Helsingin yliopisto

Tiedot

1666/67 Erik Thomaeus Ericus Thomæ, Holmensis 1885. Vht: Tukholman suom. kirkkoherra Tomas (Thomas Johannis) 196 (yo (1641), † 1663) ja Kristina Johansdotter Collinus tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1666/67 [Thavastus]‹¿› Ericus [Thomæ _ 90]. Ylioppilas Uppsalassa 5.10.1671 Ericus Thomæus [Holmenses. Ex Academia Aboensi accesserunt.]. — Viipurin ratsuväkirykmentin (Berndt Mellinin, sittemmin Fritz Wachtmeisterin rykm.) rykmentinpastori 1676 (valtakirja 1680), samalla Tukholman suom. seurak. vt. komministerina (veljensä sijaisena) jonkin aikaa v. 1680. Siuntion kirkkoherra 1686. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1696. † Siuntiossa toukokuussa 1702.

Pso: (jo 1683) Elisabet Johansdotter Gråå tämän 1. avioliitossa († 1714).

Pson seur. aviomies: Mortorpin komministeri (Siuntion kirkkoherra) Mikael Stigelius 2828 (yo 1679/80, † 1717).

Appi: Pyhtään kirkkoherra, FM Johan Gråå 211 (yo (1641)).

Poika: ylioppilas Erik Thomaeus 4585 (yo 1701, † 1715).

Tyttärenpoika: suorituskomissaari Erik Bjugg 7237 (yo 1746, † 1806).

Vävy: Siuntion kirkkoherra Gabriel Teudschovius 4305 (yo 1698, † 1729).

