Helsingin yliopisto

Tiedot

(1641) Tomas Thomas Johannis, Aboensis 196. Vht ilmeisesti: Turun kämnerinoikeuden pöytäkirjassa 21.5.1642 edesmenneenä mainittu Hans Påvelsson ja N.N. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 2.9.1641. Alimman luokan stipendiaatti – kl. 1644. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1644 – sl. 1647. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1648 – sl. 1648. Vihitty papiksi noin 1649. — Perniön Teijon kartanon saarnaaja (1649). Tukholman suom. seurak. komministeri 1651, kirkkoherra 1661. ‡ Tukholmassa 1.5.1663.

Pso: Kristina Johansdotter Collinus tämän 1. avioliitossa († 1722).

Pson seur. aviomies: Tukholman suom. kirkkoherra Bengt Quivander 1163 (yo 1656/57, † 1673).

Poika: Tukholman suom. komministeri Johan Thomaeus 1884 (yo 1666/67, † 1680).

Poika: Siuntion kirkkoherra Erik Thomaeus 1885 (yo 1666/67, † 1702).

Lanko: Uskelan kirkkoherra Jakob Collinus 923 (yo (1652), † 1683).

Vävy: Loimaan kirkkoherra Kristian Procopaeus 1787 (yo 1665, † 1693).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 24.5.1651 f. 117 (Till Cammaren för Finske Cappellanen H:r Thoma Johannis om 100 Dal. Sölfwermyntz Salario åhrl. och att dhe föra honom oppå Staten), 13.3.1661 f. 28 (Collation på Finske Pastoratet här i Stockholm för H:r Toma Johannis ... eftersåsom Finske Pastoratet här i Stockholm, förmedelst nu warande Pastoris wällerde H:r Erich Pauli Ketharenij 124 promotion och befordran till Sagu pastorat i Finland, blifuer ledigt och vacant), 10.7.1663 f. 191 (Till Cammaren för Finske Kyrkioherdens sahl. H. Thomæ Johannis Änkia hustru Kerstin Johans dotter om bemelte sin sahlige Mans resterande löhn), 27.2.1664 f. 7 (Till Cammaren för framledne Finske Pastoris H: Thomæ Johannis Effterlefwerska, hustru Kirstin Johansdoter på Etthundrade dahler Silfwermynt af sin Sahl. Mans löhns rest at bekomma), 3.11.1664 f. 377 (Till Cammar Collegium för Finska Kyrkioherdens Enkia här i Stockholm, H. Kerstin Johansdotter, om sin Sahl. Mans resterande Löön); KA mf. ES 1747 (cc 6) Perniön käräjät 29.–30.10.1649 f. 688v (Predicanten herr Thåmas Johannis på Tycke gårdh kärde till dee Sauru boar); KA mf. ES 1969 (nn 14) Loimaan käräjät 6.–9.3.1697 f. 140 (Pastorskan dydgesamma hustru Christina Collina tilltalte Jacob Josephssons hustru ifrån Klåkarla, Wallborg Simonsdotter om 150 D:r K: M:t och 3 Tunnor Rågh henne aff dygdesamma hustru Elizabetha Thomæa ifrå Säppelä blifwit länte, emot 1 Sölfwer bälte, 1 Bägare, 5 Sölfwerskedar, 1 Malm Liusstaka, 1 Fårskins fäll med brokel läcke öfwerdragit, och 2:ne wepor); KA mf. ES 1970 (nn 14) Loimaan käräjät 12.6.1697 f. 244v; KA mf. ES 1966 (nn 8) Ruoveden ylim. käräjät 22.7.1699 s. 1010 (Dns: Gabriel Procopæus anhöll det tiufwen Thomas Jacobsson Pessi kunde afhörd blifwa och hans bekennelse annoteras om något lerfft som hans Moder Mohr dygdesamma hustru Christina Collinæ frånstulit är, hwilken framkalladt berättade Thomas Sackinen för 2 Åhr dedh samma stulit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 19 (III); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 5 (III); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 36 (2.9.1641, Thomas Johannis), 81 (Thomas Johannis Aboënsis), 232, 242, 243, 304, 306, 397; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 148 (13.3.1661), 201 (10.7.1663). — G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951) s. 94; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2865D; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 307; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 73 (2002) s. 218 (TKO 21.5.1642: Edesmenneen Hans Påvalinpojan poika ylioppilas Thomas Pauli‹!› mainitaan äitinsä kanssa. ‹Ylioppilaan patronyymi ei täsmää isän etunimen kanssa. Jos ilmoitettu sukulaisuus on oikein, niin nimen tulee olla Thomas Johannis.›).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas (Thomas Johannis). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=196>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.