Helsingin yliopisto

Tiedot

1665/66 Arvid Reuther Arvidus Erici, Fenno 1810. Vht: lainlukija Erik Ritter 100 (yo 1640, † 1674) ja Elin Arvidsdotter Friis. Ylioppilas Turussa 1665/66 Rytter Arvid Erici Fenn _ 86. Stipendianomus [1.12.1671]. Stipendianomus [24.11.1672]. Respondentti 14.12.1672 pro exercitio, pr. Jakob Flachsenius 787. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1673 – kl. 1674. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1674 – sl. 1676. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1677 – sl. 1682. Respondentti 31.5.1679 pro gradu, pr. Jakob Flachsenius 787. FM 27.11.1679. — Stipendinotaari 1676. — Turun akatemian ylim. filosofian professori 1680, 2. filosofian apulainen 1681. † 1682.

Pso: Kristina Steenbergius tämän 1. avioliitossa.

Appi: Halikon kirkkoherra Mikael Steenbergius 12 (yo 1640, † 1681).

Vävy: Kiskon kappalainen Johan Sevonius 3917 (yo 1692/93, † 1745).

Pson poika: sotatuomari Ernst Grabbe 4840 (yo 1704/05, † 1751).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 166b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 ([1.12.1671], [24.11.1672]); KA valtakunnanregistratuura 8.3.1682 f. 189 (Til Rådet för Mag. Arvidus Reuter ... Sedan Wij uppå Biskopens och Consistorij uthi Åbo gifne förslagh hafwe accommoderat en Prästman ben:dh Philip Backman 1891 med Haliko Pastorat i stellet för Pihajocki som H:r Johan Tawast blef lembnat och effterlåtit ehuruwäl Beckman dher på medh någre Wåre bref och resolutioner war försedd och försäkrad, är en ung Magister ben:dh Arvidus Reuter, den förrige Kyrkeherdens uthi Halliko Swär Sohn med hoosgående Suplique, och dhe förnämste bem:te Församblings ledemöters laglige och ordentelige kallelse til Successionen effter sin Swärfader hoos oss inkommen, på hwilke Wij hafwe giordt den nådige reflexion, at dhe med skiählen och omstendigheterne dher wid andragas, meritera at öfwerwägas och i skärskodande tagas, om icke i följe dher af denne Reuter böör blij widh Församblingen, och den andre på något annat sätt accommoderas; fördenskull remittere Wij samma Suplique och alle dher wid fogade documenter till eder); KA mf. ES 1752 (cc 16) Halikon ja Uskelan käräjät 27.–28.1.1688 f. 47 (Inspectoren Wählbetrodde Ernest Grabbe föredrog Rätten hurusåsom dess Antecessor Matrimonij Sahl. Mag. Arfvidus Reuter uthi sin lijfstijdh hade antagit sig att betala sin Sahl. Faders Erich Michellssons Gield till Åthskillige Creditorer som hans egen skrift uthi sitt yttersta A:o 1682 in Februarjo författad det uthwijser, uthi den meening att fåå behålla Kajala Ryttare hemmanet i Reeso Sochn ... på sin hustrus och dess omyndiga dotters wägnar ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 113 (XXVI); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 31, 105, 108, 178, 236, 292, 344, 347, 362, 369, 374, 421, 423, 429, 430, 433, 475, 482; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 7, 11, 35, 37, 39, 82, 84, 109, 110, 153, 191, 234, 240, 241, 293, 325; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 140; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 416; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 278–279 #300 (13.5.1680); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 194–196 #348 (7.7.1680); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 122 #115 (12.6.1681), 131 #124 (2.5.1682). — J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 134; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #5G, 741G, 874G, 924R, 946R, 3764D, 3764G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 115; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #300H (prom. 1679), 1124R, 1169R, 1923H (prom. 1679), 2658H (prom. 1679), 3120, 3793G, 3794.

Doria gratulantti

Päivitetty 31.1.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Reuther. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1810>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.