Helsingin yliopisto

Tiedot

1668/69 Jöran Rajalenius Georgius G., Satacundensis 2013. Kotoisin Satakunnasta. Ylioppilas Turussa 1668/69. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1668/69] Georgius Rajalenius. | Adjunctus in Tawast Kyro, hinc Sacellanus in Ikalis Obiit 1690. — Hämeenkyrön pitäjänapulainen 1672. Ikaalisten kappalainen 1679. † Ikaalisissa 1689.

Pso: 1677 Alisa Favorinus tämän 1. avioliitossa († 1695).

Pson seur. aviomies: Ikaalisten kirkkoherra Johan Fonselius 3239 (yo 1685, † 1729).

Appi: Hämeenkyrön kirkkoherra Johan Favorinus 813 (yo 1650/51, † 1672).

Poika: Oulun kappalainen Georg Rajalenius, myöh. Rajalin 4715 (yo 1703, † 1739).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #170; KA valtakunnanregistratuura 26.11.1695 f. 691 (Till Öfwerst Stefken swar om Jöran Tomasson Raija ... Wij see utur Eder underd:ge skrifwelse dat. d. 29 passato hurusom Fältwäbelen under Edert anförtrodde Regemente Jöran Tomasson Raija, hwilken i 56 Åhr tient under Wår milice, för dess ålderdoms och bräckeligheet af unfångne blessurer har måst taga afsked från Regementet. Och som I för honom underd:st intercederen, at han med underhåld af krigsmanshuset måtte blifwa benådat; Så låte Wij Wåre ordres till Landzhöfd. Hoghusen och Krigzrådet Trotzig afgå, at de honom bem:te underhåld efter reglementet skole anordna), 26.11.1695 f. 701; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 15.–18.6.1672 f. 473 (Kyrckieheerden 813 igenom Coadjutoren H:r Jören Raijalenium lätt andraga), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 5.–8.10.1672 f. 512 (Företrädde H:r Jören Rajalenius och på Sal: Kyrckieheerdens Enkias wägna föredrogh); KA mf. ES 1964 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 20.–21.5.1679 f. 574 (katso 2351); KA mf. ES 1964 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–28.5.1681 s. 154, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 29.10.–2.11.1681 s. 401, 403 (Cappellanen H: Jören Rajalenius, hwilken ett Academiæ hemman j Kallj om 3 ö: Skat som 50 åhr öde legat, optagit haf:r); KA mf. ES 1966 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–13.9.1689 s. 1201 (Capellanens i Ikalis Kiärestes Alisæ Favorinæ Fullmechtige H:r Johan Favorinus); KA mf. ES 1966 (nn 8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 21.–24.1.1691 s. 74; KA mf. ES 1969 (nn 13) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 25.–27.2.1696 f. 57 (Wällärde H:r Johan Favorinus 3022 af det högwördige Doom Capitlet tillordnat Förmyndare för sin Sahl: Systers hustru Alisæ Favorinæ Barn af förriga kullan Georgium Andream och Johannem Rajalenios tilltalte nu deras Stiuf Fader Capplanen utj Jkalis Wällärde H:r Johannem Fonselium om deras Fäder- och Mödernes arf); KA mf. ES 1970 (nn 14) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 1.–4.10.1697 f. 433v; KA mf. ES 1970 (nn 15) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 4.–6.10.1698 f. 127v (Förmyndare). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 125 (XXIX); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 5; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 375; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #170. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 261, 264; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #969D (1676, Georgius G. Rajalenius), 2574D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Rajalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2013>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.