Helsingin yliopisto

Tiedot

(1642) Sigfrid Sigfridus Martini, Aboensis 255. Vht (Rundt 1989): Turun pormestari Mårten Sigfridsson († 1650) ja Brita Eriksdotter. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa ensimmäisen kerran 23.3.1642, mutta oli ylioppilas jo esiintyessään todistajana Turun kämnerinoikeudessa 13.4.1641. † nuorena?

Lanko: Kangasalan kirkkoherra Johan Frisius 966 (yo (1653), † 1672).

Viittauksia: KA mf. ES 1615 (z 171) Turun KämnO 13.4.1641 (Anlangande det dublandet twenne Poijkar, tilhopa speeldt och doblat hafue, de der icke äre deres egne män, icke heller äga sielf det det hafue dubblat med och af hwar andra wunidt. Nämligen Matz Mårthenss: Hamulan hafwer wunidt af Abraham Isachsson en Poijke K: Peningar 16 D:r som wittnat blef af ena Studioso Sigfrido Marthinj); KA mf. ES 2000 (nn 62) Tyrvään käräjät 11.–12.7.1659 f. 392v (H:r Söfring (katso 2022) medh sin Swägerska Sal: Borgmestarens Mårten Sigfredsons hustro. Jutussa käsitellään kymmenien vuosien takaista asiaa. Aiemmin samassa tekstissä asia ilmaistaan H:r Söfring medh Twenne sine Sal: Hustrus Systrar, joten Tyrvään kappalaisen Severinus Josephin ensimmäinen puoliso oli pormestarin vaimon sisar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 16 (II); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 47, 226 (8.5.1646, futuri Rectoris [Dn. M. Martini Stodii U4] frende Mårth. Sigfredsson Bårgm.); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 32 (6.2.1679, Emedan h:r Jsrael Alphtanus 806 en sin förfäders graaf haf:r uthi Munck choren bakom jern häcken, som öf:r skrifften af steenen uthwijsare medh Sigfred Mårthenssons nampn oppå; altså kan den samma inlösas igen till kyrckian för 130 d:r kopp:r m:tt, och kan samma graaf brukas till bijsättningars behoff. Israel Alftanuksen 1. vaimo oli pormestari Mårten Sigfridssonin tyttärentytär, jota tietoa käyttäen lähteessä Rundt 1989 on päätelty, että mainittu Sigfred Mårtensson olisi pormestarin poika. Mikään tunnettu lähde ei todista vedenpitävästi, että hän olisi sama henkilö kuin kahdessa pöytäkirjassa 1641 ja 1642 mainittu ylioppilas Sigfridus Martini); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 174 (21.9.1670, B[egrofz] bårgmest. Petter Jesenhusens swärmoder, hust. Brita Ersdotter, uthj Bårgmestare choren och murat graff). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 197; O. Rundt, Kamreraren Sigfrid Sigfridsson och hans släktkrets. Genos 60 (1989) s. 66 ("Mårten Sigfridsson har i genealogiska och historiska verk felaktigt getts tillnamnet Salko").

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sigfrid (Sigfridus Martini). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=255>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.