Helsingin yliopisto

Tiedot

1652/53 Johan Florinus Johannes Martini, Tavastensis 959. Vht: Lammin kirkkoherra Mårten Florinus (Martinus Thomæ, † 1669) ja Karin Kristoffersdotter. Ylioppilas Turussa 1652/53 [Florinus] Johan [Martini _ 4X] ‹Paperi on murtunut eikä sivunumero ole enää kokonaan näkyvissä.›. — Apulaispappi (komministeri) Kymissä (1671). Kymin kirkkoherra 1675. † Kymissä 1675.

Pso: Katarina Nilsdotter Lindormi († 1701).

Appi: Pyhtään kirkkoherra, FM Nils Lindormi 971 (yo (1653), † 1671).

Serkku: Paimion kappalainen Bertil Florinus U1095 († ~1669).

Veli: Lammin kirkkoherra Tomas Florinus 960 (yo 1652/53, † 1722).

Veli: Jämsän kirkkoherra Kristoffer Florinus 1032 (yo (1654), † ~1696).

Lanko: Orimattilan kirkkoherra Axel Orraeus 145 (yo 1640/41, † 1676).

Lanko: Lammin kirkkoherra Jakob Etholenius 386 (yo 1644, † 1688).

Lanko: Porvoon kappalainen Jakob Cupraeus U1108 († 1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 60b; KA valtakunnanregistratuura 25.9.1643 f. 127 (Collation för H. Erich Georgij at wara Kyrkioherde i Lempis [Lampis] geldh i Tawastehus lähn etc.); KA mf. ES 1782 (ee 5) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 14.11.1644 f. 47 (Påläggis Carll Matzsson at han bettallar till Kyrkieherden her Mårthen Ehuadh han på Kyrkwijnet kåstat hafuer), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 10.6.1645 f. 73v (at Ransacka och Präste gårdzens ägår Uthj Lampis, Effter Kyrckieherden her Mårthen ähr Nys dijtt kommen); KA mf. ES 1782 (ee 6) Hollolan ja Tennilän käräjät 2.11.1649 f. 28–29v (Kyrckieheerden i Lamppis Wällärde herr Mårten Thomæ, inladhe fordom Lagmannens Erich Bydz A:o 1462 Utgifne doombref, som han för tw åhr sedan, aff Carl Matzson [Bjur, aiemman kirkkoherran poika] i Lampeldo sadhe sigh bemächtigat hafwa, lydandes om några Råår och Röör som Prästegårdz ägor omkringh gångande ähre, som domen Utwijsar, Beswärandes sigh därhoos, att ehuruwäll i samma bref förmäles, dhet Prästebordet skulle hafwa frijheet, att Fiskia öfwer allt Pää Järwi, och i allom androm Träskiom i Lamppis Sochn), Lammin käräjät 5.–6.11.1649 f. 32v (Kyrckieheerden wällärde Herr Mårten Thomæ Florinus), 33v, Hollolan ja Tennilän käräjät 12.8.1650 f. 79v (2 öres Skatt Jordh Under Kåskis Cappell), Lammin käräjät 24.10.1650 f. 108 (Råår och Röör som Prästegårdz ägor omkringh gångande ähr), Hollolan ja Tennilän käräjät 13.8.1651 f. 137, Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 9.–10.9.1652 f. 258 (Kyrckieheerden i Lamppis, Wällärde Herr Morthen Thomæ, som äger ett hemman i Hattula Häredt och Sochn, Tänhiälä ben:dh); KA mf. ES 1784 (ee 8) Hauhon ylim. käräjät 16.–17.7.1666 f. 923v (Fullmächtige Dominus Johannes Florinus); KA mf. ES 1722 (bb 11) Lammin käräjät 14.–15.3.1684 s. 48 (Fullmechtigen Peter Plaghman giorde å Capellanens i Borgo Wällärdhe H:r Jacobi Cupræi wegnar en anfordringh hoos Probsten och Kyrckioherden her i Lampis ährewördige och Wällärdhe H:r Jacobum Etholænium om 12 T:r 28 Capp:r Spanmåhl som Cupræo på sin hustrus arf af hans Swåger Kyrckioherden i Jämbsä Wördige och Wällärdhe H:r Christopher Florino och Capelanen Wällärdhe H:r Thoma Florino 1679 Uthi arfskiptets Lengden tilslagne ähre, begierandes fullmechtigen, at Probsten tillhållas berördhe 12 T:r 28 Capp:r bemelte H:r Jacob Cupræo tilstella. ... Sahl: H:r Johan Florinus och andre Syskonen. Jatkuu 6.