Helsingin yliopisto

Tiedot

5.4.1679 Karl Ithimaeus Carolus Axelii, Viburgensis 2707. Vht: Iitin kappalainen Axel Ithimaeus (Axelius Bartholdi, † ~1684) ja Anna Eriksdotter. Ylioppilas Turussa 5.4.1679 [Axelii] Carolus [Viburg _ 140]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1679] d. 5. Apr. Carolus Axelii. Vib. — Apulaispappi Iitissä (1685), sittemmin kappalainen. † 1687...1690.

Pso: Anna Orraeus tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Iitin kirkkoherra Johan Paulinus 51 (yo 1640, † 1704).

Appi: Hollolan kirkkoherra Johan Orraeus 778 (yo 1650, † 1688).

Serkku: Räisälän kirkkoherra Johan Nigraeus 2532 (yo 1677, † ~1696).

Serkku: Valkealan kirkkoherra Bertil Ithimaeus 3884 (yo 1692, † 1705).

Veli: rykmentinpastori Axel Ithimaeus 2708 (yo 1679, † 1693).

Veli: Joutsenon kirkkoherra Bertil Ithimaeus U490 († 1709).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 14b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #144; KA mf. ES 1782 (ee 4) Uudenkylän käräjät 26.2.1641 f. 93v (Kåm för rätta Kyrckieheerden Do:nus Severinus Nicolaij och gaff tillkänna dätt han af sin frije willia och wälbetäncktt moda, hafuer undt och gifuitt sin Elskelligh Kära mhaka, Johanna Jöransd:r Gyttringh till mårgångåfwår, när hans bröllåp och Hindersdagh hölltis, medh be:llte Johanna Jöransd:r, allt dätt han ärfft och förwärffwatt hafuer, emädan han inga barn medh sin förrige hustru hafft hafuer ... hafuer och be:ltte D:nus Severinus Nicolai bedtt däsze heederlige och Wällärde män, såm då tillstädis waritt hafuer, åm ett wittnes Skrifft, Såm ähr, Kyrckieherden Her Andreas Matiæ i Pyttis, Her Samuel Thomæ, D:nus Barttollus Caroli Cappellan i Itinma), 94 (Kåm för rätta D:nus Severinus Nicolaj Kyrckieheerde i Itinma, och Lade fram i rätten Sacellans D:ni Bartholli Caroli wittnes skrifft, såm hafuer besöcht bemälltte Kyrckieherdens hustru, Karin Erichzd:r vthj henners ytersta medh dätt höghwärdiga Sacramentet, då hafuer be:ltte h: Kharin tillsacht och låfwatt mz sin barns Ja och Samtyckiå, vthj dheris närwaru, såsåm och vthj andre godhe mäns såm dhå tillstädes worå, effter såm sielfua Testamentz brefuet Innehåller, att sin Khära man D:no Severino Nicolaj, för hans gådhe willia och omak, såsåm och åmkåstande, såm han för henners barn hafft hafuer, vthj 30 åhr, emädan han hölltte däm vthj Lärdåm, och däm dhär opfödda i sin omyndigh åhr, mz: stoor åmkåstningh, een förgylltt belltte ... Hwilcken Belltte war be:ltte S: Hustru Kharins broders Bältte), 94v; KA mf. ES 1784 (ee 10) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 9.–10.2.1670 s. 6 (Vice Pastor i Ittime H:r Axelius Bartholdj), Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 7.–8.11.1671 s. 224 (Cappellan H:r Axel Ittemæus för sitt hemmans Ränta i Liöttillä); KA mf. ES 1721 (bb 10) Uudenkylän, Orimattilan ja Iitin käräjät 21.–22.10.1678 f. 33 (Simon Thomasson i Hietana emot H:r Ericum Axeli ib:m saakfältes till sine 3 m:r för Stembningz försittiande. Tämä Ericus Axelii ei kuulu Ithimaeus-sukuun, vaan kyseessä on Artjärven kappalainen Erik Majander, joka mainitaan apulaispappina f. 32), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 11.–12.10.1680 f. 72 (Alldenstundh Kyrkioherden H:r Johannes Paulinius medh sampt Capelan H:r Axelio Bartholli beklageligen andraga att skule mehrendeels af inwånarena uthi Itima försambling medh största tredsko och mothwilligheet förwegra den rettigheet som dhe efter Kongl: resolutioner och gamal pleghsedh plichtige ähro at uthgiöra), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 20.5.1682 s. 110 (Erich Christersson ifrån Kyäperlä emot H:r Carolum Itimæum ... saakfeltes til sine 3 m:r för stembningz försittiande), KA mf. ES 1721 (bb 10) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 10.9.1683 s. 189 (Såssom D.nus Carolus Itimæus hafuer nu för fyra åhr sedhan länt til Eskil Thomasson i Kusaniemi 1 T: Spanmåhl); KA mf. ES 1722 (bb 11) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 23.–24.3.1685 s. 62 (Förekom Coadiutor H:r Carolus Itimæus och på sin moders Hustru Anna Ersdotters wegnar inlade en Specification och opsattz opå dhen gieldh som hon af Capelans H:r Paulini Hustru Karin Persdotter hafwer att fordra, lydande på efterskrefne partzelar Nembl:n efter Hennes Sahl: förra Mans Kyrckioherdens H:r Erici Ancheri 43 obligation dat: 10 Martij 1663, sampt dher på fölgde Laga promotorial d: 18 Junij 1668 ett Sölfstop om 10 Lodh, uthwijsar Sahl:e Capelans Axeli Itimæi til H:r Paulum uthferdade bref dat: 3 Feb: 1683); KA mf. ES 1722 (bb 12) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 22.–23.2.1687 s. 15 (som H:r Andreas Paulinus och H:r Carl Itimeus intygade); KA mf. ES 1723 (bb 13) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 14.–15.7.1690 s. 108 (Sahl: Capelan H:r Carll Itimæus ... Capelans broder H:r Axel). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 172 (XXXIX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 21. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 242.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Ithimaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2707>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Carolus Axelii Viburg. p. 140 || Vib. 144: 5.4.1679. – Hans bror Axel här ofvan.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 172.