Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1685 Johan Fonselius Johannes Simonis, Vemoensis 3239. Kotoisin Vehmaalta. Turun katedraalikoulun oppilas 9.5.1682 (in cl. rect., Johannes Simonis Vemoensis) – 1685. Ylioppilas Turussa kl. 1685 Fonselius Joh. Simonis Vem _ 163. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1684/85] Johannes Simonis Fonselius, Wemoënsis. | Pastor in Icalis +. — Ikaalisten kappalainen 1690. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713, oleskeli Ångermanlandissa (1717), Stigsjön pitäjässä (1718). Ikaalisten kirkkoherra 1720 (virkaan 1722). † Ikaalisissa 1729.

Pso: 1:o 1691 Alisa Favorinus tämän 2. avioliitossa († 1695); 2:o 1695 Kristina Resinius; 3:o 1701 Maria Johansdotter Fedder tämän 2. avioliitossa († 1702); 4:o ~1703 Margareta Sirenius (elossa 1728).

Pson edell. aviomies: Ikaalisten kappalainen Jöran Rajalenius 2013 (yo 1668/69, † 1689).

Appi: Hämeenkyrön kirkkoherra Johan Favorinus 813 (yo 1650/51, † 1672).

Appi: Turun kappalainen Johan Karkuensis 849 (yo 1651/52, † 1674).

Poika: Sääksmäen kirkkoherra Johan Fonselius 5160 (yo 1711, † 1741).

Poika: Ikaalisten kappalainen Elias Fonselius 6355 (yo 1737, † 1779).

Pojanpoika: lääninkanslisti Hans Magnus Fonsell 7311 (yo 1747, † 1761).

Sisarenpoika: Rymättylän kirkkoherra Pehr Fonselius 5776 (yo 1730, † 1775).

Lanko: Kalannin kappalainen Johan Grönholm 5319 (yo 1722, † 1750).

Vävy: Isojoen kappalainen Gabriel Alcenius 5474 (yo 1725, † 1790).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 62b; HYK ms., Bor. osak. matr. #197, tilikirja s. 24 (Johannes Simonis Fonselius ‹Ylempänä Johannes Justanderilla oleva päiväys "1685. 14. April." saattaa koskea tätäkin riviä.›; KA valtakunnanregistratuura 4.2.1720 f. 14 (Inrikes civilexpeditionen, Kyrkioherde fulmackt för Johan Fonselius wid Icalis församling ... medelst Johan Favorini 3022 dödel. frånfälle Icalis Pastorat i Tafwastland är wordet ledigt)); KA mf. ES 1966 (nn 8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 21.–24.1.1691 s. 74 (Capellanen j Ikalis Wällärde H:r Johan Fonselius kom nu för Rätta begiärandes, att efter som han är sinnat begifwa sigh j Echtenskap medh för detta Capellanens Sahl: H:r Jörans Rajalenij efterlåtne Änkia, dygdesamma Matrona hustru Elsa Favorina, det honom af Rätten förunnas måtte några Män som skifta Fädernet Sahl: Rajalenij Arf:r emellan), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 9.–11.6.1691 s. 235 (Caplans Boletz ägor j Karhois); KA mf. ES 1967 (nn 9) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 15.–16.7.1692 f. 212v, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 17.–18.10.1692 f. 325v (Häradz Nämbdeman Ture Johanson i Kurckela ... ähr j skylldskap medh H:r Johans Fonselij hustru j Karhois); KA mf. ES 1968 (nn 10) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 30.–31.10.1693 f. 624; KA mf. ES 1968 (nn 11) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 15.–17.10.1694 f. 460v; KA mf. ES 1968 (nn 12) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–28.2.1695 f. 95; KA mf. ES 1969 (nn 12) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 10.–12.10.1695 f. 413v (Capellan ifrån Ikalis Wällärde H:r Johan Fonselius gaaf Rätten tillkänna, att så som hans Sahl: hustru, fordom dygdesamma Alitza Johansdotter Favorina genom döden ähr afgången, sidstl: Maij Månadh, williandes nu träda utj annat gifte, hwarföre han är sinnadh, att låta afwittra sina egna, som sina stiufbarn, hälst och emädan det högwyrdiga Dom Capitlet, medelst utgifwen Resolution, af d: 22 Septemb: nestl: förordnat Barnsens Mohrbroder Krigz Predikanten H:r Johan Favorinum 3022 till förmyndare); KA mf. ES 1969 (nn 13) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 25.–27.2.1696 f. 57, 58 (5 åhrs Löön för Barnens information, katso 1672), Karkun ja Mouhijärven käräjät 16.–17.7.1696 f. 280; KA mf. ES 1969 (nn 14) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 15.–17.2.1697 f. 68v; KA mf. ES 1970 (nn 14) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 1.–4.10.1697 f. 433v, 435; KA mf. ES 1966 (nn 8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–29.1.1698 s. 512, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 4.–6.7.1700 s. 1441; KA mf. ES 1976 (nn 28) Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–19.10.1709 s. 965 (uppå Fonselii Rusthåld Mielola, belägit i Mouhijärfwj Pastorat, igenom en Oförmodelig och häfftig Wåd Eldh 1707 om hösten Afbrunnit 1 Rija sampt 1 halm lada). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 210 (XLV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 255; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 488; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 24, 28; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 178 (1682:II), 180 (1683:II), 181 (1684:I), 183 (1685:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 263, 264; K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 208; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 101; Släktbok, Ny följd I. SSLS 286 (utg. E. Lindh et al., 1941–58) sp. 451 (Fonselius Tab. 2); R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 152; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 154; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7398 (1715), 7502 (1717, Wenselius), 7738 (1718, Fonzelius), 8465 (1719), 8472 (1720).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Fonselius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3239>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.