Helsingin yliopisto

Tiedot

1653/54 Karl Brochius Carolus Laurentii, Aboensis 1007. Vht: Turun oikeuspormestari Lars Månsson Brochius († 1684) ja Katarina Karlsdotter Anglenius. Ylioppilas Turussa 1653/54 Brochius Car. Laur. [Patricii Aboens. _ 50]. — Turun raastuvanoikeuden notaari 1662, kaupunginsihteeri 1671. † 1678.

Pso: 1664 Barbro Andersdotter Salamontanus tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: sotilaspappi Johan Möller 3194 (yo 1684, † 1702).

Appi: Turun hovioikeuden asessori Anders Salamontanus 263 (yo 1642, † 1684).

Eno: Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun rehtori, FM Simon Anglenius 72 (yo 1640, † 1654).

Veli: Turun akatemian sihteeri, FM Magnus Brochius 1008 (yo 1653/54, † 1673).

Veli: apulaispappi Johan Brochius 1611 (yo 1663, † 1675).

Poika: kihlakunnantuomari Karl Brochius 2564 (yo 1677, † 1699).

Sisarenpoika: vuokraaja Erik Erling 3660 (yo 1690, † 1707).

Lanko: Turun hovioikeuden asessori Henrik Brenner 1465 (yo 1661, † 1689).

Vertaa: rykmentinpastori Gabriel Lethalensis 811 (yo 1650/51, † 1674).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 31a; KA valtakunnanregistratuura 14.2.1683 f. 115 (Justitiæ Borgmästare Fullmackt för Johan Scheffer 299 i Åboo ... Justitiæ Borgmestaren i Åbo N. Brochius iche allenast mycket ålder stigen utan med siukdom så belagd, at han på 4 åhrs tijd mehrendels har måst hålla vid Sängen), 6.12.1684 f. 780; KA mf. ES 1964 (nn 5) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 22.–23.9.1679 f. 661 (inladhe och nu iblandh annat förre Stadz Secreterarens i Åbo Sahl: Carll Brochij Attest och witnes skrift Dat: Stockholm d: 18 Decemb: A:o 1678, förmälande huru som twenne Borgare i Åbo Stadh /: då han der war Stadz Secreterare :/ Jacob Eskola och Clemet Erichsson Styffwi benämbde, skola öfwer denne Saak Attesterat); KA mf. ES 2082 (ss 8) Pietarsaaren pitäjän käräjät 9.–11.3.1686 s. 257 (Befallnings Man Swen Månsson Brochius (katso 4090) ... föregaf sådant wara des Broder Sal: Bårgmestaren Brochio lefwererat), Pietarsaaren pitäjän käräjät 30.–31.8.1686 s. 192 (hwilken saak nestledit tingh Opskuten blef till des [Mantals Commissarien wel:t Swen Månsson] Brochius sigh skulle skaffa beskedh ifrån Sal: Justitiæ Bårgmestarens Lars Brochij Sterbhuus); KA mf. ES 2082 (ss 9) Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–11.2.1687 s. 83; KA mf. ES 2032 (rr 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.–23.1.1672 f. 34v (Johan Munselius ... refererade sig upå sin Swåger Mag: Gabriel Fortelium 1129, hwilken så wähl som Borgmästarn i Åbo Laurentium Brochium, som ehn Förmyndare, han förmente här om hafwa bättre kunskap). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 61 (XIV), 481 (Tillägg och rättelser. XIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 14 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 134, 142, 143, 149, 319–320, 396; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 476; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 106; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 194 passim (isä); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 144 #299 (7.9.1672), 173 #330 (5.12.1676, isä). — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 158 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 17); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 180; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3681D, 3724D, 3784D, 3942D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #10; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #135D, 946D, 995D; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 84 (2013) s. 185 (TRO 27.9.1647: Laurentius Brochius vaati appensa [appipuolensa] Kangasalan herra Josefin [Kangasalan kirkkoherra Josephus Matthiæ Melartopaeus, † 1654] puolesta arestia Thomas Erikinpojan velalle).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Brochius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1007>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.