Helsingin yliopisto

Tiedot

11.8.1678 Johan Gååsman Johannes Jacobi, Sysmäensis 2651. Vht: Sysmän kirkkoherra Jakob Gååsman (Jacobus Bernhardi, Padasjoen kirkkoherran poika, † 1699) ja Elisabet Saels. Ylioppilas Turussa 11.8.1678. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1678] d. 11. Aug: Johannes Jacobi Sysmäensis. — Sysmän kirkkoherran (isänsä) apulainen (1682). Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin (Otto Wellingkin, sittemmin Joh. Ribbingin rykm.) eskadroonansaarnaaja 1683. Hauhon kirkkoherra 1690 (virkaan 1692). Rovasti 1701. † Hauholla 18.11.1709.

Pso: 1:o (jo 1684) Anna Arvidsdotter Tandefelt; 2:o Anna Margareta Grüll tämän 2. avioliitossa († 1690).

Veli: pappismies Berndt Gååsman 2970 (yo 1681/82).

Veli: Kuhmoisten kirkkoherra Kristian Gååsman 4297 (yo 1697/98, † 1740).

Veli: Hartolan lukkari Henrik Gååsman 4608 (yo 1701, † 1737).

Poika(?): luutnantti Johan Gååsman 4869 (yo 1705, † 1715).

Lanko: Hartolan kappalainen Erik Koskmannus 2104 (yo 1670/71, † 1688).

Vävy: Jämsän kirkkoherra Jonas Streng 4194 (yo 1695/96, † 1736).

