Helsingin yliopisto

Tiedot

1670/71 Gabriel Tavast Gabriel Gabrielis, Helsingforsensis 2105. Vht: Helsingin oikeuspormestari Gabriel Henriksson Tavast († 1657) ja Märta Johansdotter Greek. Ylioppilas Turussa 1670/71 Thavast Gabr _ 104. — Majoitusmestari (1681). Kauppias Helsingissä (1691). † Helsingissä 3.3.1702.

Pso: Kristina Korp tämän 1. avioliitossa.

Eno: Johan Greek 247 (yo 1641/42).

Setä: Etelä-Suomen laamanni, FM Henrik Tavast, aatel. 1664 Tavastén 475 (yo (1645), † 1706).

Lanko: kihlakunnantuomari, FM Nils Ringius, aatel. 1687 Lindcrantz 2084 (yo 1670, † 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 192b; KA valtakunnanregistratuura 20.11.1651 f. 301 (För Räntemästaren i Hälsingfors Gabriel Tafwast att sittia odrefwen för Rosstiänst etc.), 27.6.1655 f. 200; KA mf. ES 1720 (bb 5) Ylim. käräjät Helsingissä 27.4.1657 f. 21v (angående Ootnääs gårdz kiöp), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 4.–5.6.1660 f. 44v (Räntte och provincial Commissarien Jacob Greker, Sahl: Gabriel Tafwastz Erfwingars förmyndare ... Panttsatta godz Uthi Gammalgård af Tafwastzby); KA mf. ES 1721 (bb 9) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 17.–18.11.1673 s. 90, Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 16.–18.3.1675 s. 40, Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 22.–24.11.1675 s. 77; KA mf. ES 1721 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 4.12.1682 s. 67 (Förekom qwartermestaren Gabriel Tawast och Producerade Laghlesarens Sahl: Hans Mårtenssons uthgifne obligation af åhr 1657 så och der öfwer twenne resår giorda transactioner); KA mf. ES 1722 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 12.–13.11.1683 s. 155; KA mf. ES 1722 (bb 11) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 18.2.1684 s. 2, 8; KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 14.2.1650 (Instellte sigh Wällb: Claes Biörneram och beswärade öf:r Tiäru Compagnitz Factoren Gabriell Tawast), Helsingin RO 20.10.1655 (Hans Nåde wälborne h:r Landzhöfdingen gaff tillkenna dett Räntmästaren wäl:t Gabriel Taffwasts haffuer förmådt sigh Hans Kongl: Maij:ttz wår allernådigste Konungz och Herres Fullmacht oppå Justitiæ Borgmästare kallet, lydande dett han skall Succedera nu warande Justitiæ Borgemästaren Ehreborne och wäl:t Lorentz Håkonsson U1092. Och såssom Justitiæ Borgemästaren dependerar absolute aff Kongl: Maij:tt och icke aff Staden, altså förmodar han att icke någon aff Rådet ähr, som upsätter sigh emoth samma Kongl: Maij:ttz allernådigste Disposition. Där opå swarade Borgmästaren wäl:t Lorentz Håkonsson uppå samptlige Rådetz wegnar, att ehuru wäl wälbem:te Gabriel Taffwast hafwer illegitime och emoth Stadzens wälfångne privilegier här uthinnan procederat, att han hafwer förbijgådt Borgmästare och Rådhz sampt gemene Borgerskapetz wahl, som doch effter privilegierne haffwa macht till att wälia Borgemästare och Rådhmän ... inkallades wälbe:te Rämtemästare Gabriel Taffuast hwilken framwiste sin Fullmacht och afflade sedan sin Borgmästare Eedh uthi Borgerskapetz nährwaro), Helsingin RO 3.5.1656 (Bårgemästaren Ehrebårne och wäl:t Lårentz Håckansson U1092 Hölt Rådh Sampt at såsom hånom faller för swårt allena slijta alle saaker som förekomma, altså skulle Embeterne fördeelas honom och hans medh Colleger emellan, på det icke alt beswäret måtte hengia opå honom, som mäst her till ähr wanligit, hwilket hans nåde Landzhöfdingen leett sigh behaga, och blef beslutit at Bårgmästaren wäl:t Lårentz Håkonson skall allena hafwa till at skaffua medh Justitiens administration, och Hospitaletz inspection, Bårgmästaren Michell Zachrieson 214 skall hålla handh öf:r Commertien, och Bårgmestaren Tafwasten skall hafwa Inspection öfwer handtwärkene och Bygningarne), Helsingin RO 21.2.1657 (Påmintes och så Borgerskapet om dhen långa Broons reparation, så wäl som om hampnebroon), Helsingin RO 23.2.1657 (Borgm:n W:t Gabriel Tafwast sade, icke någon kunna bewijsa sigh hafwa beskyldt Borgm:n W:t Michel Zachrisson 214 för något oährligdt, eij heller wetha annat medh honom ähn ährligit och gott. Och sade att han icke kan wetha aff hwad orsach Borgmästaren Michell Zachrisson altijdh will förfölia honom), Helsingin RO 23.2.1657 (Wälbem:t Borgmästare W:t Michell Zachrisson kärde till Borgmästaren Tafwasten, att han ...), Helsingin RO 7.3.1657 (Borgmästaren