Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1667 Jakob Tolvidus, myöhemmin Uhlström Jacobus Johannis, Ostrobotniensis 1888. * noin 1641. Vht: Oulun kirkonisäntä, raatimies Johan Nilsson ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa 9.1660 ‹Tämä?› Jacobus Joh. Tolvidus. Ylioppilas Turussa kl. 1667 Uleström Jacob. Ostrob _ 90. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1667] Jacobus Ulström. Upsaliæ depositus. | Sacellanus in Ijå 1682, obiit 1690. Respondentti 1670 (Lidén), pr. Petter Bång U182. — Apulaispappi Iissä noin 1671, 2. kappalainen siellä 1682. ‡ Iissä 9.3.1690.

Pso: Margareta Henriksdotter Lithovius (jäi leskeksi).

Appi: Oulun kirkkoherra Henrik Lithovius 375 (yo 1644, † 1677).

Vävy: Iin kappalainen Olof Uhlstenius U440 († 1702).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 201a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #188; KA mf. ES 2033 (rr 13) Iin käräjät 14.3.1674 f. 723v (H:r Jacob Uhlström lett nu första gången Lagligen upbiuda Rasaka hemman om 1/4 Man:ll för des rest belöpande till 70 D:r Km:t som H:r Jacob påtagit sigh at betala, till Regementskrif:n Wäl:t Hindrich Gråå upå Officerarens wägnar, Hwar emot Grån honom H:r Jacob uthj hemmanet och dee Saaker immiterat hafwer, som d: 9 Februarij 1674 werderade ähr, Hwar emot Grannen Matz Simonsson protesterade); KA mf. ES 2033 (rr 14) Iin käräjät 12.–15.2.1675 f. 15v, Iin käräjät 25.–27.8.1675 f. 160v; KA mf. ES 2033 (rr 15) Iin käräjät 12.–14.2.1678 f. 82; KA mf. ES 2034 (rr 16) Iin käräjät 24.–25.10.1679 f. 229 (Wördige och Wähllärdhe H:r Jacob Uhlström gaf Rätten tillkänna, sig hafwa åthskillige Debitorer här i Soknen, som honom effter Fädherne och Mödherne i Arff ahnslagne ähre, men beswäradhe sig öfwer deras trögheet till bethalningens ährläggiandhe), 229v (H:r Jacobs hustru, dygdhesamma Margetha Hindhers dotter), 230v (Wördige och Wähllärdhe H:r Jacob Uhlström, företrädde gifwandhes tillkänna, huru såsom han nu utj Åtta åhrs tijdh hafwer warit Gudz Ordz tiänare wijdh Iiå Sokns Modher Kyrckia, intet hafwandhes sitt egit booställe uthan warit Inhysses hoos Gamble Cappellanen H:r Joseph Jacobi [Iin kappalainen Josephus Jacobi (Björn, Fellman)] och emedhan han såledhes Äger hwarken Åker eller Eng, sadhe han sig wara sinnadh, att willia optaga Tijroila Ödhes hemman utj Norr Iio by a: ½ M: Skatt, begiärandhes att Rätten om samma hemmanetz beskaffenheet raansaaka wille), 231 (... Och såsom H:s Höghwördige Fadherligheet H:r Biskopen honom wijdh förefallandhe Lägenheet promotion skall hafwa tillsagdt; dy wille H:r Jacob, Nembdens och Soknemäns willie förstå, på hwad sätt han framdehles må försörgdh blifwa. Nembden med närwarandhe Allmoge, Contesterandes H:r Jacobs trogne och flijtige tienst, som han wijdh Församblingen medh Gudz Ordz lärandhe förrättadt hafwer och dher emoth ringa inkomst hafft, önskandhes at H:s Högwördige Fadherl: H:r Biskopen honom i hogh komma och promovera behagadhe, dher någon lägenheet sig öpnar, warandhes benägna H:r Jacob för deras Siähle söriare at hålla och ährkänna, helst emedan dhe utj hans Embete intet hadhe honom at beskylla; Hwar opå H: Jacob Uhlström detta Laga Atestatum effter begieran medhdeltes); KA mf. ES 2034 (rr 17) Oulun käräjät 26.–28.2.1680 f. 28v, Limingan käräjät 22.