Helsingin yliopisto

Tiedot

1673/74 Johan Haal Johannes Georgii, Helsingforsensis 2303. Vht: helsinkiläinen porvari Jöran Andersson Haal († 1659) ja Anna Henriksdotter. Ylioppilas Turussa 1673/74 Haal Joh. Georg. Helsingf _ 114. — Maaoikeuden sihteeri Tartossa. Taloussihteeri (1698). — Naimisissa.

Poika: henkivartiosotilas Petter Johan Haal (yo Tartossa 7.2.1696 Sudermannus).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 78b; KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 28.3.1655 (Då inlade Jöran Andersson Hal een Rächningh emoth Snickaren Johan Simonsson, hwar uthinnan han giorde honom skyldigh 10 D: K:m:t ... Johan Snickare upförer 6 D: som skulle wara leffwererade til Jörans Anderssons hustro), Helsingin RO 8.4.1655 (Hindrich Marcussons kåhllandh behåller hans mågh Jöran Andersson, helst emedan han Enckian om arffwet förnöijt haffwer), Helsingin RO 28.4.1655 (Gästgiffware Sigfridh Matzon, Larss Hindrichssonn, Hans Matzon, Hans Jabel, Christer Simonsson, Jöran Andersson), Helsingin RO 7.7.1655 (Hanss Matzon beswärade sigh öffuer Jöran Andersson Haal, att han är kommin till honom hooss H:r Mårten, i den mening att han wille begära aff Jöran een kerra til lånss, då Jöran Andersson, som då war öffwerlastadt med öhl och brennewijn hafwer begynt honom att antasta medh olijdelige skäles ordh), Helsingin RO 11.7.1655 (Jöran Andersson Haal inlade uthi Rätten een klagelibell angående 7 tunnor tiera som honom woro förkompne förmedelst Erich Clemetssons (katso 2036) förwållande), Helsingin RO 17.9.1655, Helsingin RO 26.9.1655, Helsingin RO 2.10.1655, Helsingin RO 8.10.1655 (Feldtes Jöran Andersson till sina 20 m:r för hellgedagz bruth och olaga köpslagan, att gifwa till dhe Fattige, med åthwarning att han på sådant sätt inthet wijdare kommer igen widh fulla böter tillgörande), Helsingin RO 3.3.1656 (Ähn wplystes första gången dee panter som Jöran Andersson Hahl hade af åthskillige persåner i wnderpant), Helsingin RO 12.3.1656, Helsingin RO 3.5.1656 (Jöran Andersson handlar medh nörenbärger wahror), Helsingin RO 28.2.1659 (Förekom Sahl: Jören Andersons Enckias hustru Anna Hendrichzdotters Fullmächtigh Accijs Skrifwaren Johan Larson, och anklagade een be:te Enckias Laghstadde Legohion Simon Anderson be:dh sampt Lars Eskillsson ifrån Kottby, hwilcka har strax effter Nyåhret sedan hennes Sahl: man wardt siuck heem kommen ifrån Räfwell af förda monde här ifrån till Hango Udd, effter sin Sahl: Mans der qwarlempnade Kramgodz och andre sacher och dee sedan weder wägen upbrutit Sahl: Mansens kijsta ...), Helsingin RO 9.4.1659 (Ewerdt Huuckz skuldfordran hooss Jören Anderssons Enckia ... men emedhan såssom åtskillige andre Creditorer finnes som ochså hafwa stoora postar at fordra ... derföre ähr Concursus Creditorum anstelt till den 1 Junij), Helsingin RO 20.5.1659 (öfwersågz den twistige Sach emellan Erich Clemetsson, Hendrich Lohman, Hans Matzsson och Sahl: Jören Andersonss Enckia, angående dhen Hollandske Galliothen som dhe ifrån Hållandh Anno 1657 hafwa Låthit medh wijn, Salt och andra wahror, hijt frachta), Helsingin RO 20.6.1659 (Sahl: Jöran Andersons Enckias Fulmächtig Gabriel Abrahamsson (katso 2427)), Helsingin RO 4.7.1659; KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 22.9.1660, Helsingin RO 8.11.1662, Helsingin RO 15.11.1662, Helsingin RO 7.3.1663 (Källaremästaren Thomas Holtzing förmedelst sin inlago anklagade Sahl: Jöran Anderssons Sohn Anders Jöransson och Erich Skreddares Sohn Hindrich Erichsson, som Scholan gåår, hwilken förliden den 17 Decemb: skola haffwa honom affhändt een Rulla Tobach om 6 eller 7 Skålp:dh begärandes bliffua förhulpin till sitt, och dhe brottige plichta. Bem:te Anders Jöransson sade sigh inthet wetha