–7.3.1685 s. 15 Opå Capelans Wellärdhe H:r Jacobi Cupræi wegnar, framlade dhes Fullmehtige Anders Hendersson bytes lengden hans hustru och des samsyskon emellan, oprettat dat: 5 Jannuarij 1679, des förmedelst Tålf tunnor 28 Capp:r Spanmåhl henne hoos hennes Swåger Kyrckioherden H:r Jacobum Etholænium i Prestegården eller Sattiala opföres att bekomma, emedan han och alle Spanmåhls bodernes nyklar om hender haft, anhållandes sådant måtte betalas. ... Sahl: Kyrckioheerdens H:r Johannis Florini Enckia Hust: Karin Nilsdotter); KA mf. ES 1722 (bb 12) Lammin käräjät 4.–5.12.1688 s. 177 (Kyrckioheerden Sahl: H:r Martini Florini hustru Karin Cristoffersdotter); KA mf. ES 1923 (mm 9) Kokemäen käräjät 2.–3.3.1657 f. 376 (Å satte Ting företrädde een Studiosus Johannes Florinus och Inlade i Rätten fordom Lagläsarens framledne Erich Peerssons (jonka leski ja lapsia mainitaan 19.–20.6.1657 f. 392) Obligation Dat: d: 24 Junij åhr 1622 dess innehåldh war at b:te Erich Peersson blifwer skyldig mehrb: Studiosi fadher Ehrewyrdige och Wällärdhe Mannen H:r Marthino Florino Tiugu Fyra T:r Rågh. Jatkuu 22.–23.2.1658 f. 3); KA mf. ES 1882 (ll 5) Rengon, Vanajan, Hattulan, Mäskälän ja Lehijärven käräjät 30.–31.5.1672 f. 42 (Opbödz tridie Ressan dhett Jorda Kööp som Cronones befallningzman Daniel Tolle medh Fordom Kyrckieheerdens i Lampis Sahl: Her Mårthens Änckia, sin emellan Skriffteligen uprättat hafwer, Angåande ehn heel Skatt Jordh i Tenhiälä by och Hattula Sochn, huilcket bem:te Befallningzman sigh emodt 400:de D:r Sölf:r m:t tillhandlat, effter som tillförende i protocollo finnes anteknadt, der till framlades Prästens D:ni Johannes Florini till Rätten ankombne skrifwelse, dett han som ehn Arfwinge will Hemmanet frambdeles igenbörda, detta blåtta inkast blef här medh Annoterat); KA mf. ES 1883 (ll 6) Hattulan, Lehijärven, Vanajan ja Rengon käräjät 1.–3.10.1674 s. 116 (Förekom Måns Mattzsson och præsenterade sig för Rätten och giorde witterligit huru såssom hans Swärmoder Hustro Anna Jacobsdåtter haf:r sålldt sitt Arftligit Hemman belägit i Tenhiälä by, och såssom Måns och hans Swåger Arendatoren Wäll:t Niclas Vonder Myhlen, ähre Närmaste Arfwingar, och willia Hemmanet inbörda; Alltså hafwa dhe och köparens Salig H:r Martini Florini Arfwingar till Tinget Stembna låtit, men dhe eij Comparerat); KA mf. ES 1814 (ii 2) Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 4.–6.5.1672 f. 335v (Föredrogh D:us Johannes Florinus huruledes Hendrich Grelsson i Ahwis skall wedh sidsthållit Mantals skrif:n uthropat honom för ehn lööss karll, af ordhsaak att han råkat wedh samma tijdh wara stadder i Lampis), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 13.5.1672 f. 343v (Hendrich Grelsson i Achwiss för Swarslösan emot D: Johannem Florinum, Angåande Skähls ordh, fältes till 3 m:r och Citeres här medh andra gångon); KA mf. ES 1814 (ii 3) Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 12.