Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1674 Johan Fabricius Johannes Abrahami, Satacundensis 2328. Vht: Tyrvään kappalainen Abraham Fabricius 627 (yo (1648), † 1685) ja hänen 1. puolisonsa Brita. Turun katedraalikoulun oppilas 1671 (in cl. rect. circ. super., Johannes Abrahami Fabricius Tyrwensis) – 25.5.1674 (testim., Johannes Abrahami Tyrwensis). Ylioppilas Turussa kl. 1674 [Fabricius] Joh. Abrahami Satac _ 115. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1673/74] Johannes Fabricius. — Joutui v. 1678 Kiikan Ruotsilan kartanon kotiopettajan Claudius Erlandin olkapäähän ampumaksi. Apulaispappi Tyrväällä. Elossa 1686.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 55a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #196; KA mf. ES 1963 (nn 5) Tyrvään käräjät 7.–9.2.1678 f. 265v (Studiosus Dns: Johannes Fabrisius klagadhe nu, huru att Præceptoren på Ruotzila Claudius Erlandi 2393 skall nästledne den 5 hujus, honom opå Ruotzila Gårdh aff öfwer modh oförskylt öfwerfallit, och lönligen skutit effter honom med twå ladda Pistohlar, aff hwilka han medh den eena, drabbadh honom öfwer wänstre Axlen, så att han dher något sargat är; Hwar öfwer han Studiosi Dn: Thomæ Rajalenij 2505 Attest aff den 6 Febr: nästledne upwijste, befahrandes altså han Fabricius, dhet han icke heller framdeeles för bem:te Claudio kan wara säker om sitt Lijff. Denne saaken öfwerlades och togz mehrabem:te Johannes Fabrisius uthi Kongl: Maij:tz och Lagsens hägn och förswar till Lagh och Rätta); KA mf. ES 1884 (ll 7) Janakkalan käräjät 11.6.1683 f. 83 (Mons:r Johan Fabritius å Baron H:r Jören Flemmingz wägnar); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 11.1.1686 (Såsom Nills Glaasmestare föregifwer sigh något betalt hafwa på den geldz fordran som Wällärde H:r Johan Fabricius af honom fordrar; Altså påladhes han innan nästkommande d: 1 Martij Inställa sigh i Tyrfwis dher om till Clareringz, I medler tijdh och till större säkerheet, effter Wällärde H:r Thomæ Rajalenij 22 anmodan blifwer Glaasmestarens Båthuus sampt dess deehl uthj Leickari Engh Aresterat till bemälte giäldz afbetahlningh, så frampt han elliest sigh dher ifrån icke uthreda kan), Rauman RO 12.4.1686 (Kyrckieheerden Höghwällärde H:r Barthollus Rajalenius 2229 föredrogh nu Rätten Huruledess Nills Glaasmestare för några åhr sedhan skyldigh blifwit till Coadiutoren I Tyrfwis Wällärde H:r Johan Fabricius 24 D:r Kopp:r Myndt ... Nills tillstodh wähl gelden, men föregaf nu som förr sigh dhär på något betalt till Leutenampt i Rauttajoki Sahl: Jacob Israellsson), Rauman RO 17.5.1686 (Första gångon upbiudes 1 st: båthuus och 1 st: Pörtte af Niells Glaasmestare uthmätte för H:r Johan Fabricij gieldz fordran); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 26.2.1692. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 145 (XXXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 29 (XXXIV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 386, 457, 458; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 5, 8; J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 63 (I 23.2.1681 Satag.: "Johannes Fabricius. Absens"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #196; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 155 (1671:I), 157 (1672:I), 159 (1673:I), 161 (1674:I, pro vale).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Fabricius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2328>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.