika: tilanomistaja ja liikemies Fredrik Alfthan 16597 (yo 1848, † 1885).

Sisarenpoika: Ulvilan kirkkoherra, professori, FM Gabriel Fortelius 1129 (yo 1656, † 1721).

Lanko: Pusulan kappalainen Jakob Stigelius 67 (yo 1640, † 1679).

Lanko: Erik Torsche 364 (yo 1643/44).

Lanko: Henrik Schraderus 1752 (yo 1665, † 1711).

Vävy: Hämeenlinnan kirkkoherra Gabriel Röökman 2233 (yo 1672/73, † 1699).

Vävy: Padasjoen pitäjänkirjuri Johan Barck 3592 (yo 1689, † 1740).

Opettaja: Petter Bergius 4.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 5a; HYK ms., Bor. osak. matr. #36; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 9.5.2011 (Tieto 1. puolison kuolinajasta, Digitaaliarkisto Taivassalon kirkontileihin (III Gla:1) on kirjattu 15.12.1672 hautausmerkintä Herr Abrahams Hustru, samoin haudattujen luetteloon Digitaaliarkisto (I C:1) D:nica 3. Advent. begroffz her Abrah. hustru och hadhe bästa båår klädhe); KA valtakunnanregistratuura 17.10.1670 f. 476 (Till Capitulares i Åbo om Töffsala Pastorat ... angående Professorens M. Pers Bergij 4 promotion till Töffsala Pastorat ... theriempte någre andre hafwe giordt hoos Oss ansökning om samma Pastorat serdehles Capellan ther i Sochnen som ther widh Församblingen skall hafwa länge tient, såsom och berättes hafwa mästa vota för sigh hälst af Allmogen; Och Wij fördenskull hafwa stådt i någon twekan till hwilken persohn Wij Wårt nådige samptyckie skulle meddehla), 8.4.1676 f. 70 (Oppå Consistorii bref för Alftano remissorial till Åbo Consistorium ... effter som han hade election, till Töfsala pastorat, när det war ledigt hwar med han då gick i mistningen, recommendere altså i bästa måtto at blifwa benådder med Hattula Pastorat, som är Regalt giäll, hwilket blef af oss förundt en annan, förr ähn Eder föreskrifft framkom), 23.10.1686 f. 568 (Till Landzhöfdingen Lorens Creutz 1. Att tillhålla Almogen uti Hattula upbyggia sin förfallne Prästegård. 2. berätta om Kyrkioherdens dersammastädes tagne skada igenom den häftige wåd Elden [d. 9 Aprilis sidstledne]), 23.11.1691 f. 610 (Till Landzhöfdingen Bonde swar för Kyrckoherden Alstanius ... den skada han genom wådeld och elliest af misswäxt hade lijdit), 23.11.1691 f. 612, , 30.6.1697 f. 421 (Kyrckioherde Fullmackt för Emanuel Reuter 2373 på Hattula Pastorat i Åbo Stifft ... Hattula Pastorat i Åbo Stifft är wordet vacant medelst Abraham Alftani dödelige frånfälle); KA mf. ES 1844 (kk 7) Taivassalon käräjät 22.–23.6.1664 s. 138 (Fordom Pastorens i Töfsala H: Erici Erici barn och äfrwingar som ähre Henrich, Isak, H: Abraham och H: Israël Erichzssöner, med hustru Karin och hustru Anna Erichzdöttrar företrädde och gofwo tillkänna, att såsom den Högste Gudh hade deras Moder för någon tijd sedan hädankallat ... en Sölf:r kanna om 111 lod), Taivassalon käräjät 3.–4.10.1664 s. 345 (Sam Syskon fäderne och möderne), 348 (Elin Mårtensdotter); KA mf. ES 1924 (mm 11) Taivassalon käräjät 6.–7.3.1677 f. 1v, Taivassalon käräjät 14.–15.2.1678 f. 25; KA mf. ES 1925 (mm 12) Taivassalon käräjät 10.–11.2.1679 s. 32, 36; KA mf. ES 1926 (mm 13) Taivassalon käräjät 7.–8.3.1684 f. 683, Taivassalon käräjät 17.–19.7.1684 f. 712; KA mf. ES 1847 (kk 10) Vehmaan ja Lokalahden käräjät 29.–30.7.1692 f. 82 (twist medh Bonden Johan Jacobsson ifrån Sallmenperä, ang:de bemelte Rustningz hemmans besittningh); KA mf. ES 1850 (kk 18) Mynämäen ja Lemun käräjät 12.