Vävy: Jämsän kirkkoherra Salomon Stichaeus 4656 (yo 1702, † 1740).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #137; KA valtakunnanregistratuura 11.12.1683 f. 598 (Regementz Predikantz Fullmacht för H. Johan Håffman [Gåssman] ... under Nylandz och Tafwastehuus lähns Cavallerie), 24.5.1684 f. 306 (Resolution för Fältpredikanten H:r Johan Gåsman, at niuta lön ifrån den tiden han war antagen under Regimentet ... af Öfwersten antagen ock i tiensten wärkeligen inrymd uti Julii månad samma år [1683]), 17.12.1690 f. 715 (Collation för H:r Johan Gåsman på Hauho Pastorat ... Wij Carl etc. Giörom witterligit, att såsom Hauho Pastorat uti Finland, förmedelst den förre Kyrckoherdens därsammastädes H:r Christopher Herckepeij 961 dödelige afgång är kommit att blifwa ledigt, och Regements Predikanten under Wårt Nylandz ock Tawasthuslähns Cavallerie Regemente Wällärde H:r Johan Gåsman ett godt låford gifwes att wara af wackra Studier, gode gåfwor i predikande ock et skickeligit förhållande), 17.12.1690 f. 717 (Till Landzhöfdingen Carl Bonde att H:r Johan Gåsman skall blifwa Kyrkioherde i Hauho Pastorat), 17.12.1690 f. 720 (Till Consistorium i Wijborg om Hauho Pastorat), 23.3.1691 f. 94 (Till Öfwerste Ribbing swar ang:de Alstanum hwilken han till Regementz präst föreslagit, katso 2925), 24.6.1693 f. 350 (Esquadrons predikantz fullmackt för H. Johan Alftanus 2925 ... såsom förmedelst H. Johan Gåsmans befordring till Kyrkioherde Embetet i Hauho Försambling, Esquadrons predikantz tiensten under Wårt Nylandz och Tafwastehuus lähns Cavallerie Regemente är kommen att blifwa vacant och ledig), 3.2.1699 f. 38 (Kyrkioherde Fullmakt för Elias Messenius (katso 2826) ... medelst Jacob Gååsmans dödelige frånfälle Syssmä Pastorat i Wijborgs Stifft är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1884 (ll 7) Lohjan ja Siuntion käräjät 17.–19.10.1683 f. 159v (Wällärde H: Johan Göössman protesteradhe på expenser hinder och skadheståndh, Emedan han nu tridhie reesan skall sigh begifwit ifrå Syssmä hijtt effter Wälb: H:r Öfwerstel: Carl Rennerfeltz Skrifftelige contract, och Obligationer, hwilka Öfwerstel: icke godwilligdt förnöija will); KA mf. ES 1884 (ll 8) Vihdin käräjät 4.–5.3.1685 f. 18 (Cornetn Edel och Manhafftigh Lydert Tostman upwijste nu 3:ne laga uplyssningar på ett Frälsse hemman i Kirfwelä by ... hwilket hans Fru Wälb: Dorothea Ekestubbe lagl: af sin swåger Leutn: Wälb: David Redd, och dess Fru wälb: Brita Ekestubbe sigh tillhandlat, och upbiuda låtit, bewijsandes bem:te Cornet, medh een attest och quittans, af d: 29 Febr: 1684 af Fru Brita Ekestubbe och hennes mågh wällärdhe H:r Johan Gååsman underskrifwen. Brita Ekestubben 1. aviomies oli ratsumestari Arvid Tandefelt); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Skattläggning i Tavastehus 14.7.1696 f. 173 (Då förekommo så wähl Kyrkieheerden Ehrewyrdige och Wäll:de H:r Johan Gååsman opå des Stiuf Sons Herman Bergmans wegnar, och för detta Crono Befallningzman wälbet: Gustaf Gadde för des hustru Margaretha Elisabetha Bergman, som Crono Befallningzman wälbet:de Swen Lenningh ... angående arfskeptet efter Sahl: Commendanten Jurgen Bergman och Fru Anna Margaretha Grull); KA mf. ES 1782 (ee 4) Sysmän käräjät 8.3.1641 f. 103 (Hustru Kharin S: Her Bärns [Padasjoen kirkkoherra Bernhardus Thomæ] effterlefuerska); KA mf. ES 1783 (ee 8) Sysmän käräjät 3.–4.2.1660 f. 30 (besichtiga Matalan Engh H:r Jacobus Bernhardi medh sin granne Olof Andersson ifrån Kirkola äre twistige om), Sysmän käräjät 13.–14.7.1660 f. 43 (Bewiliades Capellanen i Kåskipää H:r Jacob Bernhardi een besichtning och jänckningh både i Åker, Engh och Skogh emot sine grannar i Kirckoila); KA mf. ES 1721 (bb 10) Sysmän käräjät 26.–27.7.1678 f. 12v, 13 (Kyrckioheerden härsammastädes H:r Jacobus Gosmannus), Sysmän käräjät 2.–3.10.1682 s. 113 (medh Coadiutore H:r Johanne Gossmanno); KA mf. ES 1722 (bb 11) Asikkalan käräjät 7.–8.9.1685 s. 123 (Feltpredikanten Wällärde H:r Johan Gåssman leet gifwa tilkienna, eij kunnat af sin för detta frijbonde Anders Eskilsson i Pyhentaka dhes 1683 åhrs Renta för hans oförmögenheet och fattighdom skull mehtigh blifwa, Anhållandes att på hans wilckor få laga atestatum), Sysmän käräjät 11.–12.1.1686 s. 14 (Kyrckioheerden H:r Jacob Gåssman tillijka medh sin Mågh fördetta Regementz skrifwaren Hindrich Dammert); KA mf. ES 1722 (bb 12) Sysmän käräjät 8.–9.8.1687 s. 111, Sysmän käräjät 15.–16.10.1688 s. 163; KA mf. ES 1723 (bb 13) Sysmän käräjät 21.–22.3.1690 s. 64, 69, Sysmän käräjät 14.–16.2.1691 s. 99; KA mf. ES 1723 (bb 14) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 21.–22.2.1693 s. 125 (Kyrckioheerden i Hauho H:r Johan Gåsman); KA mf. ES 1724 (bb 14) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 21.–22.2.1693 s. 142; KA mf. ES 1724 (bb 15) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 5.–6.3.1694 s. 104; KA mf. ES 1725 (bb 18) Sysmän käräjät 8.–9.1.1697 s. 1 (Samuel Jacobsson Gååsman framkom och angaf Johan Andersson, Michel och Dafwidh Johanssöner ifrån Känmäki by för någon Tyfnadh), 21 (katso 3502); KA mf. ES 1725 (bb 19) Sysmän käräjät 14.–15.1.1698 s. 20 (Signieur Samuel Gååsman inlade i Rätten ett Kiöpebreef af d: 28 Maj förledne åhr, på ett Börde Ryttare hemman i Saaris by á 2 3/4 ö: landh, som han sigh tillhandlat aff Enckian Brjta Nilssdotter ib:m för Twåhundrade dal:r Kopp:r m:t); KA mf. ES 1725 (bb 20) Sysmän käräjät 26.–27.1.1700 s. 121 (Kyrckioheerdskan dygdesamma Hustru Elisabeta Saehls), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 8.–9.5.1700 s. 273 (Det införsände Kyrckioheerden här i Sochnen Ehrewyrdige H:r Johan Gååsman ett Kiöpebreef af d: 3 Febr: 1698 af bem:te Kyrckioheerde och Cammarskrif:n Sig: Isaak Beck underskrefwit des medelst den senare såssom förmyndare för Sahl: Jören Johanssons Erfwingar försålt till mehrnembde H:r Kyrckioheerde Lächdesmäki rusthåldh i Tuulos Sochn och Portas Byy, medh alt på samma rusthåldh då för tijden befintelige inventarium moth Nijehundrade D:r Kopp:r Myntt); KA mf. ES 1726 (bb 20) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 12.–13.10.1700 s. 456; KA mf. ES 1726 (bb 21) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 11.–13.11.1701 s. 299 (Probsten Högwähllärde H:r Johan Gååsman); KA mf. ES 1726 (bb 22) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 27.–28.2.1702 s. 62 (någre fiskewarp under Witziälä Rusthåldz teegar), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 6.–7.5.1702 s. 109; KA mf. ES 1726 (bb 23) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 2.6.1703 f. 114; KA mf. ES 1727 (bb 24) Sysmän käräjät 3.–5.10.1704 f. 134 (Klockaren Samuel Gååsman); KA mf. ES 1727 (bb 25) Sysmän käräjät 11.–12.1.1705 f. 2; KA mf. ES 1728 (bb 28) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 17.–18.2.1708 f. 26v, Sysmän käräjät 26.2.1708 f. 45, Hauhon ja Tuuloksen käräjät 20.–21.7.1708 f. 95; KA mf. ES 1264 (g 107) Helsingin KämnO 18.3.1698 s. 78 (... Ländzman i Syssmä Henrich Dammert Förekom, afladhe sin Eedh å Book, bekännandes at denne Student:s 4169 Fahr, warit 1678 des Swärfahrs Kyrckioheerdens Herr Jacob Gååsmans och Cappellans H:r Eliæ Mensenij Ryttare, fått under sig full mundtering och med Recreut uthreeste till Lijfland, uthe warit 1 åhr och fått medh sig 2:ne åhrs löhner). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 174 (XXXIX); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 243 (11.12.1683, Regiementz Predikantz Fullmacht); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 20. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 149; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21; Y. B[lomste]dt, Uudenmaan ja Hämeen ratsurykmentin sotilaspapit 1638–1687. Genos 23 (1952) s. 63; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2620D, 2625D, 2631D, 4266D; A. Ekman, Gååsman, ett släktfragment. Genos 40 (1969) s. 71.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gååsman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2651>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.