Helsingin yliopisto

Tiedot

10.7.1690 Anders Heinricius Andreas Andreæ, Viburgensis 3665. * noin 1672. Vht: Jääsken kirkkoherra, lehtori, FM Anders Korhonius, v:sta 1656 Heinricius 1084 (yo 1655, † 1673) ja Katarina Thesleff. Ylioppilas Turussa 10.7.1690 Heinricius Andr. Vib _ 187. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1690. d. 10. Jul. Andreas Heinricius. P. & Praepos. in Randasalmi Savolaxiae. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1691 – sl. 1692. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1693 – sl. 1694. Respondentti 16.12.1693, pr. Petter Laurbecchius 914. Respondentti 22.11.1694 pro gradu, pr. Magnus Steen 2499. FM 26.11.1694. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1695 – sl. 1696. — Viipurin tuomiokapitulin notaari 1696. Viipurin lukion kaunopuheisuuden lehtori 1697, rehtori 1701. Rantasalmen kirkkoherra 1704 (virkaan 1706). Lääninrovasti 1706. Pysyi virassa isonvihan yli ja vihki pappeja ainakin v. 1721. Valtiopäivämies 1723. ‡ Rantasalmella 14.9.1729.

Pso: 1:o 1697 Magdalena Flachsenius; 2:o 1710 Maria Rosendal tämän 1. avioliitossa († 1756).

Pson seur. aviomies: kihlakunnantuomari Johan Wargentin 4180 (yo 1695, † 1738).

Appi: teologian professori, FM ja TT Johan Flachsenius 981 (yo 1653, † 1708).

Appi: kapteeni Anders Rosendal 1504 (yo 1661/62, † 1691).

Poika: Mikkelin kirkkoherra, FM Anders Heinricius 5470 (yo 1725, † 1756).

Poika: Helsingin triviaalikoulun konrehtori, FM Jakob Heinricius 5796 (yo 1730, † 1746).

Poika: filosofian apulainen, professori, FM Gabriel Heinricius 5797 (yo 1730, † 1785).

Poika: Rantasalmen triviaalikoulun rehtori Petter Heinricius 6094 (yo 1734, † 1787).

Poika: Rantasalmen triviaalikoulun konrehtori Henrik Heinricius 6095 (yo 1734, † 1748).

Vävy: Rantasalmen kappalainen Erik Collanus 4964 (yo 1707, † 1736).

Vävy: Rantasalmen kappalainen Claes Fegman 6114 (yo 1734, † 1765).

Kaima: Porin triviaalikoulun rehtori, FM Anders Henricius 2490 (yo 1676, † 1693).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 84a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #246; KA valtakunnanregistratuura 26.2.1697 f. 58 (Eloquentiæ Lectors fullmackt för Andreas Heinricius ... medelst Arwed Alopæi 2548 befordran till Borgo Pastorat Lectoratet in Eloquentia wijd Wijborgs Gymnasio är kommit at blifwa ledigt), 4.6.1704 f. 68 (Kyrkioherde fullmacht för Magister Andreas Henricius; Mut: mut:dis För Carolus Laurbeckius 3757 att wara Eloquentiæ Lector wid Gymnasium i Wiborg ... Wij Carl etc. Giöre witterligit, att såsom Probsten och Kyrckioherden i Randasalmis församling och Wiborgs Stifft Magister Jacobus Ursinus 1559 för dess oförmögenhet skull intet widare mächtar förestå berörde Embete, och hos Oss fördenskull dertill underdånigst recommenderes och föreslås Eloquentiæ Lector wid Gymnasium i Wiborg Magister Andreas Henricius uti anseende till dess lärdom och gode gåfwor i predikande ...); KA mf. ES 2010 (oo 21) Rantasalmen käräjät 7.–8.10.1707 s. 231 (H:r Probsten Mag: Andreas Heinricius); KA mf. ES 2010 (oo 22) Rantasalmen käräjät 8.10.1708 s. 183 (För detta Gymnasisten wid Wijborg Gymnasium Johannes Pauli beklagade för Rätta sitt fattiga och slätta tillstånd, anhållandes att blifwa antagen till Sochnescholmästare, emedan den förra Johannes Carsmannus [Cantelius] 3521 för sitt försende begifwit sig här ifrån till en annan ort, denne Johannis Pauli ansökning blef Nembden och närwarande af Tingzlaget förestält med berättelse huru nödigt och nyttigt för församblingens ungdom det wore, att dhe uti sine Christendoms styckne blefwo underwiste, och i barndomen till Gudz kunskap och en sann Gudz fruchtan anledde, hwilka detta biföllo, så wida hwar och ens wilkor och lägenheet kunde wara, helst i desse swåra tijder låta lära sine barn läsa; Och som jemwäl hans Ehrewyrdigheet H:r Probsen Mag: Anders Heinricius merbem:te Johannem Pauli till Sochne Pædagogum för däs skickeligheet skull föreslagit, så blifwer han her med der till antagen efter Nembdens och närwarande almogens samtycke); KA mf. ES 2010 (oo 23) Rantasalmen käräjät 25.–26.11.1709 s. 404 (Probsten och Kyrckioherden Ehrewyrdige och Höglärde Mag: Andreas Heinricius införsände till Rätten ett Kiöpebref af d: 3 nästl: October, des medelst Coadjutorn i Libelitz H:r Andreas Possenius U545 opdragit H:r Probsten dess Sahl: Faders Börde Rusthåld belägit i Kålkontaipale by Karpila benämd med alla des tillhörigheeter för 187 D:r 25 ö: K:m:t ... första resan klanderlöst oplyst); KA mf. ES 2011 (oo 24) Rantasalmen käräjät 22.–23.2.1712 s. 53 (Ryttmestarens Edell och Manhaftig Otto Brusins dotter dyg: Edle Jungfru Britha Brusin föredrog klagel: Rätten den stora Olycka som des Käre Moder och henne d: 5 Maji 1710 i Randasalmi Prästegård Oförmodeligen händt och Öfwergått, i det alla deras kläder, Lijntyg och andre hus Gerådz Saker, som dhe undan Fienden if:n Kirfwus Capell Gield i Jäskis Sochn, något tillförend råkat till sin stora Olycka transportera till bem:te Randasalmi Prästegård, kom den Grymma Elden till rofz då helften af be:de Prästegård med H:r Probstens Magist: Henricii Bibliotech och en stor dehl af des Lösa Egendom Åfwanrörde dato d: 5 Maji 1710 om Natten genom en häftig wåd Eld i aska lades). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 195; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 246 (LI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 56, 143, 205, 265, 312, 321, 408, 445, 524, 592, 593, 620; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 482, 492, 502; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 35. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 368; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 299; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 320; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 75; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 207; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 570 (Heinricius Taulu 6); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1465 (Oikaisuja ja lisäyksiä); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #115D, 1840D, 2172R, 2341G, 2346G, 2640D, 2946D, 3239D, 3640R, 4265G; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 84; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 127; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 147; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #147H (prom. [1693]?), 305, 964H (vih. 19.9.1697), 1521, 2306R, 2514H (prom. 1694), 2782H (prom. 1694), 3459R, 3494.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Heinricius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3665>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.