Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1671 Henrik Ahlholm Henricus Claudii, Botniensis 2112. Vht: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Claes Ahlholm 301 (yo 1642/43, † 1674) ja Anna Michelsdotter. Ylioppilas Uppsalassa tammi–maalisk. 1669 Hinricus AlHolm Norbotn. Ylioppilas Turussa kl. 1671 [Aalholm] Henr. Claudii. Botn _ 104. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1671] Henricus Claudii Aalholm. | Upsaliæ depositus. Sacellanus in Pyhäjoki 1676. Pastor in Siikajoki 1694. Obiit 1695. — Pyhäjoen kappalainen 1676. Siikajoen kirkkoherra 1694. † Siikajoella 1695.

Pso: 1:o (jo 1678) Susanna Johansdotter Mathesius; 2:o Maria Elisabet Lietzen tämän 2. avioliitossa († 1751).

Pson edell. aviomies: Laihian kappalainen Johan Lönn 2359 (yo 1674, † 1690).

Pson seur. aviomies: Isonkyrön kirkkoherra Israel Alftanus 806 (yo 1650, † 1712).

Poika: ylioppilas Henrik Ahlholm 4795 (yo 1704, † 1706).

Lanko: Pyhäjoen kappalainen Henrik Mathesius 791 (yo 1650).

Lanko: Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri Arvid Lietzen 1520 (yo 1662, † 1674).

Vävy: Pyhäjoen kappalainen Matias Wilander 4176 (yo 1695, † 1740).

Vävy: Kannuksen kappalainen Johan Argillander 4569 (yo 1700, † 1723).

