Helsingin yliopisto

Tiedot

1671/72 Matias Krook Matthias Johannis, Nylandus 2161. Vht: Inkoon kirkkoherra Johan Trosander, myöh. Krook 432 (yo 1644, † 1671) ja Hebla Mattsdotter. Ylioppilas Turussa 1671/72 Krok Matth. Johannis Nyl _ 108. Respondentti 14.11.1674, pr. Petter Bång U182. — Tenholan kappalainen 1681. Inkoon kirkkoherra 1689 (virkaan 1691). Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1691. † Inkoossa 1692.

Pso: 1:o Anna Mansnerus (mainitaan 1682–87); 2:o Ingeborg Etholenius tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Pson edell. aviomies: rykmentinpastori Mikael Collinius 1940 (yo 1667/68, † 1685).

Lanko: Föglön kirkkoherra Daniel Mansnerus 1297 (yo 1658/59, † 1710).

Vävy: Pälkäneen kirkkoherra Matias Ithalin 3658a (yo (1690), † 1749).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 107a; KA valtakunnanregistratuura 30.8.1689 f. 874 (Til Consistorium i Åbo, att Kongl. Maij:t agreerar, hwad de giordt angående Ingå Pastorats besättiande ... hwartill I förmählen Eder hafwa uti anledning af Kyrkio ordningen för någon tijd förordnat Capellanen uti Tenala H. Mathiam Krook; men församblingen sig däremot satte för den orsaken, att bemälte H:r Mathias icke sökt deras vocation och laglige kallelse; begiärandes störste dehlen af dem, att deras egen Capellan H. Jacob Lanæus 1879 därtill befordras måtte), 10.8.1692 f. 400 (Till Öfwersten Johan Ribbing Swar angående Predikanten Magister Fogelberg 2572 ... Wij see uthur Eder skrifwelse daterat d. 28 passato, huru som I underdånigst intercederen för predikanten under Edert anförtrodde Regemente Mag. Petrus Fogelberg, det han måtte blifwa benädat med Ingo Pastorat, hwilcken förmedelst Kyrkioherdens Matthiæ Krooks dödelige frånfälle nyligen är blefwet vacant och ledigt), 30.8.1692 f. 428 (Collation för Mag. Johan Forsenio 2160 ... såsom medelst Mathias Kroks dödelige afgång, Ingo Pastorat i Nyland är kommit at blifua vacant och ledigt); KA mf. ES 1884 (ll 8) Tenholan käräjät 11.3.1687 f. 87 (Cappellanen uti Tenala H:r Matthias Krook); KA mf. ES 1885 (ll 9) Inkoon käräjät 12.3.1691 f. 76 (Kyrckbacka Sachris Krok, Abs. emot Erland Stålfoth om oqwädies ordh, feltes effter sin Hindrich Erichssons stembningh till 3 m:r S:m:t argm: 12 Cap: Tingb:); KA mf. ES 1886 (ll 10) Inkoon käräjät 19.7.1693 s. 320 (Kyrkioheerdens Sahl: H: Mathiæ Krookz Enckia hustru Ingebor Etholenia. Katso 2925); KA mf. ES 1886 (ll 11) Inkoon käräjät 5.–6.2.1694 s. 1 (Kyrckioherdens Krookz Enckia ... des Stiuf Barn ... Förmyndare, som hon berättar wara Kyrckioherden i Föilöö på Åhland H:r Daniel Mansnerus 1297, och Regementz Skrifwaren Gustaf Krook), Tenholan käräjät 15.–16.2.1694 s. 64 (Sahl: H:r Mattz Krook), Inkoon käräjät 1.6.1694 s. 218–231 (Hageruksen ja Krookin lasten perintöjen selvittely jatkuu), 234 (Såssom Sahl: Kyrckioherdens H:r Matthiæ Krookz framledne hustru Anna Mansnera, hafwer igenom des uthgifne Skrifft af d: 23 Junij 1685 tillstådt sig hafwa af des Swär Moder till Lähns bekommit een Sölf Kanna, och emedan samma Kanna war hennes andre Barn tillhörigh, uthlofwat den igienskaffa, hwilket Esqvadrons Predijkanten H:r Johan Alftanus å des Swägerskas Jungfru Gertrud Krookz (katso 3656) wegnar som samma Kanna tillkommit, klagar eij ännu skiedt wara). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 136 (XXXII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #118. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 371, 392; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #729R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #770R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Krook. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2161>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Krook, Matth. Johannis Nyl. p. 108 || Son af kh i Ingo Joh. Georgii Krokius l. Krook († 1671). Understödd af kh Matth. Melander i Pyhämaa (†1675). Respondens 14.11.1674 och 1678 u. Bång. Kpl i Tenala 1681. Kh i Ingo 1689. Död 1692.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 136.