–14.6.1675 f. 96 (Effter dett höghwyrdige Consistorij Wiburgensis resolution af d: 27 Aprilis A:o 1675 och här införrätta oprättat liquidation, afsades att Sahl: H:r Samuelij Thomæ Erfwingar I Kymmene, betalar Sahl: H:r Johan Florinj effterlefwerska dygdesamma hustru Chatarina Nielsdotter, för eehn tridiedeehl af eedt Swidielandh, Nembl:n 2 Tunnor Spannemåhl, uthj Rågh, desslijkes förnöja henne hennes Sahl: Mans till sagde och Wäl förtiente medh hielpare Löhn effter för ordh), Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 5.–7.9.1678 f. 153 (Kyrckioheerden j Kymmene S:n Wällärde H:r Andreas Agander, huilcken sigh här wedh Tinget igåår infann, och åtskillige Ährender Androg, Meen der hoos Citerat war att Swara fordom Kyrckioheerdenss der Sammastedes Sahl: H:r Johannis Florini Effterlefwerscha dygdesamme H:stro Catharina Nilsdott:r Lindorm angåendhe derass twistige Pastoralier, Kyrckioheerden skall opburit hafwa, medh fleere deraf förorsakadhe trätor till huilcka Han eij i Gåår kundhe Swara, som han uthi andra sina Andragne Saaker fan sigh för Rätten druckin och Obequäm, fördenskulld och Rätten Honom imponerade förblifua här j Weckelax Stadh till i daagh wedh 40 D: Wijte, Men nu som förspöriess är Kyrckioheerden j Natt bortrester, Huar före och Han fälless till förrsatte 40 D: Wijte); KA mf. ES 1814 (ii 4) Vehkalahden ja Kymin käräjät 10.–11.3.1682 f. 92v, 94v (Framsteegh dygdesamme hustru Catharina Nielsdotter i Heliby, och sigh beswärade, at fordom Bookhållarens Sahl: Hans Jonssons Änckia dygdesamme hustru Susanna Olofzdotter Sparman (katso 2018), hafwer ... låtit henne till detta Tingh stämma at swara sigh om Gäldh), Vehkalahden ja Kymin käräjät 8.–9.9.1684 f. 448v (Såssom fordom Kyrkioheerden Sahl: H:r Johannes Florinus medh egen bekostnadh har opsatt een byggning opå bysens ägor i Heligbyy, sampt opå Lars Sigfredzsons hem:s tompt /: då han det hem:t i sin lijfztijdh innehade :/ någre andre huus, dy lijkmätigt Prästerskapz privilegier effterlåtes bem:te Sahl: Kyrkioheerdes Enkia dygdesamm Matrona hust: Catharina Nielsdotter samme huus ... att fåå nyttia, och hafwa Lars Sigfredson intet tillstånd att förwägra henne samma opsatte huus att bortflyttia); KA mf. ES 1815 (ii 6) Vehkalahden ja Kymin käräjät 5.–6.7.1688 f. 219v (Aff Kymmene Sochns Nembdh intygades i fulla sanningh att då Kyrkioheerden Sahl: H: Andreas Agander kommit till bem:te Sochns Pastorat, haar Prästegårdz huusen warit temligh förfalne), Vehkalahden ja Kymin käräjät 1.–2.8.1689 f. 384v; KA mf. ES 1816 (ii 7) Vehkalahden ja Kymin käräjät 3.–4.2.1693 f. 606v (producerandes förr detta Pastoris i Kymmene H:r Anders Florini Enkia Catharina Lindormia till witne i denne Saak); KA mf. ES 1816 (ii 9) Vehkalahden ja Kymin käräjät 20.–21.6.1694 f. 115v (Sal: H:r Johans Enkia dygdesamme hust: Chatarina Nielsdotter, katso 2498); KA mf. ES 1818 (ii 16) Vehkalahden ja Kymin käräjät 7.–8.2.1698 f. 60 (Sal:e Kyrckioh:ns Florini Enckia i Kymmene Sochn hust: Margaretha Lindormia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 56 (XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 595. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 439; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 389 (Florinus I. Tab. 6); L. Reenpää, Serlachiuksen suku (1981) s. 28.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Florinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=959>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.