Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1677 Karl Brochius Carolus Caroli, Aboensis 2564. * noin 1665. Vht: Turun kaupunginsihteeri Karl Brochius 1007 (yo 1653/54, † 1678) ja Barbro Andersdotter Salamontanus tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1677 [Brochius] Carol. Junior Aboens _ 133. Turun hovioikeuden auskultantti (1684). — Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri (1686), varaviskaali 1693. Piikkiön ja Halikon tuomiokunnan vt. tuomari 1695. Pien-Savon tuomiokunnan tuomari s.v. Omisti Rantasalmen Kupialan. † Leppävirralla pian syyskäräjien (23.–25.8.) jälkeen 1699.

Pso: 1688 Kristina Jakobsdotter Walstenius tämän 1. avioliitossa († 1727).

Pson seur. aviomies: Raahen pormestari Gabriel Corte 4259 (yo 1697, † 1728).

Appi: Turun hovioikeuden asessori Jakob Wallenius, myöh. Walstenius 266 (yo (1642), † 1694).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 31a; KA valtakunnanregistratuura 30.7.1695 f. 400 (Häradzhöfdinge Fullmacht på Häradzhöfdinge beställningen i lilla Savolax för Carl Brochius ... Häradshöfdinge beställningen uti Lille-Sawolax härad och Wijborgs Lähn är kommen att blifwa vacant och ledig, medelst det, att häradzhöfdingen Matthias Ehrenhoff 1725 för dess brott och förseelser skull är dömbd och förklaradt owärdig samma tienst wijdare att förträda), 13.10.1699 f. 310 (Häradzhöfdinge Fullmacht för Claes Jägerschiöld U444 ... medelst Carl Brochii dödelige frånfälle Häradzhöfdinge Beställningen uthi Wijborgz lähn och Lill Safwolax Härad är kommen att blifwa ledig), 17.2.1702 f. 58 (Till Consistorium i Wiborg swar, angående den föreslagne Prästen Wirilander 2841 till Lappewirda Pastorat ... han icke allenast har warit anklagad wid Tinget för det han försummat gifwa framledne Häradzhöfdingen Brockius Herrans Högwördige nattward då han låg på sitt yttersta och däröfwer dödde, utan ligger han iemwäl i stridighet med en och annan där i församblingen för des orologhet skull); KA mf. ES 1750 (cc 12) Sauvon käräjät 12.7.1684 f. 448 (Auscultanten Wählförståndigh Carl Brochius Fullmechtigat af Anna Hindrichzdotter i Åbo); KA mf. ES 2007 (oo 9) Rantasalmen käräjät 17.–19.5.1697 f. 112 (Dedh Börde- och Ryttare Hemman Cupiala i denne Sochnen belägit som Häradzhöfdingen Carl Brochius för 200 D:r Kopp:r m:t, af förr detta Häradz Skrifwaren Axel Kåppar (katso 3555) d: 9 sistledne Martij sigh till Handlat och Köpbrefwet uthwijsar, blef nu uthj Sälliarens och dess Sons Erich Axelsons Nährwaro första gången Opbudit, hwar emoth intet klander skedde); KA mf. ES 2008 (oo 11) Rantasalmen käräjät 14.–18.3.1698 f. 70v (Anders Brochius); KA mf. ES 2008 (oo 14) Leppävirran käräjät 16.–17.2.1700 s. 85 (Det har wähl Sahl: Häredzhöfdingens Höghwehl:t Carl Brockii Enckia dygdesamme Matrona Christina Walstenia beswärat sigh utj Ven: Consistorio i Wijborgh d: 26 nästl: Sept: öfwer Vice Pastoren i Läppiwirda Wyrdige och Wällärde H:r Erich Virilander 2841, som skolat han försumat opå åthskillige undfångne bodh, komma och meddela Sahl: Häradzhöfdingen Herrans höghwärdige Nattwardh, då han widh förledne Höste Tingh här i Läppiwirda Lendzmansgård siuk war, och straxt der på afledh; Hwarföre och wehlbem:te Consistorium remitterat Saaken till denne Rättz undersökningh d: 24 sidstl: Jan: Men som nu Sig: Gabriel Corte å bem:te Enckias wägnar här om med H:r Vice Past: föreente sigh, så att hon intet widare något inspråk der å giöra will, eller fullföllia medh denne saak emoth H:r Vice Past: helst som han bekende Enckian af een orett berättelsse kommit till detta angifwande, hwar medh dhe å både sijdor wenl: förljktes; Altså blifwer der öfwer detta H:r Vice Pastori Virilander till ett Laga bewis meddelt), Rantasalmen käräjät 9.–12.3.1700 s. 159 (Sahl: Heredzhöfdingens Carl Brochii Effterlåtne Enckia Ehreborne och dygdesamme Matrona Christina Walstenia ... sinnat att begifwa sigh i det heliga Echtenskapz ståndet ... will afwitra sina barn, tillseijandes dess twenne Söner Jacob och Carl ... för deres Fädernes arf i ett för alt Etthundra Rjkz Dal:r åth hwardera); KA mf. ES 2009 (oo 14) Rantasalmen käräjät 24.–25.5.1700 s. 240, Leppävirran käräjät 27.8.1700 s. 404, Kerimäen käräjät 8.–9.10.1700 s. 424; KA mf. ES 2009 (oo 15) Rantasalmen käräjät 13.–15.6.1701 s. 121 (Caisa Hallotar i Cupiala förehades, som förl: Michaelis tijdh födt ett oächta barn, påståendes en ogift karl Lars Brochius ben:d hafwa henne belägrat); KA mf. ES 2010 (oo 23) Rantasalmen käräjät 22.–23.2.1709 s. 176 (Anbelangande den fordran, som Borgmästaren Högwällachtad Gabriel Cortte giorde å sin Antecessoris Matrimonii Sahl: Häradzhöfdingen Brochii wägnar till förre Befallningzman Bengt Malberg, härrörande af de saker, som Malberg 1700 om hösten för Cupiala Rusthålls Rest 54 D:r 30 ö: 16 p:r S:m:t af Sahl: Häredzhöfdingens Enckia nu Borgmästarens Hustro Lät Exeqvera). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 165 (XXXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 32 (XXXVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 496 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 589; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 114. — A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 573; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 180; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 44; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4012D, 4018D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #11.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Brochius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2564>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.