Helsingin yliopisto

Tiedot

3.11.1653 Johan Flachsenius Johannes Henrici, Vemoensis 981. * 4.1636. Vht: Lokalahden (Vehmaan) Mäkärlän ratsutilallinen Henrik Henriksson ja Margareta Jakobsdotter. Turun katedraalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 3.11.1653 Flachsenius Joh. Henrici Vem _ 49. Prof. et Rect. 211. 143. 169. 251. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1653/54] Johannes Henrici Flachsenius Wemoënsis, Nunc Theol. D. et Prof. | Prim. Aboæ obiit 1708. Stipendianomus 28.3.1659. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1659. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1659 – kl. 1661. Majuri Johan Jägerhornin lasten opettajana Paimion Lopella. Respondentti 11.5.1661 pro gradu, pr. Axel Kempe 168. FM 11.6.1661. Opiskeli myös Uppsalassa ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1661 – sl. 1664. Oraatio 9.1665. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1682. Preeses 20.3.1693 pro doctoratu. TT 30.5.1693. — Närken, Vermlannin ja Taalainmaan maakuntien inspehtori 1669, Porin, Kangasalan ja Pirkkalan rovastikuntien 1679, Boreaalisen osakunnan 1692–93, Satakuntalaisen osak. 1693–1708. Fil. tiedek. promoottori 1685, teol. tiedek. 1702. — Nimitetty Viipurin lukion lehtoriksi (luult. ei astunut virkaan). Turun akatemian 1. filosofian apulainen ja akatemian sihteeri 1665, matematiikan professori 1669–92, ylim. teologian professori 1688–92, kolmas teologian professori 1692, toinen 1694, ensimmäinen 1697, samalla palkkapitäjänsä Piikkiön kirkkoherra 1682, Maarian 1690 sekä Turun tuomiokapitulin jäsen 1688. Akatemian rehtori 1679–80, 1686–87, 1695–96 ja 1703–04. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1690. † Turussa 11.7.1708.

Pso: 1:o 1674 Magdalena Olofsdotter Wallenstierna tämän 2. avioliitossa († 1685); 2:o 1688 Elisabet Pettersdotter Arensbeck († 1730).

Pson edell. aviomies: lainopin professori, FM ja MOT Olof Wexionius 437 (yo 1644, † 1671).

Veli: teologian professori, tuomiorovasti, FM ja TT Jakob Flachsenius 787 (yo 1650, † 1694).

Poika: Olof Flachsenius 2966 (yo 1681/82).

Poika: majoitusmestari Henrik Flachsenius 4212 (yo 1696).

Poika: Turun akatemian kvestori Johan Petter Flachsenius, myöh. Flachseen 4213 (yo 1696, † 1732).

Poika: luutnantti Jakob Flachsenius, myöh. Flachsén 4779 (yo 1703/04).

Poika: hanslankari Karl Flachsenius, myöh. Flachseen 5365 (yo 1722/23, † 1740).

Lanko: Turun hovioikeuden asessori Samuel Wallenius, v:sta 1678 Wallenstierna 891 (yo 1652, † 1694).

Vävy: Halikon kirkkoherra, FM Erik Steenbergius 2390 (yo 1675, † 1722).

Vävy: lääketieteen professori, LT Peter Elfving U453 († 1726).

Vävy: Rantasalmen kirkkoherra, FM Anders Heinricius 3665 (yo 1690, † 1729).

Vävy: Linköpingin lukion lehtori, FM Karl Laurbecchius 3757 (yo 1691, † 1723).