Vävy: Siuntion kappalainen Jakob Limonius 4507 (yo 1700, † 1752).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 192b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 8.8.1680 f. 392 (Fullmacht för Prädikanten Ericus Thomæus, att upwachta Gudztiänsten, under Öfwerst Mellin Regemente för fem compagnie ... är allaredo d. 11 Augusti åhr 1676 widh samma Regemente antagen), 17.2.1686 f. 55 (Till biskopen Johan Gezelius för Krijgz Prästen Erich Thomæus at blifwa hulpen med första vacerande Pastorat), 15.5.1686 f. 255 (Collation för Erich Thomæo på Siundby Pastorat), 15.5.1686 f. 257, 23.5.1703 f. 231 (Till Consistorium i Narven för Regementz prästen af Carelske Cavallerie Erich Thomæus[!] ... Såsom Wi i nåder wele hafwa benådat Regementz prästen wid Wårt Carelske Cavallerie Regemente Magister Gråå 3268 med det medelst Erich Thomæi dödelige frånfälle vacante blefne Pastoratet Siundo uti Nyland), 11.10.1703 f. 301 (Kyrckioherde fullmakt för Michael Stigelius 2828 ... medelst Erici Thomæi dödelige frånfälle, Siunde Pastorat uti Åbo Stift är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 1884 (ll 8) Lohjan ja Siuntion käräjät 11.–13.7.1687 f. 131v (Kyrckioherden Ehrewyrdige och Wällärde H:r Erich Thomæus uti Siundo Sochn beswärade sigh öf:r Sochnens inbyggiare, för dhet dhe så tröge äre till att reparera både Kyrckian och Prestegårdz huusen, som nu nästan begynna att förfallna. Myös 17.–18.8.1688 f. 194, 19.–21.11.1688 f. 299v ja (ll 9) 22.–24.7.1690 f. 95v); KA mf. ES 1885 (ll 9) Siuntion ja Lohjan käräjät 14.–16.3.1689 f. 70 (Kyrkioherden wördig och wällärde H:r Erich Thomæus beswärade sig öfwer Skepparen Sigfred Matsson för dett han skutan öfwerlastat och på dett sättet kommit Kyrkioherden på stor skada, i det han igenom utkastande uthi Siö nödh förkommit för honom 24 t:r Miöll), 70v, Lohjan ja Siuntion käräjät 14.–16.8.1689 f. 184 (Prästegårdz bron); KA mf. ES 1887 (ll 13) Lohjan ja Siuntion käräjät 26.–28.2.1696 s. 135 (om det Kyrckewijn som Kyrckeherden förledne höstas sändt effter till Refle); KA mf. ES 1887 (ll 14) Ylim. käräjät Siuntiossa 27.5.1697 s. 334–346 (Dett Föredrog Kyrckioherden Ehrewyrdige H:r Erich Thomæus, huru som om Natten emellan d: 15 och 16 hujus, från honom blefwet Stuhlet uthur des Bodh wid Siundo Prästegård ett par gull armband om 15 ducater, een diamantz Ring af 7 stenar om 12 ducater, och 11 st. andre gullringar dehls släte och dehls ammulerade sampt een gullbrisk tillsamman af 36½ ducat, Item 5 Sijdor Fläsk, 3 spet Fåhr och Nöth Kiött, 2 st: Pöllsor, 4 Capp:r Salt, 5 Capp:r Hwete, 5 st: Ostar och een Skifwa Twåhl. Myös 30.9.–2.10.1697 s. 617); KA mf. ES 1888 (ll 17) Siuntion käräjät 11.–12.5.1700 s. 229; KA mf. ES 1889 (ll 18) Ylim. käräjät Siuntiossa 31.5.1701 s. 355 ja 8.6.1701 s. 410; KA mf. ES 1889 (ll 19) Kirkkonummen käräjät 13.–14.10.1702 s. 411 (Kyrckioherdens i Siundo Framl: H:r Erich Thomæi Enckia dygdesamma Elisabetha Gråå, Lät Upwijsa Kiöpebref med Corporalen Manhafftig Frantz Biörckman af d: 15 nästledne Augusti om des Rusthåld Biskopzböhle her i Kyrckslätt Sochn, der igenom han Updraget och Försålt henne samma Rusthåld som annoteras och Upföres i Jordeböckerne för Crono, för Siuhundrade Ottatijo Dahl:r Kopp:r m:t. Kirkkoherran leski mainitaan käräjillä useasti myöhemminkin eri yhteyksissä); KA mf. ES 1890 (ll 23) Siuntion käräjät 5.–6.6.1706 s. 461 (afwittring); KA mf. ES 1814 (ii 4) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 26.–27.10.1683 f. 227 (Regementz Pastoren Wyrdige och Wällärde H:r Erich Thomæus å sin Swärfaders Ehrewyrdige och Höghlärde M:r Johan Gråås wägnar), Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 18.–20.2.1684 f. 323 (Förekom Regementz Pastoren wyrdige och wäll:de H:r Ericus Thomæus, och anhölt om laga tingz bewijs på dhe twänne hem:n ... som han klagade aldeles i öde legat heela den tijden dhe honom ifrån 1677 till 1681 äre påförde. Och intygades af Nembden att dett eena i Wichkola aldeles legat öde sedan wäll:de H:r Matthias Hammarmannus U265, H:r Erich Thomæi antecessor det släpt, men det andra i Suominiemi, har allaredo för 10 el:r 12 åhr legat i öde); KA mf. ES 1815 (ii 5) Elimäen ja Valkealan käräjät 15.–16.6.1685 s. 16, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 18.–20.6.1685 s. 32, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 8.–9.10.1685 s. 241; KA mf. ES 1819 (ii 18) Pyhtään ylim. käräjät 12.12.1699 s. 423; KA mf. ES 1966 (nn 8) Loimaan käräjät 5.–6.7.1699 s. 981 (Capitain Welb: Jonas Skoogh föredrogh Rätten huru såssom han af Kyrkioheerden i Siundo Sochn H:r Erich Thomæo 1698 uthi Septemb: Månadh köpt een Swart Walack, här uthi Loimjåki Sochn och Säppälä, medh hwilken han der efter reest till Ingermanlandh och lembnat hästen hoos sin broder Lieutenanten Welb: Claes Johan Skogh ... begiärandes H:r Capitein hans wittnen kunde afhörde blifwa. Dns: Gabriel Procopæus 3548 efter een alfwarsam förmaning till saningens bekennelsse giorde fölliande Relation, att då Kyrckioheerden Thomæus kommit ifrån Präst mötet och H:r Capitein ifrån sitt Boställe till Säppälä blef kiöpet dem emellan slutit); KA mf. ES 1242 (g 28) Helsingin RO 5.6.1705 s. 79. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 118 (XXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 25 (XXVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 328; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 454; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 215; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 238, 303 (17.2.1686), 311 (15.5.1686), 312 (15.5.1686); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #99. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 367; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 23; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #101D, 1470D, 1472D, 1521D, 2743D; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 301.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Thomaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1885>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.