aff samme Sach, uthan begärade få skriffteligen här emoth förklara sigh. Diekne poicken Henricus Erici bekende, att han hade om afftonen gådt på gathan, och då kommit Jöran Andersons den yngre Sohnen i hop medh honom, då hadhe dhenne Henricus frågat honom, Om hans brodher hadhe bortreest till Wijborg? Där emoth han nekat säijandes honom wara medh sin huussbonde på Wijnkellaren, bidiandes honom gå medh sig dijth, och då dhe komma på Gården, kom Anders uth till dhem i förstugan och hadhe Tobach i henderne, då frågade han honom, hwar han hadhe fådt samme Tobach? Och badh giffua sig lijtet Tobach: han swarat: Nog fått Jag Tobach: där är een t:a full medh tobach; och gaff honom ett stycke. Sedan hadhe han giffwit honom Rullan i händerne och bedit kasta i Snön, dhet han giordhe, sedan kom hans brodher, då gaff Anders Rullan åth Sin brodher att bära heem. Här emot nekadhe Anders Jöranson och sadhe sig inthet wetha aff samma sach uthan hans huussbonde hadhe köpt aff Källarmästaren 4 al:r Tobach, och där af hadhe han giffwit denne Henrico ett lijtet stycke. Joen Persons sohn Petrus (vertaa 1702) bekendhe, att han och hadhe kommit till källaren att förnimma om Reg:tz skrifuaren Pölhöö skulle bortreesa, då hadhe Anders Jöransson och Henricus Erici nappat om Tobachz rullan, i sniön, hwilket han strax uppenbaradhe för källarmästaren. Broderen Henricus Georgij bekendhe, att Erich Skreddares Sohn hadhe hafft Tobachet och skickat een al:n för Brennewijnet han war skyldigh till hans modher ... Sent. Efftersåsom tiuffnadhen är funnen hoss Anders Jöransson och Hindrich Erichsson, uthaff wärde 12 D:r Kop:r m:t, derföre böther Anders Jöransson effter dhen Konungl: Straffordningz tridie punct, tredubbelt så myckit som halfue tiuffnaden är wärdh nembl: 6 D:r Kop:r m:t och skall restituera måålssäganden sitt igen medh 1 D:r 5 öres expenser. Men denn andre halffparten skall dieknepoiken Hindrich Erichson betala med expenserna nl:n 7 D:r 5 ö: Kop:r m:t och i dhen öffrige remitteres han till Scholemästaren att uthstå sitt Scholestraff sampt medh Jöran Andersons yngre Sohn, som i samma sach haffuer giordt sigh deelachtigh); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 19.6.1665 (Pålades Anders Jöranson Haal at instela sig widh Häradztinget i Wichtis, at swara till det slagzmåhl han i wintrass haffuer begådt på een bonde; Och dhetta widh 10 D:r S:r m:tz wijthe); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 10.5.1671 (Sedan anklagadhe Öfwerst Leutnamptens Wälb: Arfwed Gyllnärs tienare Christopher Tapp, een ung dräng Henrich Jörensson Haal hwilken Öfwerstleut: tienare skall olofligen till Reval öfwerfördt), Helsingin RO 15.5.1672 (Sammaledes förfrågades Jöran Andersons Änckias Son, hwarföre han ligger här i Staden och icke giör sin Borgare Eedh? Där till swarade han giärna giöra det något här effter, alenast rätten förunnar honom dilation); KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 30.3.1674 (Rådhmannen wäl:t Erick Clemetzon præsenterade Een Inlaga emot Een Cämner doom som emellan honom och Sahl: Jöran Anderssons änkias Son Hindrich Haal fallen ähr), Helsingin RO 1.4.1674; Helsingin RO 17.3.1675 (Hindrich Haahl, katso 4771), Helsingin RO 12.5.1675 (Anders Mårtensson Frantz begiärte första gången uplyssas Een Sölf:r Skeedh, som han skall hafwa i underpant af Sahl: Jöran Anderssons Son Studenten); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 23.10.1680 (Blef Borgarens Hindrick Hals Supplic upläsin der utj han begiärar Een ny werderingh uppå Een Cappa, som honom utj arfskifftet Skall wara för högt anslagit, som honom bewiliades), Helsingin RO 23.10.1680 (Jören Haahl fordrade af sijn B:r Hindrich expensier som på sijdsta bytet upgåt ähr), Helsingin