Oppilas: Claes Jägerhorn 773.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 59a; HYK ms., Bor. osak. matr. #74; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (28.3.1659); KA valtakunnanregistratuura 9.7.1669 f. 128 (Fullmacht för Mag. Johannes Flacsenius på Matheseos Profession i Åbo), 15.10.1688 f. 619 (Extraordinarie Theologiæ Professors Fullmackt i Åboo, för Professoren Mag. Flachsenio ... Och på dhet han dätta sitt Embethe desto bättre må kunna förrätta och förestå, ty skall han niuta dher widh dhen löhn och dhet vnderhåld, som han wid sin förrige Profession uthi Mathesi hafft hafwer), 15.10.1688 f. 621 (Extraord:ie Matheseos Professori Fullmackt i Åboo för M. Dimbergh 2573), 4.1.1692 f. 3 (Fullmacht för Mag. Magno Steen 2499 att wara ord. Professor Matheseos wid Academien i Åbo ... såsom Matheseos Professionen wed Wår Academie i Åbo förmedelst Mag. Johan Flachsenii befordran är blefwen vacant och ledig), 4.1.1692 f. 5 (Fullmacht för Mag. Johanne Flachsenio att wara ordinarius Professor Theologiæ wed Åboo Academie ... såsom det tredie Professors Embetet uti Facultate Theologica förmedelst Professorens Doctor Petri Laurbeckii 914 befordran nu kommer att vacera), 4.1.1692 f. 7 (Fullmacht för Mag. And. Wanochio 2021, att wara Extraordinarius Professor Theologiæ wed Academien i Åbo ... såsom Professio Extra ordinaria in Facultate Theologica wed Academien i Åboo förmedelst Mag. Johannis Flachsenii befordran är blefwen vacant och ledig), 10.1.1693 f. 14 (Till Consistorium i Åbo angående Theologiæ Professoren Mag. Johan Flachsenium ... Promotio Doctoralis), 8.3.1694 f. 178 (Fullmacht för Mag. Andrea Wanochio 2021, at wara Professor Theologiæ wijd Academien i Åbo ... den tredie ordinarie Professionen uthi Facultate Theologica wijd Academien i Åbo genom Doct. Johannis Flachsenij befordran till den andra Professionen i ordningen, ähr worden vacant och ledig), 8.3.1694 f. 181 (Fullmacht för Doctor Johanne Flachsenio, at wara Professor Secundus Theologiæ wijd Academien i Åbo ... den andre i ordningen Theologiæ Professionen wijd Academien i Åbo förmedelst Doctoris Petri Laurbechij 914 befordran till Professionem Primariam, ähr blefwen vacant och ledig), 12.3.1697 f. 105 (Theologia Professor fulmackt i Åbo för Mag. And. Wanochius 2021 ... medelst D. Johannes Flachsenij befordran till Professionem Theologiæ primariam wid wår academie i Åbo, Secunda Professio Theologica dersammastädes är kommen at blifwa ledig), 12.3.1697 f. 108 (Primarij Theologiæ Professoris Fullmacht för Doct. Flachsenius ... medelst Doct. Laurbeckij 914 befordran till Biskopz Embetet i Wiborg Professio Theologiæ primaria wid Wår academie i Åbo är kommen at blifwa ledig), 22.6.1697 f. 412 (Till Landzhöfdingen Creutz swar angående Successionen till Kyrkioherde Embetet wid Swenske och Finske Församblingarne i Åbo), 18.1.1698 f. 68 (Till Landzhöfdingen Creutz ang:de de 3:ne Pastorater, som Professor Primarius i Åbo, jemte sin Profession härtills har innehafft), 18.1.1698 f. 69; UUB X 240 (9-sivuinen personalia, denne Sahl: H:r Doctoren är hijt till werlden födder af Ährebare och Christeliga i Wehmo Sochen och Mackylä gård åhr 1636 uthi Aprilis månad. Fadren war Ährlig och beskedelig Hendrich Hendrichsson, födder i WästerGöthland, Modren Gudfruchtige och Dygdesam hustru Margaretha Jacobsdotter ... åhr 1653 d: 3 November blef inskrefwen i den Academiske Societeten), 28.5.1698 f. 393 (Till Biskopen Doct. Joh. Gezelium swar, angående 2:ne Pastoraters separation och besättiande uti Åbo Stadh). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 229; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 61 (XIV); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 37 passim; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 28, 44(?), 203, 243, 244, 267, 272, 330, 332, 402, 403, 450, 484, 522; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 15 passim; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 74, 130; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 209 (29.11.1685, ‡ hustro); A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 121 (15.1.1730, ‡ enck. fru); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 117 passim; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. XII, 70 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 97 passim. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 322; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 79, 119; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 164; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 276; A. R. Cederberg, Professori Juhana Flachseniuksen kuolinpäivä. Genos 1 (1930) s. 24–26; E. Holmberg, Johannes Flachsenius' dödsdag. Genos 2 (1931) s. 129–130; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1G, 11G, 12D, 13G, 15G, 36G, 38G, 40G, 116G, 121G, 125D, 872G, 873G, 874G, 875G, 883G, 884G, 923G, 925D, 925G, 926G, 928G, 935G, 950D, 963G, 969G, 971G, 980G, 981–1003P, 983G, 985G, 986G, 988G, 990G, 991G, 993G, 994G, 996G, 997G, 998G, 999G, 1000G, 1001G, 1323G, 1326G, 1330G, 1331G, 1411G, 1416G, 1513G, 1517G, 1524G, 1532G, 1761D, 2036R, 2141P, 2152G, 2158G, 2167G, 2181G, 2183G, 2185G, 2187G, 2191G, 2192G, 2197G, 2326G, 2361G, 2565G, 2566G, 2618G, 2625G, 2626G, 2628G, 2736G, 2746G, 2926G, 2938G, 2946G, 3355D, 3369G, 3379G, 3643G, 3660G, 3735G, 3771G, 3774G, 3805G, 3813G, 3814G, 3954G, 3957G, 3962G, 3967G, 4002G, 4003G, 4006G, 4007G, 4010G, 4028D, 4029G, 4053G, 4057G, 4194G, 4195G, 4197G, 4198D, 4204G, 4212D, 4214G, 4221G, 4252G, 4263G, 4450P(?), s. 585 #2361; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8497; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 110; G. Elfving, Matematiikka Turun yliopistossa 1640–1713 ja algebran tulo Suomeen. Collegium scientiae. SKHST 125 (1983) s. 165; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 73; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1439 (1714, leski), 2641 (1715, leski), 3874 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #19, 114, 202, 208, 272G, 287, 312H (prom. TT 1693), 609, 671, 672, 804, 934H, 1034, 1156G, 1186, 1195–1232, 1234H, 1267, 1514, 1840, 1873G, 1973, 1992, 2004 (?), 2031, 2032, 2049G, 2085R, 2134G, 2236, 2340H (prom. TT 1693), 2566, 2568, 2660, 2726H (vih. 31.3.1674), 2730, 3056, 3085, 3086 (?), 3439, 3465, 3503, 3595, 3637, 3640, 3713H, 3730D, 3794, 3799, 3956, 3960, 4033, 4047, 4069, 4070, 4264, 4284G, 4400, 4411; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 797; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 217; K. Kyläkoski, Flachsenius, muistiinpanoja (2009) s. 51.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Flachsenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=981>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.