Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1674 Jöran Taulerus Georgius Matthiæ, Satacundensis 2351. Kastettu Teiskossa 23.3.1656. Vht: Teiskon Taulaniemen ratsutilallinen, kestikievarinpitäjä ja lautamies Matts Henriksson († ~1672) ja Karin Eriksdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1674 Tauflerus Georg. Matthiæ _ 116. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1674/75] Georgius Taulerus. | Adjunctus in Kyro Obiit 1705. — Messukylän pitäjänapulainen 1677, Hämeenkyrön 1679. ‡ Hämeenkyrössä 27.8.1705.

Pso: 1678 Valborg Mattsdotter Köyliäinen (Selenius, † 1719).

Poika: Hämeenkyrön kirkkoherra Johan Taulerus 4589 (yo 1701, † 1757).

Pojanpoika: Turun raastuvanoikeuden prokuraattori Nils Taulerus 6695 (yo 1740, † 1765).

Lanko: Porin kaupunginviskaali Henrik Celenius 2353 (yo 1674, † 1716).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #198; KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 26.9.1685 s. 49 (Oplystes första gångon H:r Jören Tauleri Sölf:r Begare 96 D:r Kopp:r M:t); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Kangasalan ja Oriveden käräjät 3.–5.3.1670 f. 182 (witnesmän Nämpl: een Nembdeman Matz Hindersson i Taulaniemi intygandes at då han 12 åhrs gammall war, hadhe bem: Thomas Påållsson Låthit Sal: H:r Hindrich i Teiskoilla [Messukylän Teiskon kappalainen (1629–47) Henricus Johannis Rainenius], tillijka medh Erich Erichsson och Påll Marcusson i Kåfuerola, at samma swedhie säädhen); KA mf. ES 1964 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 20.–21.5.1679 f. 574 (Wällärde H:r Georgius Taulerus förekom nu och gaff Rätten tillkänna som skall Coadjutoren här i Sochnen Wällärde H:r Georgius Rajalenius 2013 till een annan försambling här i från wara befordrat; hwarföre han sade sigh willia ansöökia at komma uthi hans ställe, begärandes at Sochnens Inwånare måtte afhöras huru wijda dhe medh honom wore benögde, hwar till Lendzmannen Henrich Jacobsson medh Nembden och mäste deelen aff närwarande allmogen sade sigh wähl wara till fridz at bem:te Taulerus, Rajalenium uthi Adiunctura här i Kyro församblingh Succederar och at här een medhielpare behöfwes; doch wore någre fåå iblandh meenige man, som här emoot sade, men när det efterfrågades hwilka dhe wore, war ingen som något talte; Detta bleeff till H:r Georgij begäran således ad notam tagit och honom till een laga Attest meddeelt ödmiukel:n wijdare at söökia hans högwyrdigheet H:r Biskopen och det Wyrdige Doom Capitlet. Dagen efter sedan detta passerade förekommo Kyrckioheerden Wällärde H:r Johan Rubellius 1014 och Befallningzmannen Wälb:de Johan Hakes, seijandes sigh intz willia bejaaka till, at bem:te H:r Georgius Taulerus blif:r medhielpare i Kyro Församblingh, och det så för Sochnens Fattigdoom, som det at Kyrckioheerden medh Cappellanen skola weela dheres tienst i Församblingen fullgiöra, at ingen medhielpare behöfwes); KA mf. ES 1964 (nn 6) Ruoveden ja Keuruun käräjät 17.–18.1.1681 s. 88 (Coadjutoren i Kyro Wällärde H:r Georgius Taulerus giorde nu genom sin Fullmechtig Mårten Åkerman anfordring hoos Klåckaren wid Kuru Cappel Påfwel Swensson, om sin löhn, för tretton predikningar, som han uthi samme Försambling hållit, och Påfwel för bem:te löhn skall Caverat); KA mf. ES 1965 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 22.–27.1.1686 s. 24, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.–28.9.1687 s. 407 (Medhhielparen H: Jöran Taulerus), 419 (Coadjutoren H: Jöran Taulerus); KA mf. ES 1969 (nn 12) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 22.–23.7.1695 f. 320v; KA mf. ES 1972 (nn 20) Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–13.10.1703 f. 469v (Academiæ Befallningzmans Wälbetrodde Johan Bryggners Skrifware Jöran Tauler); KA mf. ES 2088 (ss 22) Ilmajoen käräjät 17.9.1700 s. 841 (bekändt det Klåckaren weed Cauhajåkj Capell Johan Pehrson skall uthi Coadjutoris Georg Taulerii Nampn meddelt honom den falska attest Angående des förhållande utj Tawastkyrå, som han utj Munsala upwijst hafwer); KA mf. ES 1799 (gg 12) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 3.–8.4.1693 f. 86v (Efftersom pædagogus Johannis Tavoleri från Sackula hustru Brijta Portana är nu hijt till detta Tinget stembd); KA mf. ES 1799 (gg 13) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 26.1.–1.2.1694 f. 2 (Effter Pædagogi Johannis Tauleri egen bekennelse dömbdes han at betala till Jacob Naukarin i Alakylä 20 D:r K:m:t för den hästen han uthaf honom förledne Bertilsmessa ett Åhr sedhan haar kiöpt, men ingen pening derå än betalt, men hwadh Terminerne om sin fattigdom skull badh om; Så wistes dee der om att förlijkas, hälst effter som hästen icke långt der effter skall wara dödh blefwen, detta effter det 8 Cap: Köpm: B:n L: L:); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 10.2.1694 s. 3 (H:r Jören Tauleri hustru Gudhfruchtigh Walbor Matzdotter ifrån Kyro Sochn, fordrade af Tulskrifwaren Hans Ytter dhe åtherstående 2 Dal: 21 ½ öre Kopp:r Mynt, som hans hustru ... skall för Ett åhr henne skyldigh blifwit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 152 (XXXV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 308; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #198. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 261, 293.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Taulerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2351>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.