Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1650 Erik Falander, aateloituna 1691 Tigerstedt Ericus Erici, Aboensis 794. * Turussa 21.3.1640. Vht: Kokkolan kirkkoherra Erik Falander (Ericus Matthiæ, † 1672) ja Magdalena Hermainen. Ylioppilas Turussa sl. 1650 [Fahlander] Eric. Erici Tigerstedt _ 40. 71. Merkintä Indexissä Tigerstedt Eric Erici (Falander) _ 40. 71. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1650] Ericus Erici Falander Nobilis dictus Tigerstedt | 1682. Hebreæ et Grecæ Lingvæ Professor. 1686. Iuris utriusq: Professor. Deinde Dicasterii Aboënsis Assessor in ordinem Nobilitatis receptus est | die 27. Aprilis 1691. Obiit 1697. Respondentti 10.3.1660, pr. Olof Wexionius 437. Uudestaan ylioppilas Turussa sl. 1662 [Fahlander Eric. Erici Tigerstedt _ 40. 71]. Merkintä Indexissä [Tigerstedt Eric Erici (Falander) _ 40. 71]. Respondentti 9.5.1663, pr. Anders Thuronius 663. FK Turussa 1665. Respondentti 2.12.1665 pro gradu, pr. Axel Kempe 168. Turun hovioikeuden auskultantti 1666. Opintomatka Saksaan ja Hollantiin 1666–68. Ylioppilas Giessenissä 16.10.1666 Ericus Falander, Finno. — Pohjalaisen osakunnan inspehtori 1679–85. — Turun akatemian 2. filosofian apulainen 1668, 1. filosofian apulainen ja akatemian sihteeri 1669, samalla Närpiön vapaaherrakunnan alilaamanni 1668–71 ja Raaseporin kreivikunnan lainlukija 1670–75. Turun akatemian heprean ja kreikan kielten professori 1671, lainopin professori 1682–86. Akatemian rehtori 1681–82. Turun hovioikeuden aatelittomien luokan asessori 1685. Aateloitu 1691. Siirto mainitun hovioikeuden aatelisluokan asessoriksi s.v. Turun ja Porin läänin vt. maaherrana 1694. † Turussa 16.4.1697.

Pso: 1669 Kristina Olofsdotter Wallenstierna († 1731).

Veli: Kokkolan kirkkoherra, FM Isak Falander 793 (yo 1650, † 1693).

Poika: kihlakunnantuomari, asessori Erik Falander, v:sta 1691 Tigerstedt 2979 (yo 1682, † 1736).

Poika: sotatuomari Samuel Falander, v:sta 1691 Tigerstedt 2980 (yo 1682, † 1716).

Poika: Tunan kirkkoherra Petter Tigerstedt 4209 (yo 1696, † 1742).

Poika: sotatuomari Johan Tigerstedt 4210 (yo 1696, † 1733).

Poika: kapteeni Isak Tigerstedt 4211 (yo 1696, † 1742).

Tyttärenpoika: Turun ja Porin laamannikunnan laamanni Erik Johan Paléen, aatel. 1770 af Palén 5836 (yo 1731, † 1788).

Lanko: Turun hovioikeuden asessori Samuel Wallenius, v:sta 1678 Wallenstierna 891 (yo 1652, † 1694).

Vävy: Turun oikeuspormestari Anders Lind 2241 (yo 1672/73, † 1730).

Vävy: kihlakunnantuomari Johan Forssteen 3304 (yo 1685/86, † 1715).

