Helsingin yliopisto

Tiedot

8.10.1677 Petter Fogelberg Petrus Svenonis, Vermlandus 2572. Vht: Östra Fågelvikin lukkari Värmlannissa Sven Persson ja N.N. Ylioppilas Turussa 8.10.1677 Fogelberg Petr. Vermel _ 134. Nimi on kopioitu 1733/34 Länsigötanmaalaisen osakunnan matrikkelista Ruotsalaisen osakunnan matrikkeliin [1677/78] \ 1677. d. 8 Oct. \ Petrus Fogelberg. Oraatio 16.5.1680. Respondentti 16.5.1685 pro exercitio, pr. Daniel Achrelius 1565. Respondentti 15.7.1685 pro gradu, pr. Daniel Achrelius 1565. FM 21.7.1685. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa helatorstaina 21.5.1691. — Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin (Joh. Ribbingin rykm.) eskadroonansaarnaaja valtakirjalla 1689 (on nähtävästi ollut virassa saarna-apulaisena papiksivihkimiseen 1691 asti), rykmentinpastori 1693. Visnumin kirkkoherra (Karlstadin hiippak.) 1705. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1696, saarnaaja 1700. † Visnumissa 17.11.1712.

Pso: Katarina Margareta Carwitz († 1748).

Poika: Färgelandan kirkkoherra Petter Fogelberg U623 († 1748).

Poika: Tössen kirkkoherra Sven Fogelberg U624 († 1765).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 62b; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #86; KA valtakunnanregistratuura 18.11.1689 f. 1103 (Till Öfwerst Ribbing om dhe förordnade Präster wid dess Regemente sampt med deras fullmachter ... Såsom I uti Eder underdånige skrifwelse daterat d. 7 sidstledne underdånigst föreslå Magister Gabriel Stenbergius 2391 till Regiments predikant uti den afledne Woijvalenii ställe; Och Magister Petrus Fogelberg till Esquadrons Präst wid Edert i nåder anförtrodde Regemente, hafwandes Wij där till i nåder bewilliat, uti anseende till dhe skiähl och motiver, hwilka för dem i det fallet andrages; Altså föllier här innelycht för dem bägge Wåre öppne fullmachter, hwilka I dem kunne tillställa), 19.11.1689 f. 1108 (Fullmacht för Petrus Fogelberg att wara Esquadrons präst wed Nylandz och Tafwasthus lähns Regemente till häst), 10.8.1692 f. 400 (Till Öfwersten Johan Ribbing Swar angående Predikanten Magister Fogelberg ... Wij see uthur Eder skrifwelse daterat d. 28 passato, huru som I underdånigst intercederen för predikanten under Edert anförtrodde Regemente Mag. Petrus Fogelberg, det han måtte blifwa benädat med Ingo Pastorat, hwilcken förmedelst Kyrkioherdens Matthiæ Krooks 2161 dödelige frånfälle nyligen är blefwet vacant och ledigt; Ock länder Eder derpå till nådigt Swar, att I först måste införskaffa Consistorii attest om bem:te Prästmans skickeligheet, innan Wij Oss öfwer denne des underdånige ansökiande i nåder kunne uthlåta ock förklara), 22.6.1693 f. 337 (Regementz Predikants Fullmackt för Mag. Petrus Fogelberg ... wid wårt Nylands och Tafwastehuus lähns Cavallerie Regemente), 14.6.1705 f. 228 (Regementz Predikantz fullmacht för David Hirn 2889 ... medelst Petter Fogelbergs befordran till ett Pastorat i Swerige, Regementz predikantz beställningen wed wårt Nylandz och Tafwastehus Lähns Cavallerie regemente är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1887 (ll 14) Karjaan käräjät 29.–30.1.1697 s. 50 (Thomas Jörenssonn i Höstnäs som här till åbodt Regementz Pastorens Boostelle dersammastädes, Upsade nu samma hemman, föregifwandes dig eij kunna längre des bruuk förestå, hwilcket effter anhållan annoterades), Karjaan käräjät 7.–8.7.1697 s. 502 (Regementz Pastoren Ehrewyrdige och Högwällärde Mag: Petter Fogelberg klagade öfwer des förra Bostells Bonde i Höstnäs Thomas Jörensson), 513; KA mf. ES 1888 (ll 16) Karjaan käräjät 22.–23.5.1699 s. 453; KA mf. ES 1889 (ll 21) Karjaan käräjät 12.–13.5.1704 s. 197 (Regementz Pastorskan dygdesamme Catharina Karfwitz. Catharinan isä oli ilmeisesti Inkoon Fagervikin ruukissa 1655 kirjurina mainittu Hans Karfuitz). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 166 (XXXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 106–107, 261; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 293; H. Sallander, Västgötarna vid Åbo akademi under 1600-talet. Vestrogothica 6 (1944) s. 87; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #18. — Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #36G, 42G, 43R, 45R, 883G, 4188G, 4202G; A. Edestam, Karlstads stifts herdaminne II (1965) s. 303 (G. m. Catharina Margareta Carovitz från Finland); A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 119; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #68R, 73R, 1268–1270, 1541, 1954.

Doria gratulantti

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Fogelberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2572>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.