W:t Michell Zachrisson opstodh ifrån Rätten och Insinuerade een Inlago emoth Räntemästaren Gabriel Tafwast); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 8.12.1660 (Ehuru wäll Räntmästaren wäl:t Jacob Greker 485 föregifuer sigh icke kunna befatta medh sin Swågers Sahl: Gabriell Tafwastz handlingar eller någon Creditor af betalla, för ähn någon å Fädernes sijdhan tilsijcka medh honom sigh förmynderskapet oppetager ...), Helsingin RO 4.11.1661 (Sahl: Gabriel Tafwasts barns förmyndare Mathias Cronapel 246); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 10.8.1681 (Häradzhöfdingen Niclas Ringius 2084 begiärte skrifftel: att emädan hanss Sahl: hustruss Mormoder, hustro Märta Reijer af Ållderdoms swagheet högst betagen, då förmyndare måtte förordnass), Helsingin RO 14.11.1681 (Uplästess Häradzhöfdingens Nills Ringij breef, dheruthj han igien pulserar uppå inventeringhen effter sin förra hust:s Mormoders Sal: Grekens Enkia, och at Förmyndare för hans Sohn måge constitueras; dy blef resolverat at hans hustrus B:r qwartermest: Gab: Tawast skall uprätta et Inventarium öfwer all qwarlåtenskapen, iempte utestående Panter som han dhet frambdeles medh huussfolket Edeligen Verificera kan), Helsingin RO 23.11.1681, Helsingin RO 11.1.1682, Helsingin RO 1.7.1682 (Gabriel Tafwastt som Personligen nu war tillstädes för mantes igen att straxt oprätta inventarium hwadh effter blifwit hans Sahl: Mor moder effter han så såffta där om påmint ähr, han inlade Een Räckningh emot sin swåger Häredzhöffdingen Ringius och låfwade oprätta Inventarium dess lickes om han icke kan förlickas medh H:r Joseph om Räckningen till näste Rådhstugu dagh skahl domen infalla), Helsingin RO 3.7.1682 (Öfwersågz rächningarne Emellan H:r Joseph Augricolam (katso 2498) och Gabriel Tafwast inlagde i rätten och befans deras stridigheet mäst beståå utj een Post af 110 D:r Tafwasten oplänt effter Sahl: Mormodrens dödh), Helsingin RO 2.4.1683; KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 30.3.1685; KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 12.12.1691 (handelsm:n Gabriel Tafwast); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 5.3.1698 s. 48 (Uppsyningzmännerna Johan Spijk och Gabriell Tawast); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 14.4.1702 s. 203 (Emedan dhen Andra Uppsyningsm:n Gabriel Tafwast är igenom döden afgången; Altså bleff uppå Samptl: Borgerskapetz Vocation i des stelle tillordnat Mons:r Anders Lagersteen effter han kan lässa och skrif:a; och bör han dy medh dhen förre Uppsyningzm:n Johan Spijk detta Embetet medh all Troo och flijt förretta, Niutandes dher emot till wederkentzla, all dhen rätt och för mån som dhe förre widh samma Embetet åthnutit haf:a); KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 1.9.1703 (Frambledne Handellsman Gabriel Tavastz Enkia hustro Christina Corp, som nu Tänkt träda utj annat giffte inlade sine barns med förra kullan afwittringz skrifft, Daterat d: 26 Augustj 1703, underskrifwen Jämpte henne af des tillkåmmande Måg Handellsman Hans Reegman och dåttren Anna Tawast, berättandes hon sig bem:te Regmans och 3: Barns närwaro, igenom seedt allan Eegendom hon possiderar ...); KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 9.3.1704 s. 35 (Handelsman Hans Regman framhade sine Cautionister Bårgaren Hendrich Bertillsson Inglas, och Erich Salm på 6 åhrs tijd effter wanligheeten och aflade sin Bårgare Ed begärte att få idka sin Näring eendeles med handell eendeles och med Bookbinderij, blef ansagder skaffa sig behörigt giewär och Brandtyg, niuter och sig till understöd ett åhrs Frijheeth på uthskyllderne till Staden, och emedan han har gift sig med een Bårgare dåtter, ty betalar han halfwa Burpeningarne 5 d:r Sölf:r m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133 (XXXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 28 (XXXI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #114. — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 99 (Köpmannasläkter i Åbo, Tavast Tab. 4); E. Ehrström, Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden. SSLS 15 (1890) s. 144; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 205.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Tavast. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2105>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.