–13.2.1701 f. 11v (Sahl: Probstens i Hattula Enckia hustro Chatarina Schradera); KA mf. ES 1883 (ll 6) Hattulan, Lehijärven, Vanajan ja Rengon käräjät 22.–24.10.1679 s. 98 (Preste Gårdz reparation), Hattulan ym. käräjät 5.–8.11.1680 f. 106; KA mf. ES 1884 (ll 7) Hattulan ym. käräjät 12.–13.2.1683 f. 67v (Första gångon oplyses Läiniälä Arfwedh Grelssons Hemmans Bördzrätt som Probsten H:r Abraham Aphtanus widh Commissionen bekommit och ingen war som der emoot klandrade. Myös 2.–3.6.1684 f. 56, 58v, 9.–12.9.1684 f. 106, (ll 8) 23.2.1685 f. 6v, 1.–2.6.1685 f. 66v, 1.–2.9.1685 f. 117v ja 2.8.1688 f. 143, 146v), Hattulan ym. käräjät 9.–12.9.1684 f. 107v (Sigfredh Johansson Torlander kom för Rätta och beswärade sigh öfwer Probstens i Hattula Ehrewördigh H:r Abraham Alphtani Piga Elin Hinderssdotter ... hwar igenom sedan Eelden löös kom och upbrändhe hela Läiniälä by), 109 (Brandstodh); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät 30.–31.1.1699 f. 336; KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 1) Hattulan ja Lehijärven käräjät 20.–21.10.1699 f. 631v, 638; KA mf. ES 2028 (rr 6) Mustasaaren käräjät 3.3.1646 f. 137v (Malin Hinders dåtter huilken hadhe på Skuthan enär dee Rest ifron Stockholm kastat öf:r bordh medh watn een sölf:r skeedh som tilhörde een Student Abrahamo Erici oförwarandess, dömbdess nu effter 12 M: N: den medh 3 D:r at betala. Kyseinen Alftanuksen kaima on todennäköisesti Uppsalan yo 24.3.1643 Abrahamus Erici Uplandus); KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 11.12.1689 (... bem:te Class Erickson [Tårsk] bodde här i Staden som och des Enckia effter Sal: Mansens dödh sigh sedan een tijdh här uppehölte men för Medellöösheet och fattigdom skull begaf Enckian sigh till sin dotter som den tijden medh en Prästman war gifft i Åbo lähn, katso 364). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 35 (VIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 8 (VIII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 255, 378, 416, 434–435, 436; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 414; Namnlistor över vid finska regementen år 1653 tjänande... SSV 8 (utg. H. Aejmelæus, 1924) s. 173. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 172, 302; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 30 (Alftan Taulu 4); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 5 (von Alfthan Tab. 1); Släktbok, Ny följd I. SSLS 286 (utg. E. Lindh et al., 1941–58) sp. 9 (Alftan Tab. 9); Y. B[lomste]dt, Uudenmaan ja Hämeen ratsurykmentin sotilaspapit 1638–1687. Genos 23 (1952) s. 63; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2036D, 2158D; G. Ekström, Västerås stifts herdaminne II:1 (1971) s. 49 (Henrik Hornin saarnaajan Abrahamus Ericin kihlaus Klara Månsdotterin kanssa 1653); J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 183; O. Rundt, Släkten Alftans ursprung. Genos 62 (1991) s. 16; A. Kolehmainen, Suomalainen Ericus Erici Alftanus. Genos 72 (2001) s. 140; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 73 (2002) s. 157 (isä); J. Kaleva, Alftan-kronikka. Genos 79 (2008) s. 51; T. Miettinen, Johan Alftanin sukukronikka. Genos 82 (2011) s. 176.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 25.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Alftanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=612>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.