Helsingin yliopisto

Tiedot

1665/66 Johan Woivalenius Johannes Erici, Australis 1801. * noin 1650. Vht: Kaarinan kappalainen Erik Woivalenius (Ericus Sigfridi, kotoisin Kaarinan Voivalasta, † 1669) ja Valborg Grelsdotter Utter. Ylioppilas Turussa 1665/66 Voivalenius Joh [Erici _ 86]. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1668 – sl. 1669. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1670 – sl. 1672. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1673 – kl. 1674. — Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin (Otto Wellingkin, myöh. Johan Ribbingin rykm.) saarnaaja 1677, rykmentinpastori 1682. † Karjalohjalla 3.7.1689.

Pso: Ingeborg Thauvonius tämän 1. avioliitossa († 1710).

Appi: Karjalohjan kirkkoherra Johan Thauvonius 13 (yo 1640, † 1690).

Eno: Kangasalan kappalainen Johan Utter 530 (yo (1646), † 1670).

Veli: Sääksmäen kirkkoherra, FM Elias Woivalenius 1802 (yo 1665/66, † 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 202b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (2 kpl); KA valtakunnanregistratuura 18.7.1682 f. 447 (Regementz Präste fullmacht för H:r Waiwallenio under Öfwerste Otto Wellingz Regemente), 2.1.1684 f. 3 (Kongl. Maij:tz Nådige resolution och förklaringh, uppå Biskopens och Consistorij uthi Åboo, underdånigst insinuerade desiderier), 18.11.1689 f. 1103 (Till Öfwerst Ribbing om dhe förordnade Präster wid dess Regemente sampt med deras fullmachter ... Såsom I uti Eder underdånige skrifwelse daterat d. 7 sidstledne underdånigst föreslå Magister Gabriel Stenbergius 2391 till Regiments predikant uti den afledne Woijvalenii ställ ...); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 9.–10.3.1691 s. 46 (om Woiwala hemmans besittiande); KA mf. ES 1884 (ll 8) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 20.–21.7.1687 f. 170 (Låhiantaipal Ryttare hemmanetz bördzrätt uplystes nu tridie resan hwilket Kyrkioherden H:r Johan Wojvalenius af sin Swär Fader H:r Johan Thavonio för 800 D:r Kopp:r m:t kiöpt haf:r); KA mf. ES 1885 (ll 9) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 5.–6.7.1689 f. 123v (Kyrkioherden Ehrewördig H:r Johan Woivalenius beswärade sig öfwer Sigfred Jörensson i Låjantaipal för dett han kört hans Oxar uti ett kärr, der en Oxe nid sunkt och död blifwit, begärandes 21 D:r K:m:t för Oxen), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 21.10.1689 f. 241v (Såssom Regementz Pastorens sahl: H:r Johan Woivalenij Änkia h:o Ingeborg Thauvonia upwiste 3:e laga heradzuplysningar uppå Låjantaipale Ryttare hemmans bördzrätt, af den 7 Aug:, 20 Octob: 1686 och den 20 Julij 1687 hwilken jord hennes sahl: Man af H:r Johan Thauvonio för 800 D:r K:m:t som köpebrefwet af den 22 Aprilis 1685 innehåller köpt hafwer, begärandes nu laga fasta och skötning der uppå); KA mf. ES 1888 (ll 18) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 23.–26.2.1701 s. 145 (Såssom Probsten och Kyrckioherden i Sexmäckie Ehrewyrdige och högwällärde Mag: Elias Woivallenius hafwer å Kiöpebrefwet af d: 30. Apr: sidstledit åhr, emellan Corporalens Framl: Abraham Hermainens Enckia dygdesamme hustru Ingeborg Thauvonia, och Smeden Johan Henrichsson [Cairén-Karén-sukua], om Lohiantaipale Rusthåld, d: 18. hujus, efter des der å giorde annotation och Underskrift, såsom Förmyndare för bem: Enckias Barn med förra Mannen Regementz Pastoren Sahl: H:r Johan Woivalenius och deras Fader Broder, samtyckt till samma kiöp och det approberat, begierandes att det måtte blifwa Stadfäst); KA mf. ES 1892 (ll 28) Kirkkonummen käräjät 8.–12.6.1711 s. 366 (framl. Ingeborg Thauvonia och hennes Barn); KA mf. ES 1892 (ll 29) Kirkkonummen käräjät 9.–10.2.1712 s. 140; KA mf. ES 1785 (ee 10) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 22.–24.9.1675 s. 78 (betygade altså edligen för Rätta Cappellan i Padasjoki H:r Petrus Uronius, Barons wällb: H:r Arfwedh Horns U75 barns præceptor Johannes Wivalenius, och), 81 (hans käre barns præceptor Dom:us Johannes Woivalenius), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 22.–24.9.1675 s. 82c (Johannes E: Woivalenius, S:æ R:æ M:tis Stipend: et Pæd: Aulius); KA mf. ES 1808 (hh 2) Ylim. käräjät Kupanitsan Sääpinän hovissa 20.6.1685 s. 114 (Ryttaren Jören Woiwalenius); KA mf. ES 1808 (hh 3) Kaprion läänin alaosan käräjät 5.–10.7.1686 s. 196 (Saritz Ryttaren Jöran Jöransson Woiwalenius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 115 (XXVI), 115 (XXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 24 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 266, 305, 345, 358, 453, 472, 520–521 (17.5.1671, "Petrus och Elias Woivalenius", ensiksi mainitun oikea etunimi lienee Johan, koska Petrusta ei ole löytynyt muista lähteistä), 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 31, 72(?), 81, 107, 178, 191; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 82 passim (isä). — G. Enwald, Släkten Woiwalenius-Enwald. SSV 22 (1938) s. 157; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 23; Y. B[lomste]dt, Uudenmaan ja Hämeen ratsurykmentin sotilaspapit 1638–1687. Genos 23 (1952) s. 63; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2743D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Woivalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1801>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.