Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1674 Henrik Frosterus Henricus Erici, Ruovesiensis 2355. Vht: Ruoveden kirkkoherra Erik Frosterus 452 (yo 1644/45, † 1682) ja Brita Josefsdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1674 [Frosterus] Henr. Erici. Ruoves _ 116. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1674/75] Henricus Frosterus. | Adjunctus in Ruowesi, deinde Sacellanus ibidem | Obiit 1735. — Ruoveden pitäjänapulainen 1682, kappalainen 1695, pysyi virassa isonvihan yli. Oli viime vuosinaan sairaalloinen. † 1735.

Pso: Kristina Brenner († 1739).

Poika: Hov'in kirkkoherra Anders Frosterus 5039 (yo 1708, † 1739).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 68b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #202; KA mf. ES 1964 (nn 6) Ruoveden käräjät 30.10.–2.11.1682 s. 759 (katso 1174); KA mf. ES 1965 (nn 6) Ruoveden ja Keuruun käräjät 8.–11.3.1684 s. 1353 (Medhielparen H:r Hindrich Frosterus kom för Rätta och begärte om hans Ryttarehemman Rijtoniemi lagl: ransakas kunde), Ruoveden ja Keuruun käräjät 8.–10.9.1684 s. 1521 (Her Hindrich Frosterus medh sin Swåger H: Hindrich Brunkander 2460 från Ritoniemi kommo nu för Rätta och beklagade sigh öfwer dhen stora skadha wådh eldhen dhem giort hafwer sidstledhne winter), Ruoveden ja Keuruun käräjät 15.–18.9.1685 s. 1814; KA mf. ES 1965 (nn 7) Ruoveden ja Keuruun käräjät 8.–11.2.1686 s. 53 (Medhielpare tiensten ... Nembdens med menige mans bekännelse och wittnesbördh ... swarade alla med ehn mun det denne H:r Hindrich Frosterus med all flijt sitt medhielpare Embete förestådt, och wähl ehnsam det kunna än her effter förrätta, så at dhe hwarken willia eller kunna någon annan i wällärde H:r Hindrichz Bruncandri 2460 ställe begära eller behöfwa), Ruoveden ja Keuruun käräjät 23.–24.7.1686 s. 107 (Sergeanten Jacob Sigfridz:son i Kurkjerfwj tilltalte nu Wällärde H:r Hindrich Frosterum om Safwitaipalä Engh ... H:r Hindrich Upwijste Staffan Andersson ifrån Rijtoniemi bref af d: 27 Martij A:o 1633 förmälandes at han undt och efterlåtit Kyrckioherden i Ruowesj fordom wörd:g H:r Thomas Sigfridj samme Engh ... dessförutan sade Wördige H:r Christopher Laxenius 691 tillijka medh mehrbem:te H:r Hindrich, at H:r Hindrichz fader fader Wördige H:r Hindrich Erici, hafwer Lagligen wunnit af Ofwanbem:te H:r Thomas samme Engh, sedan han Ritoniemi hemman sig tillhandlat af mehrbem:te Staffan Andersson); KA mf. ES 1966 (nn 7) Ruoveden ja Keuruun käräjät 2.–3.6.1690 s. 1452 (Lensmannen Wäll:t Anders Andersson Blom opå Coadiutorens Wörd: H:r Hindrich Frosteri Wegnar); KA mf. ES 1967 (nn 9) Ruoveden ja Keuruun käräjät 16.–18.2.1692 f. 28v; KA mf. ES 1967 (nn 10) Ruoveden ja Keuruun käräjät 20.–23.3.1693 f. 141v; KA mf. ES 1966 (nn 8) Ruoveden ja Keuruun käräjät 7.–8.2.1698 s. 552, Ruoveden ja Keuruun käräjät 25.–26.5.1698 s. 700 (Cappellanen Wällärde H:r Hendrich Frosterus ... H:r Henrichz hustru Christina Brenner), Ruoveden ja Keuruun käräjät 14.–18.6.1700 s. 1384 (Dygdesamme Hustru Christina Brenner inlade i Rätten ett Inventarium aff Lensman Anders Blom och då warande Opbördz Skrifwaren Nils Bengdtzson oprättadt och underskrijffwit d: 28 Martij 1691 öfwer all den Egendom hon med sig hafft, då hon med Capellanen Wällärde H:r Henrich Frosterus, Ächtenskapz löffte ingådt, som sig efter ofwanbem:te Mäns ompröfwan bestiger till 435 Dahl: 10 ö: 16: S:m:t framteendes der iempte ett Inventarium på all den löösa Egendomen hoos bem:te H:r Henrich den tijden warit i behåldh, aff ofwanbem:te Män oprättat d: 27 Martij samma Åhr, bvestijgandes Summa aff 198 Dal: 12 ö: 8: S:m:t haffwandes och H:r Henrichz giäldh warit 121 Dahl: 23 ö: 16: dito m:t anhållandes nu Hustru Catharina sådant actis publicis insereras kunde hwar före bleff på hennes begäran detta efterkommit uthan klander); KA mf. ES 1971 (nn 19) Ruoveden ja Keuruun käräjät 10.–11.6.1702 f. 197v; KA mf. ES 1972 (nn 21) Ruoveden ja Keuruun käräjät 24.–25.5.1704 f. 307v, 309v; KA mf. ES 1973 (nn 21) Ruoveden ja Keuruun käräjät 14.–15.9.1704 f. 452v; KA mf. ES 1975 (nn 26) Ruoveden ja Keuruun käräjät 28.–30.9.1707 s. 1307 (Emädan Cappellanen H:r Henrich Frosterus anhöllt, att som Mylleri Hemman hwilket han innehafwer till Cappellans Bohl, igenom den derpå warande Landbondens Joseph Hinderssons förwällande till Husen och Åkerbruket skall wara uthj myckit förlammat tillståndh, det kunde någre gode män förordnes, att hålla der på Husesyn); KA mf. ES 1977 (nn 29) Ruoveden ja Keuruun käräjät 28.9.1710 s. 862 (Såssom Joseph Josephsson if:n Ritoniemj här för Rätta warit ständig, det hoos honom ännu ett dryckz kaar finnas skall, af Capellanens Wällärde Henrich Frosterii Egendom, som efter Capellan, wid dess afflyttiande if:n Ritoniemj Qwarblif:t, hafwandes Joseph äfwen låtit söndra 1 Rosta á 2 D:r 16 ö:, jämbwähl förfarit 6 st:n Miölck bunkar á 4 ö: st:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 149 (XXXV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 308; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 187 (mainitaan eräs stud. Frosterus), 211; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #202. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 279, 280; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 475 (Frosterus Taulu 4); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 207.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Frosterus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2355>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.