Helsingin yliopisto

Tiedot

(1646) Johan Utter Johannes Gregorii, Finno 530. Vht: Pöytyän kirkkoherra Grels (Gregorius Olai, † 1654) ja Valborg Mårtensdotter. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 17.6.1646. — Apulaispappi Pöytyällä (1654). Kangasalan kappalainen 1657. † Kangasalla 1670.

Pso: (jo 1656) Agneta Johansdotter Walstenius tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Taivassalon kappalainen Anders Almannus 1299 (yo 1658/59, † 1677).

Poika: Oriveden kirkkoherra, FM Johan Utter 2523 (yo 1677, † 1722).

Sisarenpoika: rykmentinpastori Johan Woivalenius 1801 (yo 1665/66, † 1689).

Lanko: Loimaan kirkkoherra Per Wallenius, myöh. Walstenius 146 (yo 1640/41, † 1675).

Lanko: Hauhon kirkkoherra Kristoffer Herkepaeus 961 (yo 1652/53, † 1690).

Lanko: Kangasalan kirkkoherra Johan Frisius 966 (yo (1653), † 1672).

Vävy: Iniön kappalainen Johan Uhonius 3135 (yo (1684)).

Vävy: Kustavin kappalainen Johan Tocklenius 3357 (yo 1686/87, † 1729).

Kaima: Hämeenkyrön kirkkoherra Johan Favorinus 813 (yo 1650/51, † 1672).

Viittauksia: KA mf. ES 1845 (kk 7) Pöytyän käräjät 29.1.1659 (Framsteegh fordom Kyrckherdens i Pöytis Sochn Sahl. H:r Grelses änckia i Kålckis, hustro Walburgh Mårthenssdotter och upsadhe lagligen, adt Sitt hemman i Kålckis by, om 3 öhres Skatt, och ½ mantall, Wäll Sådt, och Wäll bygdt, Hwilcket hemman hon medh Sijn Sahl: Man, nu för 32 åhr sedan af ödhe uptagit hafwer doch ingen frijheet nutitt, och således lembnar ödhe igen, helst Emedan hon samma hemman eij mächtar uthi Sijt änckieståndh, wedh macht hålla.); KA mf. ES 1844 (kk 5) Pöytyän käräjät 7.–8.1.1662 f. 7 (Förekom Johan Peersson i Haffweri och begerade af Ödhe Uptagha Ett Regementz hemman i Kålkis, om halff Manthall och tree Öhres Skatt, som fordom Kyrkeherden i Pöytis, Sahl. H:r Greelss tillförenne åboot hadhe, och kallas Markullan Maa huilket hemman uthi tree åhrs tijdh heeldt ödhe legat hade och tillförenne hadhe Någer åhr warit förlammat); KA mf. ES 2000 (nn 62) Kangasalan käräjät 5.–7.6.1665 f. 885 (Framstegh för retta Cappelan Hederligh och Wäll:de H:r Johan Gregorij klageligen tillkennagifuandes huru Såssom han den 4 Junij 1664 oförmodeligen igenom en Eldz Våda på Växiö gårdh alle sine saaker och den Egendom han hafft, mist haf:r. Ahnhollandes at Sochnen Ville honom något till Branstodh behielppelige wara ... blef mehrebem:te H:r Johan af huart hemman såm under Cangasala Pastorat beläget ähr 3 Cappor Span:ll bewilliat Nästkommande Höst at bekomma); KA mf. ES 2001 (nn 62) Kangasalan ja Oriveden käräjät 14.–16.2.1667 f. 1032 (Capplan H:r Johan i Kesemalax), Oriveden käräjät 25.–26.6.1667 f. 1065v (Emedhan såsom det efter noga Ransakan och Ländzmannens Eskill Karpis Cappelans H:r Johans Hustrus Som[?] D: Johan Johannis sampt Jacob Nillsons i Kerta intygande befans), 1069 (Cappelann H: Johan i Kässemalax); KA mf. ES 1965 (nn 6) Kangasalan käräjät 14.–15.11.1684 s. 1594, Kangasalan käräjät 30.9.–3.10.1685 s. 1842 (Lars Bertillson i Käsemalax kom nu för Rätta och upwijste ett kiöpe breeff gifwit af dygdesamme hustru Agneta Wallstenia och dess Sohn Johanne Utter dat: d: 9 Martij 1685, hwarutinnan dhe honom uplåta Käsemalax hemman med dess bördzrätt emot 30 T:r Spanmåhl eller 200 D:r K:m:t i 4 Åhrs tijd att betala begynnandes ifrån d: 1 Aprilis 1683); KA mf. ES 1965 (nn 7) Kangasalan käräjät 28.–29.7.1686 s. 124. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 29 (VI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 7 (VI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 228, (231), 255. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 270; Släktbok, Ny följd I. SSLS 286 (utg. E. Lindh et al., 1941–58) sp. 552 (Utter från Ytterö Tab. 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2910D (1654); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7486.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Utter. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=530>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.