Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1667 Filip Backman Philippus Matthiæ, Ostrobotniensis 1891. Vht: lainlukija Matias Pålsson 148 (yo 1640/41, † 1685) ja Elisabet Filipsdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1667 [Bachman] Philipp. Matthiæ Ostrob _ 90. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1667] Philippus Mathiæ Backman. | Pastor Ecclesiæ Halikoensis 1681. Oraatio Uppsalassa 28.5.1671. — Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Detl. Hauenschildtin rykm.) saarnaaja 1673, rykmentinpastori 1675, palveli rykmentin mukana Riian varuskunnassa. Kuninkaan valtakirja Pyhäjoen kirkkoherraksi 1680 (ei astunut virkaan). Halikon kirkkoherra 1681 (virkaan 1683). Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1690. † Halikossa 4.4.1691.

Pso: (jo 1684) Rachel Spiner tämän 2. avioliitossa († ~1690).

Vävy: Laihian pitäjänapulainen Bertil Jacchaeus 3396 (yo 1687).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 15a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #191; KA valtakunnanregistratuura 21.6.1680 f. 286 (Collation för Philip Backman på Pyhajocki Försambling ... Pyhajocki Försambling, förmedelst Mag. Johan Carlandri 1251 dödelige afgång, för tijden befinnes vthan Siälesöriare), 23.9.1680 f. 438 (Öpet breef för Philip Backman om församblingen i Pyhajocki ... Ty hafwe Wij härmedh och i krafft af dhetta Wårt öpne breef welat confirmera och bekräffta ofwanbem:te Wår förre Fullmacht ... Och befalle Wij fördhenskull här medh alle, som wederböhre och särdeles biskop och Consistorium, at dhe ställa sigh dhenne Wår förordningh till hörsamb effterrättelse), 9.12.1680 f. 837 (Till Consistorium i Åboo för Philip Backman ... Altså hafwe nu hermed nåd- och alfwarligen welat anbefalla, at I bem:te Philip Backman uti ofwanbem:te Pihajoki församling utan något widare drögzmål och strax låta introducera), 23.3.1681 f. 243 (Till Biskopen Doct: Johan Gezelius angående H:r Johan Tawastz 736 och H:r Philipp Backmans competence till Pastoratet Pyhajoki), 7.7.1681 f. 547 (Till Biskoppen och Consistorium i Åbo, om H. Philip Backman och H. Johan Tawast ... Och befallom Edher härmädh nådeligen, att i forderligast installerere honom H. Philip Backman uthi ber:de Hälikå Försambling ...), 8.3.1682 f. 189 (Haliko Pastorat, katso 1810), 4.7.1690 f. 417 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz Swar angående Kyrkeherdens i Haliko Sochn H:r Philip Backmans ansökningh om Wederlag för dhen honom frångångne Ängen ... Kaningola Engen), 21.4.1691 f. 138 (Kyrkioherde Fullmacht för Magister Erich Steenbergio 2390 på Halicko Pastorat i Finland ... såsom förmedelst H:r Philip Backmans dödelige frånfälle Halicko Pastorat i Åbo Lähn är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Halikon ja Uskelan käräjät 26.–27.1.1691 s. 79 (Israel Spiner ... saken angående arfwet Kyrckioheerden här i Halicko Sochn Wällärde H:r Philip Backman dess 2:ne Systerbarn skyldigh blif:n efter dess Sahl. hust:o Rachel Spiner), Perniön käräjät 4.7.1691 s. 242, Halikon ja Uskelan käräjät 1.12.1691 s. 270, (cc 20) Halikon ja Uskelan käräjät 19.–21.10.1692 s. 134 (Jägerie Fischalen Wälbet:de Carl Höijer (vertaa 796) fordrade af Halicko Sochn efter dess Sahl: Stiuf-Swär Faders Kyrckioherdens H:r Philip Backmans annotation för handtwärkarnas kåsthåldh till Kyrckiones Lechtares förfärdigande 88 D:r K:m:t); KA mf. ES 2080 (ss 3) Laihian käräjät 29.–30.8.1678 s. 217 (ifrån Rijga gifuen inwisning af d: 25 Junij Sistledne, och Regementz Past: H:r Philiph Backmans Under skrifft); KA mf. ES 2080 (ss 4) Laihian käräjät 17.–20.9.1680 s. 278; KA mf. ES 2081 (ss 4) Närpiön käräjät 5.–7.10.1682 s. 182 (Regementz Kyrckioherdens H:r Philip Backmans Fullmechtige Brodren Häradz Dommaren Christian Backman, opwijste Såldatens Sal: Sigfred Larsson Järpz gifne Obligation och Testamente, åth Leuptnampten Michell Johansson Krook, af datis 30 Aprilis och 2 Novemb: 1677); KA mf. ES 2084 (ss 15) Laihian käräjät 12.1.1693 s. 44 (Rådh Man Wähl:tt Hendrich Mattzson Insinuerade Fordom Kyrckioherdens Sahl: H:r Philippi Backmans Obligation af d: 15 Junij 1673 på 103 D:r 18 öre K: m:t ... Pastor loci Ehrewyrdige H:r Samuel Backman som ähr Sahl: H:r Philipps sin broders barns Förmyndare sade Giälden wara närmast betahlt), Laihian käräjät 11.–12.9.1693 s. 534 (Sahl: H:r Philips obligation de Dato 1673 den 15 Junij); KA mf. ES 2087 (ss 19) Laihian käräjät 26.3.1697 s. 408; KA mf. ES 2095 (ss 34) Pietarsaaren pitäjän käräjät 23.–24.9.1712 s. 1179 (Casseuren Philip Backman); KA mf. ES 2034 (rr 16) Pyhäjoen käräjät 4.–6.3.1679 f. 62 (utj Godhe Mäns Regementz Prästens H:r Philippus Backmans och Rostmästarens Matz Larsson, såsom Attestanters närwaro uthgifne köpe skrifft dat: Rijga d: 25 Aug: 1678), Iin käräjät 11.