Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1667 Jakob Lang (myös Langius) Jacobus Jacobi, Ostrobotniensis 1889. * Gävlessä 1.5.1648. Vht: Oulun tullinhoitaja, raatimies Jakob Andersson Lang ja Kerstin Henriksdotter. Oulun pedagogion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 9.10.1664 Jacobus Jacobi Langius Bothniensis. Uloa c. testim. venit. | Tand. Episc. Lincopiensis. Ylioppilas Turussa kl. 1667 [Langius] Jacob. Ostrob _ 90. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1667] Jacobus Langius. | Natus Gevaliæ. | Uhloensis. Upsaliæ depositus. Philosophiæ et Theologiæ Doctor, imprimis Pastor regimenis. Postea Superintendens Narvensis. et demum Episcopus Lincopensis. \ | 5. Jacobus Langius, Uhloensis. Upsaliæ depositus. Inskrifven i afdelningen under Mat. Professoren Simonis Kexleri Nericiensis tredje Rectorat, år 1667. Philosophiæ och Theologiæ Doctor. Först Regements Pastor. Sedermera Superintendent i Narwa. Slutligen Biskop i Linköpings stift. Respondentti 23.3.1667 pro exercitio, pr. Axel Kempe 168. Respondentti Uppsalassa 3.6.1674 pro gradu, pr. kaunopuh. prof. And. Norcopensis. Ylioppilas Oxfordissa 1677. Vihitty papiksi 1683. Preeses 27.6.1690 pro doctoratu. TT Turussa 3.7.1690. — Ruotsin ylim. alilähettilään Nils Lillierootin sihteeri Pariisissa 1678. Lähettiläs vapaaherra Nils Bielken sihteeri siellä 1680–81. Nevanlinnan kirkkoherra 1683. Rovasti s.v. Inkerin hiippakunnan superintendentti Narvassa 1688, samalla Narvan ruots. seurak. kirkkoherra. Liivinmaan pääsuperintendentti Riiassa 1700, samalla Pärnun yliopiston varakansleri. Tallinnan piispa 1701, pakeni sotaa Ruotsiin 1710. Linköpingin hiippakunnan piispa 1711. † Linköpingissä 17.2.1716.

Pso: 1682 Anna Bunge.

Poika: pääsotatuomari Jakob Lang, aatel. 1716 Lagercreutz U485 († 1756).

Tyttärenpoika: Ahvenkosken postitirehtööri, sihteeri Nils Gustaf Duncan 5889 (yo 1731/32, † 1771).

Veljentyttären poika: oululainen kauppias, raatimies Abraham Nylander 9646 (yo 1779, † 1821).

Lanko(?): Skuoritsan kirkkoherra Bengt Elgfooth 2837 (yo 1680, † 1695).

Lanko(?): Loimaan kirkkoherra Jakob Rungius 2904 (yo 1681, † 1723).

Lanko: Oulun tullinhoitaja Johan Mollerus 3765 (yo 1691).

Vävy: Lundin yliopiston professori Arvid Mollerus, myöh. Moller U495 († 1758).

