Helsingin yliopisto

Tiedot

1651/52 Arvid Karkuensis Arvidus Henrici, Satacundensis 850. * noin 1632. Vht: Karkun kirkkoherra Henrik (Henricus Arvidi, † 1661) ja Margareta Staffansdotter. Ylioppilas Turussa 1651/52. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1651/52] Arvidus Karkuensis | Pastor in Lemo. Obiit A:o 1689. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1658 – sl. 1658. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1659 – kl. 1663. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 25.1.1661. Respondentti 29.5.1661 pro gradu, pr. Petter Bergius 4. FM 11.6.1661. — Korppoon kirkkoherran apulainen 1661, kappalainen 1667. Lemun kirkkoherra 1679. ‡ Lemussa 20.10.1689.

Pso: 1:o (jo 1665) Margareta Alanus (elossa 1675); 2:o (jo 1685) Anna Achrelius († ~1694).

Appi: lääketieteen professori Erik Achrelius U6 († 1670).

Veli: Turun kappalainen Johan Karkuensis 849 (yo 1651/52, † 1674).

Poika: ylioppilas Kristian Karkuensis, myöh. Linelius 3092 (yo 1683, † 1695).

Lanko: Korppoon kappalainen Anders Alanus 1965 (yo 1668, † 1685).

Vävy: Färilan kirkkoherra Samuel Collander 3839 (yo 1692, † 1727).

Vävy: Mynämäen kirkkoherra, FM Lars Sacklinius 4150 (yo 1695, † 1750).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #69; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1845 (kk 7) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 10.–11.10.1684 f. 60v (M:r Arvidus Henrici Karckuensis); KA mf. ES 1846 (kk 9) Mynämäen käräjät 20.–22.6.1689 f. 51 (Fordom Kyrckioheerdens i Lehmo Sochn Sahl. Mag. Arvidi Henrici Samptl: Arf:r låto nu förmedelst Studios: Dn: Christiernum Linelium 2 gången Lagl: opbiuda Lemmittylä Hemmans Skatträttighet som deras Fader för 400 D: Km:t af Sahl. Doctor Georgii Alani U9 efterlefwerska dygdesamma Matrona Hust: Elizabetha Larsdotter sigh tillhandlat hafwer.); KA mf. ES 1756 (cc 28) Paraisten käräjät 11.–13.3.1701 s. 5 (Arendatoren Wälbet:de Petter Paulin (vertaa 1906) upwijste sin Swågers Predijkantens Wällärde H:r Lars Sacclinii som och sin Swägerskas Jungfrw Elisabeta Lignelia honom gifne Skriftelige attester ... wara förnögde med dhet inventarium som bem:e Paulin nyligen uprätta låtit öf:r sin och sin Sahl. hust:s Margaretha Ligneliæ egendom och qwarlåtenskap), Kemiön saariston käräjät 26.–27.2.1701 s. 121 (Arendatorens wedh Koustar Sahl. Simon Nillssons barns Fädernes Arf ... frågandes hwarföre Barnens Styfmoder Sahl. hust:n Margretha Lignelia trädde utj annat gifte medh [Arrendatoren Petter] Paulin för än Stiufbarnen wore afwitrade); KA mf. ES 1847 (kk 10) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 7.–8.2.1693 f. 37 (een Attest gifwen af Sahl: Kyrkioherdens Mag: Arfvidi Karkoensis Effterlefwerska dygdesamma Matrona hustru Anna Acrelia); KA mf. ES 1848 (kk 12) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 16.–18.3.1695 f. 52v (Ehuruwähl Rätten nu war sinnad, att uptaga, och afdöma Saken emellan Advocaten Anders Lind å sin omyndige Systersons Erici Acrelij wägnar kärande, och Sahl: H:r Kyrckioheerdens Mag: Arvidi Karcuensis barns af äldre Kullen Fullmechtige Advocaten Johan Lifman Swarande, angående arf efter bem:e Erici Acrelij Sahl: Fader Moder hustro Margeta Rotovia och Fader Syster hustro Anna Acrelia, till hwilckens senares qwarlåtenskap i synnerheet, Swaranderne påstå sig wara berättigade emedan bem:te Annæ Acreliæ dotter Catarina Arfwedzd:r sin Sahl: moder öfwerlefwat, williandes dhe fördenskull repræsentera hennes rätt, emedan hon warit dheras half syster å Fäderne). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 53 (XII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 570, 588, 596; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 36, 202, 203, 243, 244, 272, 332, 402, 403, 450; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. (372), (471); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 325, 477, 486; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 13–14 #181 (21.9.1663); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #69. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 142; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #14D, 20D, 247R, 3800D, 3949G, 3998D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 67; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #103H (‡ 28.10.1689, 57 år), 279D, 625R, 2209H (‡), 2362, 3139G, 4255, 4262.

Doria respondentti

Päivitetty 16.1.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Karkuensis. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=850>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.