Vävy: Kalajoen kirkkoherra Olof Cygnell U633 († 1730).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 56b, 56b, 194b, 194b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #76; KA valtakunnanregistratuura 8.6.1671 f. 82 (Fullmacht för Erico Falandro att blifwa Lingvarum Professor i Åboo), 15.4.1682 f. 245 (Fullmacht för Erico Falandro att wara Juris Professor i Åbo), 28.4.1685 f. 217 (Vocation till Professor Erich Falander att wara Assessor wid Åbo Hoff Rätt uti dhen afledne Petræi 753 stelle), 28.4.1685 f. 219 (Till Åbo Håfrätt att låta Phalander tillträda Assessors beställningen dher sammastädes), 26.5.1688 f. 278 (Till Hoffrätten i Åbo att Asses. Falander får absentera sigh på en behagl. tijdh ifrån sin tienst opwachtning, där uthi Hoffrätten ... för någre des angelägne ärenders beställningar skull), 1.3.1690 f. 118 (Till Landzhöfd. Creutz 756, at Assessoren Falander får förträda hans vices i dess frånwaro; doch uthan at försumma sit egit Embete), 27.4.1691 f. 141 (Skiöldebref för Assessoren Erich Tigerstedt ... Skiölden fördelt på Twären uti twänne lijka deehlar, det öfre fältet år blått, hwaruti stå femb lillior af Silfwer, det nedre fältet är af gull, uti hwilket wijsar sig en tillbakaseende Tijger af naturlig färg; åfwan på Skiölden står en öppen Törnerhielm, hwarutur oppstijger öfre dehlen af en Tijger med samma färg och skick, som i Sielfwa Skiölden, emellan twänne wingar, hwilkas högre öfre, och wänstre nedre dehlar äre af gull, och dhe bägge öfrige blå, med en hwijt lillia uti bägge blå dehlarne, Crantzen och Löfwärket, är af gull, blått och silfwer, aldeles som detta wapnet, med sine retta och egentelige färgor här hoos repræsenterat och afmåhlat står), 27.4.1691 f. 162 (Assessors fulmacht in Classe Nobilium i Åbo Håfrätt, för Erich Falander ... såsom förmedelst Daniel Gyldenstolpes 743 dödelige frånfälle, ett Assessors ställe in Classe Nobilium uthi Wår Åbo Hofrätt är kommit att blifwa ledigt). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 48 (XI), 96 (XXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 21 (XXIII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 10, 38, 67; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 122–123, 139 (25.11.1658), 415, 421, 434, 440–441; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 299, 301 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 533; Die Matrikel der Universität Giessen 1608–1707 (hrsg. v. E. Klewitz und K. Ebel, 1898) s. 55; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 256 (5.10.1697, ‡); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 170 #180 (3.9.1668), 177 #189 (30.7.1669), 182 #195 (29.10.1669); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. XII, 124 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 103 passim; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #76. — J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 149; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 187; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 287 (Tigerstedt Tab. 3); Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 374; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3G, 35G, 40G, 710D, 714D, 735G, 870–885P, 871G, 873–879G, 881G, 882G, 884G, 885G, 919G, 924D, 924G, 979G, 983D, 983G, 986G, 988G, 996G, 997G, 998G, 999G, 1326G, 1327G, 1437D, 1443D, 1446D, 1451D, 1515D, 1516G, 1518D, 1520D, 2060R, 2157G, 2180D, 2180G, 2318D, 2752D, 2879D, 3664D, 3667D, 3687G, 3735G, 3809G, 3824G, 3946G, 3962R, 4002G, 4197G, 4211D, 4235D, 4428R; T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 1221 (Tigerstedt Tab. 1); C. Callmer, Svenska studenter i Giessen. Lychnos 1969–1970 (1971) s. 187; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8501; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1212 (1713, leski), 1551 (1714, leski), 2741 (1715, leski), 3976 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #19, 212D, 287, 930H, 996, 1267, 1346H (vih. 9.3.1669), 1361, 1501, 1514, 1840, 1999, 2083R, 2134G, 2376, 2565D, 2726, 2730, 2777, 3055H (‡), 3065H, 3749, 3794, 3809R, 3849–3865, 3869, 4039, 4040, 4043, 4075, 4148H (‡), 4209, 4212H, 4368H (‡), 4404R, 4412, 4420; Suomen kansallisbiografia 9 (2007) s. 787.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 14.6.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Tigerstedt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=794>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.