/ Uppsalassa 12.12.1672 maisteriksi promovoitu Jacobus Nicolai Lang (ks. Melander, Personskrifter #587 ja Elgenstierna IV s. 499 von Lang) ei ollut tämä, vaan värmlantilainen kaima, joka yo Uppsalassa 18.2.1663 ja † Gillbergan kirkkoherrana 1691. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 111a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #189; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 46 (5.7.1690); KA valtakunnanregistratuura 4.5.1683 f. 222 (Öppet bref på Nyens Swenske och Finske Pastorat för Mag. Jacobo Lang); KA mf. ES 2035 (rr 20) Limingan käräjät 9.–12.2.1683 s. 130 (Rådman wel:t Jacob Lang), 150 (Handelsmannen Petter Langh fordrade af Nembdeman Elias Eliæson ifrån Temmes efft:r Sal: Zachris Jenderians book femtio D:r Km:t); KA mf. ES 2037 (rr 25) Oulun ja Hailuodon käräjät 13.–15.2.1688 s. 103 (Handelssman Peer Lang ... sin Antesessoris Zacharias Jenderians book); KA mf. ES 2039 (rr 34) Sotkamon käräjät 4.–5.2.1697 s. 237 (Lijkmätigt den högl: kongl: Hoffrättz resolution af d:n 9 Novemb: 1694, haar man förlängst warit sinnadh att optaga Saacken emellan Handelssman i Uhleå Stadh wähl:t Petter Langh och För detta Fougdeskrifwaren Isaac Lööfbladh angående något undersleef som den senare wedh dess warande tiänst hoos bemällte Langz antecessorem matrimonij Befall:n Sahl: Petter Scharijn (katso U88) medh Crono Spanmålens uthlefwererande skall begådt), Limingan käräjät 10.–12.2.1697 s. 267 (Sahl: Swen Antonisons Änkia, hustru Juditha Langh ... Änckians broder Rådman wähl:t Petter Langh, som af denne retorsion blef något altererad, kallandes på dess Systers wägnar honom [Rådman ifrån Uhleå Stadh wähl:t Johan] Hoffren U378 för tiuf igen); KA mf. ES 1877 (kkk 1) Spasskin, Kelton, Inkeren ja Venjoen ylim. käräjät 15.12.1684 f. 120v (Probsten H:r Mag: Jacob Lang); KA mf. ES 1878 (kkk 3) Kelton, Kuivaisin, Korpiselän ja Spasskin käräjät 15.–18.8.1687 f. 122; KA mf. ES 1879 (kkk 13) Venjoen ja Tuutarin käräjät 5.–10.7.1697 s. 158 (Cronones Befallningzmannen Wälb:de Jesper Weidman lät denne publicera drottningz Christinæ Resolution af d: 16 Junij 1642 öfwer Pastorum, Sacellanorum och Klockarnes i Ingermanlandz boende underhåld); KA mf. ES 1792 (ff 5) Jaaman läänin käräjät 19.–21.1.1692 s. 29 (... sedan ett Slagzmåhl warit uthe på gården öfwerstånde emellan [Conducteuren] Christopher Bure och Studios: Biörck U387, som är H:r Superintendentens Domesticus), 31; KA mf. ES 1793 (ff 11) Ivangorodin läänin käräjät 3.6.1698 s. 135 (Uppå Superintendentens H:r Doctor Langhs wägnar anhölt Vice Pastoren i Cosemkina H:r Jöran Krook 3318 att allmogen som tretskas giöra till Pastoratz bohlet dhe dagzwärcken som dhem i föllie af Kongl: Maij:tz Allernådigste resolution af d: 30 Septemb: Åhr 1693 att giöra åhligger måtte nu af Rätten till deras skyldigheetz effterlefwande alfwarligen förmanas); KA mf. ES 1793 (ff 12) Ivangorodin läänin käräjät 26.–31.1.1699 s. 9. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 116 (XXVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 262; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 600; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 3; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 182; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 248–249 #245 (19.12.1688); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #189; Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 131 (20.12.1664, Dito wittnade Jacobus Langius det samma under edh); Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 333; Akademiska konsistoriets protokoll IX 1671–1672 (Uppsala 1972) s. 55, 178; Akademiska konsistoriets protokoll X 1673 (Uppsala 1972) s. 30 (5.2.1673, Jacobus Lang supplicerar till Consistorium, att blifwa hulpen till stipendium in fac. theologica. Resolutio. Suppliken gifwes facultati theol. att de hafwa honom i minne, när examen skeer, så kan han der effter accommoderas, efftersom skäliget finnes), 275 (13.12.1673, Wachten inkom emot Ostrobothnienses, Jacobum Lang och Sylvestrum Biugg 1536, anklagandes dem för oliud och skäldzord på sig); Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 9, 18, 19, 40, 44, 46, 54 (2.5.1674, katso U324), 239; Akademiska konsistoriets protokoll XII 1676–1677 (Uppsala 1973) s. 293 (2.5.1677, Bewilljades Jacobo Lang testimonium). — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 323; G. Sjöberg, Pernavia literata (1703) [p. 14]; J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 361; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 279; H. Paucker, Ehstlands Geistlichkeit (1849) s. 15; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) II s. 46; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #28; J. Westerlund och J. Setterdahl, Linköpings stifts herdaminne I (1915–16) s. 82; C. V. Jacobowsky, Svenska studenter i Oxford ca. 1620–1740. PHT 28 (1927) s. 123; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 449 (Lagercreutz Tab. 1); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 223; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #98D, 2023R, 2140P, 2339D, 3356D, 4205D; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #1013; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 7 #1013; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 89; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #184; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 91; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1241H (prom. TT 1690), 1508, 1978H (prom. TT 1690), 2118R, 2262–2269, 2591H (prom. TT 1690), 2717R, 3208H, 3407D, 3413D, 3728H (prom. TT 1690); Suomen kansallisbiografia 5 (2005) s. 724.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Lang. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1889>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.