RO 17.8.1681 (Hind: Haal å sin och sine Samsyskons wägnar protesterade emott sin Swåger Skepparen Hanss Johansson, katso 1900), Helsingin RO 17.9.1681, Helsingin RO 19.9.1681, Helsingin RO 23.11.1681 (H:r Jacobus Agricola 1900 anhöllt emooth Skiepparen Hans Johansson och Hind: Haal ... Hindrich Bengsson i Edstaadh bekiändt, sigh för Sal: Kyrkioherdens Agricole Spannemåhl nembl: A:o 1670 om Hösten till Hindrich Jörenssons Moder medh 2 hästar och 20 Capp:r på hwar häst och icke mehra derföre igien bekommit än ½ T:a Sallt), Helsingin RO 24.11.1681 (... Halens Sahl: moder ... Sahl: Anna Hind: dåtters arfwingar ... Effter till Rätten inlefwererade skiähl Parternas förde tahl och swaar å begge sidor, Ehrkiennes Sahl: Jöran Anderssons Erfwingar skylldige betala Sahl: H:r Jörenss Agricolæ Arftagande 53 d: 25 ö: k:m: medh 8 d: Sölf:r m:tz Expenser), Helsingin RO 11.2.1682, Helsingin RO 18.2.1682 (Resolverades att H:r Jacob Agricola niuter fram för andre sin prætention utj Sahl: Jören Andersons Gårdh här i staden), Helsingin RO 20.2.1682 (Oplystes tridie reesan Hindrich Haalz siööboda försåldt til Gabriel Ollsson), Helsingin RO 3.7.1682 (Oplystes första gången Sahl: Jören Anderssons Enckias Gårdh försålt till Cassper Hansson Westman 2417 för 451 D: Kop:r m:t), Helsingin RO 19.2.1683 (Upbödz andre gången Hindrich Haals Gårdh som Fäldtskiären M:r Niels Lundh (katso U1235) för 300 D:r Kopp:r M:t kiöpt haf:r hwilcken Gårdh ähr första gången upbuden den 11 Decemb: A:o 1682 och Mester Niels Lundh i byte updragit hattmakaren Daniel Meisner för dess Tompt som ligger hårh ner wedh M:r Nielssens Tompt., 26.2. Upböds Hindrich Hahls Gårdh Tridie gången); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 17.3.1686 (Skiepparen Gabriel Olofsson framträdde och upwijsade ett kiöpbref huru såsom han handlat af Sahl: Jöran Haalss arfwingar ett grafställe här i Kyrckiogården), Helsingin RO 21.6.1686 (Hindrich Haal förekom och Insinuerade ett Testamentz Bref effter sin moorsyster Sahl: Capiteins Peter Roolambz Enkia Christina Hindersdotter hwar uthi hon honom fram för någon annan testamenterar heela sin ägendom effter hennes dödh ... allenast hennes bäste klädning skulle hennes Syster Margreta bekomma som uthi Wijborg ähr ... skall först hennes qwarlåtenskap blif:a werderat, som och de andre hennes Syster och Bröder barn Communiceras, om dhe effterlåta Hindrich Haal ell:r eij att få niuta Testamentet sigh till godo, el:r om dhe här emot kunna haf:a något inwända); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 31.1.1665 s. 4 (Sent.: Sahl: Jöran Anderss:s Enkia h:o Anna Hindrichzd:r dömes at betala 18 D:r K: M:t förtient Löhn [för een saakz uthförande j den Konungl: Håffrätten emot Erich Clemetss:n, Hans Matss:n och Loman] till Procurat:n Olaus Carlstadius 32 innan Soolsatt effter det 16 Cap: j Rådst: B:n), Helsingin KämnO 10.2.1669 (Skipparen Hans Johansson ... på sin Swärmoders Sahl: Jören Anderss: Halss Enckias wägnar), Helsingin KämnO 28.1.1681 (katso 4746), Helsingin KämnO 8.2.1681 (att Skepparen Hans Johansson och Jöran Hahl skulle hafwa Componeradt pasqvillet ...), Helsingin KämnO 11.2.1681, Helsingin KämnO 15.2.1681, Helsingin KämnO 28.6.1681 (Agricola, katso 1900), Helsingin KämnO 16.9.1681, Helsingin KämnO 20.9.1681. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 145 (XXXIV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #123. — D. Eberhard, Dorpatum in Livonia literatum (1698) [p. 8] (Haal Johan Fenno, Secr. Oecon. Reg.); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 205.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Haal. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2303>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.