–26.3.1680 f. 118v (Effter egen tillståndhen skuldh dömbdes Michell Rachtu, i Lumi Joki att betahla till H:r Jacob Uhlström i Iio 104 D:r 12 ö: Kopp:r m:t, som H:r Jacob utj Arf effter dhes Sahl: Fadher Johan Nielsson i Uhlo tillslagit ähr, dheruthinnan Executoren honom assisterandes wardher), Iin käräjät 28.6.–1.7.1680 f. 172 (Saaken emillan H:r Jacob Uhlström och Johan Mickuinen angåendhe Tijrila Ödhes Hemmans dhet H:r Jacob äger och Louhiniemj Lax Fiskie, Differeres till näste Tinge), 172v; KA mf. ES 2034 (rr 18) Iin käräjät 18.7.1681 s. 661–668 (H:r Jacob Uhlström Cappellan I Iio Sochen tillijka med sin Hustru Margareta Hindrichzdotter, angaff een bonde Michell Sorkinen el:r Kåckinen ... Michell henne hefdat hoos een bonde utj Uhlo Sochne I des omyndige åhr, då Michell hoos hennes fader Cappelan I Uhlo H:r Hindrich Litovius för dräng tient ... berättandes sigh 1649 in Martio födder wara ... wed hwilken tijdh Margetas ållder kan beräcknas, till 12 åhr 2 månader och 13 dagar warit ...); KA mf. ES 2035 (rr 18) Oulun käräjät 26.–28.7.1681 s. 746; KA mf. ES 2035 (rr 20) Iin käräjät 22.–24.1.1683 s. 53 (Företrädde Illin Sari boor med keremåhl till h:r Jacob Uhlströöm om des Boostelle, som han possiderar effter sin Antecessorem Gambla h:r Joseph, som på det stellet 70 åhrs tid oklandrat both haf:r), Iin käräjät 16.–18.7.1683 s. 281, 294; KA mf. ES 2035 (rr 21) Iin käräjät 18.–20.2.1684 s. 249 (Wällärde H:r Jacob Vllströöm föredrog Rätten, huru han optagit Tijråss Ödhes hemman A:o 1679, hwar ifrån hans grannar Johan Kurkåla, Johan Thomasson, Matz Raasacka, Jacob och Anders Pernula willia honom ifron wella Koukåsten Lapin Suå Engh), 249 (Wällärde H:r Jacob Ullströöm fordrade aff Matz Simonsson Rasacka, Kårteen Suå Engh Under Tijros Crono Jordh, som H:r Jacob af ödhe 1679 optagit haf:r, hwar emot Raasacka Inladhe Jöran Jönssons Lagmans dombreff af åhr 1617 d: 24 Januarij, hwilken förklarade att Rasakas förfädher kiöpt af Jöns Tijråj Kårteen Suå Engh för 3½ m:r Peng:r, och som detta war skedt effter Johan Ottosons Jorde refningh, Thy Lijkmätigt Kongl: placat Om ägornas Reducerande, dömbdes förberörde Engh åther gåå till Tijrala Ödes hemman); KA mf. ES 2036 (rr 21) Iin käräjät 27.–28.6.1684 s. 15; KA mf. ES 2036 (rr 22) Iin käräjät 20.–22.7.1685 s. 101 (Lautekarj Lax fiske), 102, 104 (Framkom H:r Jacob Vlströms Fulmechtige Hans Fordelbergh, Emedan H:r Jacob sielf lågh siucker, Giorde rätten witterlig, huru H:r Jacob A:o 1679 hade Uptagit på Illinsaari belägen Tijråla ½ Mant:ls Ödes hemman, hwilket 10 åhr öde legat, Som då warande domarens Jöran Zadlers Tingz bewijs af förb:de åhr, af Dato 24 8:bris dedh tydheligare Utwijser, berättandes at han icke högre begärt el:r kan Uptaga, än för 1/4 Mant:ll ...); KA mf. ES 2036 (rr 23) Iin käräjät 15.–17.2.1686 s. 79 (Framkom H:r Jacob Uhlströms Fullmechtige Hans Fordelberg emedan H:r Jacob lågh sielf Siucker ... Tiråla), Iin käräjät 13.–14.10.1686 s. 721 (Framsteegh Rådhman Wähl:t Anders Kark och beswähradhe sigh öf:r Caplan H:r Jacob Uhlström dedt icke allenast han honom medh otijdelige skels ordh d: 16 Augusti sistledhen, enähr Karken ifrån Sahl: Kyrkioherdens H:r Peer Hoffrenij 543 begraffningh om afftånen till H:r Jacob kommit iniurerat, uthan och hans hustru aff H:r Jacobs hustru, bådhe medh skels ordh och öhr fijlandhe blifwit öfwerfallen. H: Jacob medh sin hustru beklagadhe sigh Vice Versa ...); KA mf. ES 2036 (rr 24) Iin käräjät 16.