Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1644 Henrik Lithovius Henricus Josephi, Ostrobotniensis 375. * noin 1621. Vht: Limingan kirkkoherra Josef (Josephus Henrici, † ~1647) ja hänen 1. puolisonsa Anna Larsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 27.11.1640 Henricus Josephi Litovius. Ylioppilas Turussa kl. 1644 Lithovius Henr. Josephi _ 20. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1644] Henricus Iosephi Lithovius. Upsaliæ depositus. Pastor Uhloensis. Huic inter Litteratos Sveciæ apud schefferum locus haud infimus tribuitur. \ | 2. Henricus Josephi Lithovius ”Upsaliæ depositus.” Inskifven i afdelningen år 1644 under Medicinæ Professoren Erici Acrelii Rectorat (Acrelius var Akademiens fjerde Rector). Pastor i Uleå. Under hans namn förekommer följande anmärkning: ”Huic inter Litteratos Sveciæ apud Schefferum locus haud infimus tribuitur.” War den förste i afdelningen med namnet Lithovius. — Oulun kappalainen 1645, kirkkoherra 1670. † Oulussa 1677.

Pso: 1:o Margareta Eriksdotter Montanus; 2:o Brita Johansdotter tämän 2. avioliitossa († 1684).

Veljenpoika: Limingan kappalainen Gabriel Limingius 516 (yo 1645/46, † ~1660).

Veljenpoika: Tyrnävän kappalainen Josef Limingius, myöh. Lithovius 927 (yo 1652, † ~1690).

Veljenpoika: Limingan kirkkoherra, FM Lars Limingius, myöh. (1668) Lithovius 1321 (yo 1659, † 1702).

Sisarenpoika: sotilaspappi Esaias Gammal 377 (yo 1644, † 1653).

Sisarenpoika: Haapaveden kappalainen Anders Mathesius 839 (yo 1651, † 1689).

Poikapuoli: eurajokelainen pehtori, maanmittari Olof Ulhegius 3351 (yo 1686, † 1702).

Lanko: Sotkamon kirkkoherra Erik Cajanus 541 (yo 1646, † 1691).

Vävy: Iin kappalainen Jakob Tolvidus, myöh. Uhlström 1888 (yo 1667, † 1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 120b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #17; KA valtakunnanregistratuura 10.3.1670 f. 349 (Collation för H:r Hendrich Josephi Lothovio att wara Pastor i Uhlaborgz Stadh ... Pastoratet i Uhlaborgz Stadh, förmedelst Körkioheerdens dhersammastädes Magistri Michaelis Jurvelij 55 dödelige afgång är vacant och leedigt wordet), 7.12.1670 f. 522 (Till Landzhöfdingen Joh. Graan angående Uhla Pastorat. Mut. Mut:dis till Biskopen i Åbo ... Landzhöfdingen Wälborne Conrad Gyllenstierna, underdånigst ansökt, att honom motte tillåtas vthi sitt frijherreschap widh Sochnen Mohos få en serdeles Kyrkioherde, som jempte den Församblingen hafwer vnder sig heele hans Frijherreschap); KA mf. ES 2028 (rr 6) Limingan käräjät 19.–20.2.1648 f. 303v (der emoot inladhe her Isaak [Isaacus Josephi] een witnes skrifft af godhe män Underschrifwit och gifuit Anno 1646 den 23 Julij lydhandes at Hon Saligh H: Margetha Hansdotter hafuer i sijn lijffztijdh Testementerat all sijn äghendoom åt sijn man Saligh Kyrkioheerden her Joseph och hans Barn); KA mf. ES 2031 (rr 11) Limingan käräjät 10.–11.6.1661 f. 28 (saken emellan H:r Henricum Littovium i Uhlå och Bertill Bildå om een häst till dödz iagande), Limingan käräjät 12.–14.7.1662 f. 131, Oulun käräjät 15.2.1666 f. 863v (Sochnens Män i gemehn, Och dee i synnerheet som hafwa Sijkefiskie på Nårr sijdan utj Uhlo fårs, samptychte och uppdroge af een godh willia, Onödgade och Otwungen wördige och wällärde H:r Henrich Josephi, och H:r Jacob Simonis 1062 huar dera twenne Kränkior eller Lippor på bem:te Nårr sijda Uhlo fårs uti Sijck fiskie Leken Jacobi tijdh utslå och åtniuta); KA mf. ES 2032 (rr 13) Oulun käräjät 12.–18.3.1673 f. 211v (angående Cappellanernes 6 Kränkors eller Lippors, på Nårre sijdan Uhlo Fåhrs uthi sijk fisk leken Jacobi tijdh uthslående, katso 1850), Oulun käräjät 7.–9.7.1673 f. 250v (Emedan såssom Cappellan i Muhoss Wyrdige H:r Ericus Sigfridi 411 efter Laga skrifteligh Citation, till i dagh som ähr den 7 hujus sigh eij instält och Comparerat haf:r att Swara Kyrkioheerden i Uhlo Ehrewyrdige och Wäll:de H:r Hindricum Lithovium, angående dess Kyrkioheerde Räntas upbördh, dy felles han för absentiam till sine 3 m: Silf:r m: Der hooss förmahnes så han som Gemehne Man i Sochnen att dhe, wider laga booth, emoth Kyrkioherdens af Wår allernådigste Konung och Herres honom meddehlte Fullmacht, sampt Hans Högährewyrdigheetz Episcopi D: Johannis Gezelij sidstledne Winter i Muhoss gifne resolutio: ingen måtto afskära honom hans Ränta och Rättigheeter), 252v (Kyrkioheerden i Uhlo Stadh och Sochnen Ehrewyrdige och Wällärde H:r Hindrich Lithovius androg /: förmedelst hans Ehrewyrdigheet Mag: Hindrich Sacclenium 1852 :/ denne Rätt huruledes Hans Högährewyrdigheet Biskopen D: Johannes Gezelius U76 widh sidste i Muhoss holdne Visitations acten hadhe pålagt Capplan Ibm: Wyrdige H:r Erich att tingföra een lööss kåhna Lauka Margeta benembd); KA mf. ES 2033 (rr 13) Oulun käräjät 7.–9.7.1674 f. 578; KA mf. ES 2033 (rr 14) Oulun käräjät 17.–19.2.1675 f. 26v, 37v (Prästebohlet i Uhlå), Oulun käräjät 6.–8.9.1675 f. 196v; KA mf. ES 2034 (rr 16) Oulun käräjät 17.–19.2.1679 f. 24 (Sahl: Pastoris H:r Henrich Lithovij Enckia); KA mf. ES 2035 (rr 19) Limingan käräjät 7.–10.3.1682 s. 405 (Bertill Nillson Bildå förekom kerandes till fordom Præpositi Ehrewyrdige H:r Josephi Litthovij Enckia, dygdesamme hustru Margeta Johans dotter effter Hans Jacobssons Åhr 1617 d: 4 Augusti uthgifwen doom, Carela engh om ett lodh till sin bohlstadh, denn Hustru Margeta under Kerpele hemman, som hon åboor, hefdat och brukat), Oulun ja Hailuodon käräjät 19.–21.8.1682 s. 526 (Merikåski, katso 1850). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 22 (IV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 6 (IV); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 308 (10.3.1670); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 89; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #17; A. Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #28. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 324; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 194, 197; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 289; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 814 (Lithovius Taulu 69); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #870D, 916D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4053.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 27.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Lithovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=375>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.