Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Mikael Steenbergius Michael Matthiæ 12. Ehkä kotoisin Naantalista, koska veli Jöran Mattsson asui siellä 1650-luvulla. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Sternbergius‹¿› Mich. Matthiæ _ 1. — Turun katedraalikoulun 4. kollega. Kouluvirassa Pohjanmaalla. Helsingin triviaalikoulun konrehtori 1642. Halikon kappalainen 1644, kirkkoherra 1672. Kirkonisäntä. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1647, saarnaaja pappeinkokouksessa 1669. Turun maakuntakokouksen osanottaja 1676. † Halikossa luult. 21.5.1681.

Pso: (jo 1649) Brita Jöransdotter Thauvonius (jäi leskeksi).

Poika: Halikon kirkkoherra, FM Erik Steenbergius 2390 (yo 1675, † 1722).

Poika: Inkoon kirkkoherra, FM Gabriel Steenbergius 2391 (yo 1675, † 1711).

Tyttärenpoika: sotatuomari Ernst Grabbe 4840 (yo 1704/05, † 1751).

Lanko: Karjalohjan kirkkoherra Johan Thauvonius 13 (yo 1640, † 1690).

Vävy: filosofian apulainen, FM Arvid Reuther 1810 (yo 1665/66, † 1682).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 183a; KA valtakunnanregistratuura 24.9.1674 f. 327 (Citation på Hindrich Heggeman och dess interessenter [i Kungelaby och Halliko Sochn], at swara Kyrkioheerden i Halliko [H:r Michael Steenbergius] ... uthi dhen twist I Eder emillan hafwe om Rättigheten till Konungelaäng, som d. 13 Decemb. förledne åhr 1673 uthi Wår Hof Rätt i Åbo blef afdömbdt; Och emedan Wij hafwe resolverat, at uptaga samma saak till Wår Revision d. 31 Maij tilstundande åhr 1675; Ty är Wår Nådige befallningh, at I till ber:de tijdh, anten sielf eller genom Eder laga Fullmächtige för Oss comparere, Eder wederpart i saaken at swara, och förwänte sedan dhet äntelige uthslagh Wij däruthinnan giörande warde), 24.9.1674 f. 328 (Compulsorial till Åbo Hofrätt för Kyrkioherden i Haliko H:r Michael Steenbergio ... [Wij hafwa förnummit Eder hafwa] en domb fält, hwarigenom afhändes Prästegården een ängh, som uthi 300 åhr därunder skall legat hafwa), 4.8.1682 f. 495 (Kongl. Maij:tz Resolution uppå Landzhöfdingen Wälb:ne Carl Falckenbergs vnderdånige Förskrifft för någre Ryttare bönder uti Kaniegola och Haliko Sochn, angående den strijdigheet be:te Ryttare bönder hafft medh Prästebohlets Fullmechtige Laurent Wilstadio 1925 om Kåningola Ängh, hwaröfwer Hofrätten uti Åbo d. 13 Decemb. A:o 1673 dömbt hafwer, och Kyrkioherden dersammastedes H. Michel Stenbergius deremoth A:o 1674 d. 24 Septemb. uthbedit beneficium Revisionis gratis; Men sedan och icke heller efter Kongl. Maij:tz sidst uthgångne Placat saaken wederbörl. fullfölgdt), 4.8.1682 f. 496 (Till Stats Contoiret för Brita Thavonica på 20 D:r S. M:t ... Effter som framledne Kyrkioherdens Enkian i Halliko Brita Thavonica har mist all sin Egendomb genom Eldzwåda och sitter i ett fast slätt Tillståndh), 27.9.1686 f. 496 (Till Statz Contoiret för framledne Kyrkioheerdens Enkia i Haliko hustro Brita Jöransdotter Thauvonia ... Dhet berättar Oss framledne Kyrkioherdens Enkia i Haliko hust: Brita Jöransdotter Thauvonia att hon uthi stor olägenheet är råkader förmedelst dhen häfftige wåd Elden som henne twenne gånger ähr öfwergången och således alldeles i aska lagd hennes lilla egendomb ...); KA mf. ES 1749 (cc 10) Halikon ja Uskelan käräjät 15.–16.4.1681 f. 69v (Å Pastoris i Halicko Ehrewyrdige och Wällärde H:r Mickaelis Steenbergii wägna hans mågh Högwällärde H:r Mag: Arvidus Reuter Rättenom föredrogh huru wäälben:e hans Swärfadher wedh Scholar i Åbo Österbåtn och Helssinghfårs sigh bruka låtit, och sedhermhera här uthi Halicko församblingh uthi 38 åhrs tijdh deras siela söriare warit ...); KA mf. ES 1142 (a 3) Naantalin RO 17.3.1658 (Kom för rätta Knudt Eschelsson, och kärde till Jören Madzsson om gårdz hyra, adt Jören Madzson hadhe medh hans Låf och minne trädt in i Sipilä gård, twå wekor för Juull, och warit der 3 åhr och 10 wekor, derföre fordrar Knudt af Jören hyran ... Ähn klagar Jören Madzsson, at Knut Eskelsson, hadhe tagit af hans hustru i Jörens fronwaru honom owetherligen någre saker i pantwijs och låfuat dhem sättia hoos Awala Jacob Jöranss: ... dem hadhe Knudt fört till Jören Madzsons broor D: Michael Matthei, Caplan i Halickå och der opå tagit Salt 1 T:a Rogh 2 T:or Koppar Penning: 7 D: 16 ö: ...), Naantalin RO 24.4.1658 (h: Anna Anders dotter, Jöran Madzssons); KA mf. ES 1172 (b 2) Helsingin RO 22.5.1644 (Annkom H:r Michael Mathiæ Stenbergius, Scholæ hujus Conrector, som och H: Brijtha Hendrichsdotter Sahl: H:r Hendrici Marci (katso U32) Enckia och klageligenn begghe anndrogho, det een widh nampn Margareta Frantzdotter sigh hafwa fört i oppenbahre rychtte, skola tillsamman hafft een olofligh beblandellsse ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 10 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 3 (I); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 34; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 246; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 416 (22.5.1680); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 106. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 419 (Michael Mathæi Stenbergius), 421; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 243; V. J. Kallio, Halikon historia (1930) s. 135; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #720D, 924D, 1324D, 2784D, 3765D, 3993D, 3997D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1608, 1846D, 3465D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Steenbergius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.