Helsingin yliopisto

Tiedot

(1642) Jakob Wallenius, myöhemmin Walstenius Jacobus Johannis, Loimijokiensis 266. Vht: Loimaan kirkkoherra Johan (Johannes Petri, † 1658) ja Anna Johansdotter Limingius. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 9.11.1642. Respondentti 18.4.1649, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Respondentti 19.11.1651, pr. Axel Kempe 168. Turun hovioikeuden auskultantti 1651. — Turun hovioikeuden notaari 1654, sihteeri 1672, aatelittomien luokan asessori 1684, ero 1685. Piikkiön ja Halikon kihlakuntien tuomiokunnan tuomari 1689, ero s.v. ‡ Turussa 6.11.1694.

Pso: 1657 Elisabet Aronsdotter Klöfverskjöld († 1693).

Veli: Loimaan kirkkoherra Per Wallenius, myöh. Walstenius 146 (yo 1640/41, † 1675).

Poika(?): Krister Walstenius 3136 (yo (1684)).

Tyttärenpoika: amiraliteetinpastori Tukholmassa, FM Anders Bange 3539 (yo 1688/89, † 1719).

Lanko: Johan Klöfverblad, v:sta 1653 Klöfverskjöld 515 (yo 1645/46, † 1658).

Vävy: kihlakunnantuomari Karl Brochius 2564 (yo 1677, † 1699).

Vävy: Turun akatemian kvestori Arvid Lietzen 3034 (yo 1682/83, † 1708).

Vävy: Sauvon pitäjänapulainen Henrik Carpaeus 3525 (yo (1688), † 1731).

Vävy: Raahen pormestari Gabriel Corte 4259 (yo 1697, † 1728).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 29.4.1672 f. 255 (Secreterare Fullmacht för Jacobo Walstenio i Åboo Håff Rätt), 4.3.1684 f. 122 (Till Åbo Hoff Rätt om Secreterarens Walstenij avancement till Assessoratet), 4.3.1684 f. 126 (Vocation till Secreteraren Wallstenium att wara Assessor i Åbo Håfrätt), 11.9.1685 f. 455 (Assessors Fullmacht uthi Åbo Håfrätt för Nicolao Alano 879 ... Assessoren därsammastädes Jacob Wallstenius för sin höga ålder och däraf förorsakade bräckligheeter woro sinnad sin tienst at afstå till Notarien i ber:de Håfrätt Ehrlig och förståndig Nicolanum Alanum), 7.8.1689 f. 850 (Häradzhöfdinge Fullmackt för Jacob Wallstenium), 26.10.1689 f. 1017; KA mf. ES 1922 (mm 7) Loimaan käräjät 7.–9.2.1650 f. 4 (Framstegh Een Student, Jacobus Johannis och kärde till Jacob Jörensson i Ypäis om et Sölff Stoop som mehrb:t Jacob Anno 1648 uthj Michaeli i Åbo Stadh wedh innama Hwss opå Anigais Gata om Natte tijdhen funnit hwilcken skulle höra Inwånare i Åbo Hanss Kregar till); KA mf. ES 1844 (kk 4) Raision ja Maarian käräjät 1.–2.10.1660 f. 91v (Förekom Wälförsichtigh Do:nus Olaus Botvidi och kärde upå Notari i den Höglofl: K: Håffrätt i Åboo W:t Jacobi Valnsteni wägnar till fordom Ländzmannen i Luckarla by och Reeso Sochn Michell Nielson be:d om desse Effterskrefne Saker); KA mf. ES 1836 (jj 13) Viipurin pitäjän käräjät 2.–3.11.1666 s. 85; KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 2.9.1689 (Häradzskrifwaren Aron Valstenius Inlade i Rätten en Suppliqve beklagandes sigh om sin hustrus Möderne, katso 3716); KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 6.12.1697 s. 244 (förra häradzskrifwaren Aron Wallstenius ... framledna Bårgaren Hans Anderssons gårdh här i Staden), Helsingin RO 13.12.1697 s. 263 (Wallstenj hustru Carin Hindersdåtter); KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 8.2.1699 s. 10 (hust:o Anna Claesdotters medarfwingar utj Sahl: hust:o Agneta Hindersdotters Sterbhuus ... Altsså blefwo dhe Närwarande Arfwingarna här om tillsporde, som woro Erich Steen och des Syster Son Måns Crantz, Item Gabriell Forsten (katso 3716) och Aron Wallstenius); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 27.10.1702 s. 153 (Handelsm:n Gab: Forsten å dhes Swågers Wallstenj wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 12 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 3 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 69 (9.11.1642, någre elskogz brefwer), 70 (15.11.1642), 72 (23.11.1642, releg. till 3 åhrs tijdh), (83), 94, 96–97 (11.10.1643, effterlåthes, at be:te Jacobus Johannis må til Academien igen (komma) nu näst tilkommande den 23 Novemb.), 169, 465, 487, 488; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 194–195, 204, 205; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 168; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 84; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 103, 237 (27.7.1693, ‡ huusfru), 243 (6.11.1694, ‡). — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 179 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 86); A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 216; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 24; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #25D, 1439D, 2013R, 2165D, 2700D, 2756G, 3724D, 3769D, 3795D, 3827D, 4013D, 4193D, 4299R; I. Johnsson, Walstenius. Sarelius. Genos 40 (1969) s. 30; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7106; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 49; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #131D, 1534D, 1567R, 2043D, 2070R.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Walstenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=266>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.