–13.3.1679 f. 84; KA mf. ES 2034 (rr 17) Pyhäjoen käräjät 16.–17.8.1680 f. 194v (Michell Jacobsson Wuotila företrädde, gifwandes tillkänna sigh för någon tijdh sedhan blifwit förwitt af H:r Johan Tawast 736 i Pedersöhre, som skuhle dhenne Sochns Signete wara Misbrukat, frågandes Nämbden och Sochnemän, hwaruthinnan dhett skuhle beståå, eller om någon war som sådant bewijsa kunde; Nämbdhen och nährwarande Sochnemän refererade, hurusåssom dheras Pastor och berömlige Siählesöriare Sahl: M:r Johannes Carlander 1251, förledhen wintter blef hädhan kallat, Lämbnandes effter sigh Enckian dygdesamme Hustru Margreta Joseps dåtter medh 4 st: Små omyndige barn, och emedhan dhee förnummo och efftertänckia kunde att een och annan skuhle Affectera Pastoratet här i Sochnen, i Hugh kommandes dheras Sahl: Kyrkioherdes giordhe meriter, och iblandh annat huruledes han Prästegårdhen på een kårtt tijdh medh sin egen bekåstnadh reparerat /: oansedt samma reparation effter handen böhr blifwa betalt :/ sampt Considererandes Enckians olägenheet och att hon medh sina små barn, kundhe försårgdh blifwa, Supplicerade Förden skull till dhett Höghwördige Doom Capitlet, Att dhee godhe Herrar medh Pastoris tillsättiandhe i Sahl: Carlandri ställe icke förhasta wille, till dhes församblingen om Pastoris wahl wedherbörligen kundhe öfwerläggia, och om Voto öfwereens komma etc: sedhermera Sochnemän förnimmandes dhet Höghwördige Doom Capitlet wara sinnadh att Constituera H:r Johan Tawast till Kyrkioherde i Sahl: M:r Johan Carlandri ställe, hwarföre dhee sin förra Supplication itererade, och emedhan Församblingen medh H:r Johans Persohn icke wahr belåten, föreslog Consistorio een annan Capabel Persohn, dhen Sochnen begiärte i mehrbem:te sin Sahl: Kyrkioherdens ställe, mehra sadhe dhee sigh intet skrifwit, mycket mindre i någon måtto Sochnens Signete missbrukat, warandhes ähnnu eenhälleligen i dhen meningh och inständigt påståendhes, att dheras Votum måtte gälla, och sådhan Pastor dhem förunnas som näst sitt Embetes förrättande kundhe komma Sahl: Kyrkioherdens Enkia medh sine omyndige barn till något bijståndh, och ehuruwähl H:r Johan Tawast allaredho uthwärkat dhet Höghwördige Dom Capitletz Fullmacht, som och han dher på præsenterat sigh till Kyrkioherde här i Sochnen, dher till och några doch ganska fåå af Nedherbyggiarne bejakat, intet williandes inlåtha sigh utj Action emoth Höghwördige Doom Capitletz Fullmacht, men största deehlen af Sochnen i synnerheet öfwerbyggiarne satt sigh dheremoth, som dhee och nu i stoor myckenheet nährwarande till H:r Johans Persohn intet samtyckia wille; Uthan håller i Underdånigheet söckia H:s Kongl: Maij:t wår Allernådigste Konungh och Herre, att dheras Votum till Enckians medh dhee omyndige barn befordran gälla kundhe; Enähr dhätta passerade insinuerade Vice Laghman Wälb:de Olaus Hamnius H:s Kongl: Maij:tz wåhr Allernådigste Konungz och Herres, Fördätta Regementz Predikanten Ehrewyrdigh och Wähllärdhe H:r Philiph Backman medhdelte absolut och högtgällande Fullmacht opå Pastoratet i Pyhä Jokj Sochn, hwilken Fullmacht effter begiäran för allmogen blef publicerat dhen dhee och i största Underdånigheet och skylldigheetz Plicht honorerade, alla eenhälleligen dher widh acquiesterandes ehrkändhe och antogo Wählbem:te Backman för dheras rätta Kyrkioherdhe, effter Kongl: Fullmachtz lydhelsse utj Sahl: M:r Johans ställe, förmodandes sådant ländha Gudj till ähra, Församblingen till Opbyggelsse dher hoos och Sahl: Pastoris Carlandri Enckia eller dhes barn i sinom tijdh till någon Soulagement och befordran, således wara passerat attesteres undher egen handh och wanligit Signete). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 115 (XXVII), 126 (XXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 24 (XXVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 309 (Philippus Vichelius), 317 (Philippus Vichelius); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 159; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 202, 366; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #191. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 419; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 157; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) I s. 8; K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #35; V. J. Kallio, Halikon historia (1930) s. 138; K. V. Åkerblom, Vasa-släkten Backman. SSV 14–15 (1930–31) s. 61; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2196D, 4221D; E. Söderström, Backman. Bidrag till Nykarleby- och Vasasläktens genealogi. SSV 39 (1969–70) s. 11, 23; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #616, 1204, 2236.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Filip Backman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1891>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.