–18.2.1687 s. 109 (Företredde wähl:t Rådhman Anders Karck ifrån Uhlå så nu som förleden höstas, Nerwarandes på Ven: Consit: wegnar Conrector ifrån Uhlå M:r Petrus Portinus 2114, föredragandes Räten huru som han och hans hustro, wore blefwen Injurjerat, näst förleden höst, med skäldz Ordh, Hugg och slagh, hoos sin Swåger Capellan her i Iio H: Jacob Uhlström och hans Hustru och i synnerheet Karkens hustru, den H: Jacobz hustru Margetha Lithovia gifwit twenne Öhrfijlalar ... och såssom Rådhman Karken i betrachtande i H: Jacobz Swaghheet, hwilken nu och till säng ligger, bårt kastade och i förgäthenheet stältte alle sådane i hastigheet skiäldz ordh, uthlåfwandes sigh Aldrig meera, willia der på yrckia och tenkia utan med sin Swåger H:r Jacob willia wara wenner och wähl förlijkta ... Ty felles Merbe:te Hustru Margeta effter 13 Cap: S: M: B: med willia L: L: till 3 m:r Sölf:r m:t för hwardera Öhrslagh), Iin käräjät 14.–16.7.1687 s. 339 (fiskie watn); KA mf. ES 2037 (rr 25) Iin käräjät 11.–12.7.1688 s. 106 (Studiosus Paulus Wilpagrius Fullmechtigat af Sahl: Anders Karkz Enkia hustru Margeta Samuels dåtter Lithovia (katso U360) fordrade af wellerde H:r Johan Uhlström 64 D: Km:t och för Expenser till högwellerde H: Mag: Petrus Portinus för dess hafde beswär wed Commission emellan H:r Jacob och Sahl: Karken och dess hustru, hwilken fordran merbe:te H:r Jacobi Fullmechtige Hans Fordellberg wille förrwända wara inbegrepen i den Action som emellan H:r Jacob och Karken om arfz prætention på Uhlo Rådstugu är anhengigh); KA mf. ES 2037 (rr 26) Iin käräjät 15.–19.2.1689 s. 174; KA mf. ES 2037 (rr 27) Iin käräjät 14.–17.2.1690 s. 186 (Till Cappelans bohl förordnades her i Iiå åth H:r Jacob Uhlström, Matz Brusila ½ Mant: i Nårr Iiå Crono Jordh); KA mf. ES 2038 (rr 29) Iin ja Pudasjärven käräjät 17.–19.2.1692 s. 223 (Sahl: Cappellanens H:r Jacob Uhlströms Enckia hust: Margeta Lithovia gaf Rätten klagel: tilkänna, huru hoon förleden wåhr hafwer igenom een häfftig wåd Eldh mist 1 stugu och badstugu med myckin Lijnkläder der uthi ... brandstodh); KA mf. ES 2039 (rr 32) Iin käräjät 17.–19.7.1695 s. 88; KA mf. ES 2039 (rr 34) Iin ja Pudasjärven käräjät 22.–23.2.1697 s. 398 (H:r Jacob Uhlströhms Änckia); KA mf. ES 2040 (rr 36) Iin ja Pudasjärven käräjät 27.2.–1.3.1699 s. 480; KA mf. ES 2042 (rr 39) Iin ja Pudasjärven käräjät 22.–24.7.1702 s. 571 (Tirola Crono hemman i Norr Ijå by som Sahl:ge H:r Jacob Uhlströhms Erfwingar tillförenne besuttit, men sedermehra ödelämbnat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 94 (XXII), 118 (XXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 21 (XXII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 163; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #188; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 81 #188 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 40 V#706; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 207; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 225; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #706R, 714D, 870D, 2023G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4054; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #727R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 6.12.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Uhlström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1888>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.