Vävy: Oulaisten pitäjänapulainen Jonas Portinus 4939 (yo 1706, † 1733).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 1a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #216; KA valtakunnanregistratuura 11.5.1694 f. 327 (Fullmackt för Capellanen i Pyhäjocki H. Hindrich Ahlholm att wara Kyrkioheerde i Sijkajocki ... Kyrkioheerde Embete uthi Sijkajocki försambling i Österbottn förmedelst Mag. Johannis Brochmans 2446 dödel. afgång är wordet vacant och ledigt), 18.6.1695 f. 318 (Kyrkioherde fullmackt för Mag. Laurentio Forbus 3482 i Sijkajoki försambling ... förmedelst Kyrkioherdens i Sijkajoki försambling i Åbo Stifft, Henrici Ahlholms dödelige frånfälle, des förträdde Kyrkioherde Embete är kommit at blifwa vacant och ledigt); KA mf. ES 2032 (rr 13) Pyhäjoen käräjät 26.–27.6.1672 f. 123v (Sign:r Nils Karling Fullmächtigat af Handelsman i Åbo wel:t Jonas Roslijn, inlade i Rätten Kyrkioherdens Mag: Claudij Ahlholms Sons Henrici Claudij Obligation utgifwen i Åbo d: 4 nästförledne Martij på Ett hundrade dahl: k:m:t, dem Henricus till bem:te Rooslijn för ut tagna köpmanna wahror effter sin Faders Skrifwelse tilstår sigh Skyldigh blefwen, Och förobligerat at betala til Jacob Portus (katso 1521) i Stockholm, som nu Innewarande mid Sommars tid, hwilket som det icke ähr skedt ...); KA mf. ES 2033 (rr 15) Pyhäjoen käräjät 7.–9.3.1678 f. 131v (Johan Thorsson ifrån Uhlo fordradhe af Sahl: Kyrkeherdens H:r Johannis Mathiæ Enckia dygdesamme h: Anna Josepzdotter 80 D:r 4 ö: Kopp:r m:t ... H:r Henrich Aalholm opå sin Swärmoders wägnar swaradhe Gelden wara Gammall och före Clarerat); KA mf. ES 2034 (rr 17) Pyhäjoen käräjät 2.1680 f. 6 (een Sölf Skedh), Pyhäjoen käräjät 16.–17.8.1680 f. 207 (Mårthen Larsson hwilkens Hemman H:r Hindrich Aalholm nu åbor); KA mf. ES 2034 (rr 18) Pyhäjoen käräjät 11.–14.3.1681 s. 363, 368 (H:r Henricus Ahlholm å sin Swägerskas Sahl: H:r Henrici Hourenij 1145 änkias Chatharinæ Mathesiæ wägnar), 374; KA mf. ES 2035 (rr 18) Pyhäjoen käräjät 12.–13.8.1681 s. 859 (Anders Thomason ifrån Brahestad på Sal: Kyrckioheerdens Mag: Johannis Carlandri 1251 Enckias, dygdesamme hustru Margreta Joseps dotters wegnar i hennes underskrefne Insinuerade libels första Punct, förestelte emoot Caplanen Wellerde H:r Henrich Alholm, des förfrågan, huadh skiäl bem:te H:r Hinrich hafft slå patu stelle widh hennes Strandh förledne sommar omkull ...), 866; KA mf. ES 2035 (rr 19) Pyhäjoen käräjät 11.–12.9.1682 s. 662–669, 670, Pyhäjoen käräjät 20.11.1682 s. 795; KA mf. ES 2035 (rr 20) Pyhäjoen käräjät 17.2.1683 s. 187; KA mf. ES 2035 (rr 21) Saloisten käräjät 24.–28.1.1684 s. 88 (Hans Wördigheet Caplaan H:r Henrich Alholm fullmähtigat aff Pyhäjoki Sochen, Emedan deras Lendzman (katso 674) Kranck och Siuckeligh, Och Sochneskrifwaren Lam och Meenföör ...); KA mf. ES 2036 (rr 21) Pyhäjoen käräjät 1.–4.8.1684 s. 130 (Cappelanen Wählärde H:r Hinrich Ahlholm Insinuerade i Rätten dhen Kiöpe skrifft som Arfwingar till Luoto hemman (katso 791) Nembl:n Magister Isac Falander på sin och des Swågers Cajani wägnar Borgmästaren Hinrich Corte på hustru Susanna Mathesiæ wägnar, Andreas Mathesius, Margeta Mathesia, Catharina Mathesia och Beata Mathesia hafwer opprättat och underskrefwen d: 8 Novemb: 1683 hwar uthinnan bem:te Arffwingar oppdraga wählbem:te H:r Hinrich Ahlholm Luotho hemman Emoot 800 D: Kopp:r M:t); KA mf. ES 2036 (rr 22) Pyhäjoen käräjät 18.–20.8.1685 s. 192 (Luåtå hemman ... andra och tridie gångon oplysas); KA mf. ES 2036 (rr 23) Pyhäjoen käräjät 20.–22.9.1686 s. 660 (Luåtå hemman), 662, 664; KA mf. ES 2036 (rr 24) Saloisten käräjät 5.–6.9.1687 s. 467 (Wällärde Her Hindrich Ahlholm Framstegh å Sahl: M: Johannis Saloni 2443 Enckias Hustru Elisabetz Johans dåtters wegnar), Pyhäjoen käräjät 7.–8.9.1687 s. 483; KA mf. ES 2037 (rr 26) Pyhäjoen käräjät 29.–31.8.1689 s. 193; KA mf. ES 2037 (rr 27) Pyhäjoen käräjät 13.–14.1.1690 s. 47 (Till Caplans bohl wid Moderkyrckian, bleef förordnat Carlela 1/2 Mantals Crono Jord), Pyhäjoen ylim. käräjät 7.3.1690 s. 237 (wederwarandes ... Pyhä Jockj Capellan H:r Hinrich Ahlholm i Ordinarie Pastoris ställe, Emedan Pastor 736 war igenom döden afgången); KA mf. ES 2038 (rr 29) Pyhäjoen käräjät 29.8.1692 s. 143; KA mf. ES 2038 (rr 30) Pyhäjoen käräjät 22.–23.8.1693 s. 284; KA mf. ES 2038 (rr 31) Pyhäjoen käräjät 19.–20.1.1694 s. 110; KA mf. ES 2039 (rr 34) Saloisten ja Siikajoen käräjät 26.–27.1.1697 s. 152 (Ehrewyrdig H:r Kyrckioheerdens i Sijkajoki Sahl: H:r Henrici Ahlholms Enckia dygdesamme Maria Litze beswärade sig förmedelst een i Rätten inlefwererat Suppliqve öfwer Sijkaioki Sochns Allmoges trögheet af erläggiande dhe rättigheeter som hennes Sahl: Man tillkommer); KA mf. ES 2040 (rr 36) Pyhäjoen käräjät 21.–24.1.1699 s. 184 (Kyrckioheerden wed Stoor Kyrå Försambling Ehrewyrdige och wällärde H:r Israel Alftani hustru dygdesamme Matrona Maria Elisabeth Litzen inlade i Rätten dess förre frambl:ne Mans fordom Kyrckioheerdens i Sijkajoki H:r Henrich Ahlholms oprättade skrifftel: Testamente af d: 15 Martij 1692 deruthinnan han henne tillsagdt i Morgongåfwa halfwa Luoto hemman ... dhe andre Erfwingarne eller och deras Förmyndare Nembl:n Kyrckioheerden i Calajoki S:n Ehrewyrdige och wällärde H:r Abraham Falander 2167). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 131 (XXXI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 202; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 381, 418; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #216. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 160, 173; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 804 (Lithovius Taulu 5); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #6D, 4055D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5967.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Ahlholm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2112>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.