Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1669 Sven Brennerus Sveno Martini, Nylandus 2035. * noin 1651. Vht: Espoon kirkkoherra, valtiopäivämies Mårten Brennerus (Martinus Johannis, yo Uppsalassa 4.12.1628 ja Rostockissa 8.1633, † 1684) ja Elisabet Svensdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1669 [Brennerus] Sveno Martini Nyland _ 99. — Apulaispappi Espoossa (1679), vt. kirkkoherra 1680. Espoon kirkkoherra 1684. Omisti Backbyn ja Bodomin ratsutilat. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1693. † Espoossa 1704.

Pso: 1683 Helena Danielsdotter Thorsberg († 1705).

Veli: Globitsan kirkkoherra Karl Brennerus 2661 (yo 1678, † ~1705).

Isän serkku: Samuel Brennerus 1189 (yo (1657)).

Lanko: Espoon kirkkoherra Abraham Collinus, myöh. Collin 2740 (yo 1679, † 1739).

Vävy: Hattulan kirkkoherra, FM Mikael Sadelius, v:sta 1700 Sadeel 4219 (yo 1696, † 1732).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 30b; KA valtakunnanregistratuura 5.5.1669 f. 67 (Remissorial till Biskopen i Åbo för någre Båtsmän som klaga öfwer deres Kyrkioheerde ... en hoop aff Båtsmän hafwa klageligen andragit at Kyrckioheerden i Nylandh och Espo Sochn M:r Mårten Brendelius skall stella sigh hårt och afwigt emot dhem och hindra dhem från Herrens Natwardh), 27.3.1685 f. 133 (Til Stats Contoiret för Räntmestaren i Helsingfors Daniel Torsberg at få decourtera en påst aff 1000 d:r på Gylners fordran ... Oss gifwer Landt Räntemestaren i Helsingfors Daniel Torsberg underdånigst klageligen tilkänna huruledes han som i 40 åhr tiänt hafwer är nu på Ålderdommen kommen om al sin Ägendom, i det han widh landz Contoiret därsammastädes oskyldigt och emot sit förewållande, som han mehnar och berättar, skal wara kommen på en balance för alla Åhren tilbakars, på några 1000:de d:r Sölf:r m:t, som dels widh de åthskilliga i sidsta krigztiden där i Helsingfors förelupne Uthredningar, dels och elliest igenom hans betiäntes swikfulla handtering medh Upbörder och Skriffter, som bifogade Copia aff Sahl. Landzhöfdingen Rosenhanes honom meddelte Underdåniga Intercessions breff medh mehra uthwisar ...), 1.7.1686 f. 346 (Till Cammar Colleg. Swar för Rentmästaren Torsberg i Helsingfors), 23.11.1705 f. 327 (Fullmacht för Regements Predikanten Wällärde Magister Johan Mohlsdorffer 3737 till att wara kyrkioherde i Esbo Pastorat uti framledne Swen Brenneri ställe); KA mf. ES 1921 (mm 5) Loimaan käräjät 1.–3.3.1642 f. 203v (schrifuelsse Dat: den 12 Junij 1638 Uthi Statin, med Predicantens Under Majorens Wälb: Erasmus Hares Compagni Wällärde Marthini Johannis Brennerj ... Underschrifuit); KA mf. ES 1881 (ll 3) Kirkkonummen käräjät 8.–9.7.1664 f. 84 (Upbödz 1 gångon Abrahamsby hemman i Kyrckslätt Sochn belägen, som Kyrckherden i Espo H:r Mårthen Brennerus åth Leutnanten Gabriel Korp 862 till Köps för 600 D:r K:m:t uplåtet hafuer); KA mf. ES 1882 (ll 4) Espoon käräjät 26.–27.11.1667 f. 33 (Kyrkieheerden Wällärde H:r Mårthen Brennerus ... hans S:ge Fadher H:r Johan); KA mf. ES 1882 (ll 5) Espoon käräjät 2.–4.9.1669 f. 20 (Förekom Kyrkieheerden Wyrdige och Wällärde H:r Mårthen Brennerus, och gaff rätten förnimma sin Siukligh tilståndh som han i näst förledne, mestedeels Heela Winteren uthaff Skelfuan wart bekaijat medh), Espoon käräjät 3.–4.7.1671 f. 68 (Sambtliga Sahl. Pastori D:ni Johannis Martini wndantagandes äldste Sonen H:r Mårthen Brenerus som sigh ifrån Arfwet wndantagit, och sin dehl andra Syskon afstådt, Arfwingar pålades att inställa sigh till nästa Tingh medh sina Skiähl att swara till den Gälden som Handelssmannen Hendrich Lohman förmedelst ehn deeras Sahl: Faders obligation De Dato A:o 1644. hoos dhem fordrar. Myös 18.11.1671 f. 107 ja 15.6.1672 f. 51v); KA mf. ES 1883 (ll 6) Espoon käräjät 26.–27.6.1674 s. 41 (timber huggande på Kyrkieherdens H:r Martini Brenneri hemmans i Backby ägor), Espoon käräjät 17.–18.2.1680 f. 3v (Kyrckioheerdens Son wällärde H:r Sveno Brennerus), Espoon käräjät 22.–23.10.1680 f. 92 (Sedan bleef Kyrckieheerdens Son och Fullmechtige wällärde H:r Sveno Brennerus fram kallat); KA mf. ES 1883 (ll 7) Espoon käräjät 4.–5.7.1681 f. 42v; KA mf. ES 1884 (ll 8) Espoon käräjät 12.9.1685 f. 129v (Kyrkioheerden, Wördigh och Wällärde H:r Sveno Brennerus); KA mf. ES 1885 (ll 9) Espoon käräjät 8.–9.3.1689 f. 56v (Mons:r Mårten Brenner insinuerade sin sahl: Moders h:o Elisabeta Swensdotters testament bref af den 12 Aug: 1687 hwar uti honom testamenteres Backby Ryttare Hemmanet fram för dhe andra arfwingar, att få tillträda, hwilket hemman hon med sin sahl: Man förwärfft hafwer, och wart deras aflinge Jord. Hwar emot Kyrkioherden i Espo H:r Swen Brenner protesterade, säjandes testamentet wara olagl:. Jatkuu 13.–14.2.1691 f. 27), Espoon käräjät 6.8.1689 f. 169 (Kyrkioherden wördig och wällärde H:r Swen Brennerus begärte uthslag i saken emellan sin hustro och h:o Maria Olofzdotter om en Gullkädh eller 2 armband som bårtkommo tå h:o Maria i Gambelgård war brudh af hennes brudskrud. Myös 9.–10.10.1689 f. 209v), Espoon käräjät 15.–16.6.1691 f. 117 (Fältwäbelen Manhafftig Fredrick Kranckenhagen, medh sin fullmechtig Hans Classon beswärade sig öfwer Kyrckioherden Erewyrdigh och wällärde H:r Swen Brennerus, för ded han twärt emot ded 15. Cap: §. 24. uti Kyrckiolagen för några åhr sedan honom med sahl: Secreterarens wälb:d Hinrich Mallenij 1446 Änckia dygdesam Matrona hustro Maria Godhe wigde, för än hon sina barn medh sahl: Mallenio aflade, lagl: afwitrad hade ... dhe sacht ded H:r Kyrckioherden tilförene wigdt utan afwittring, Corneten wälb: Peter Ruthenhielm, och nu sedermehra Bolarskog änckian hwilcka uti bo oskiffto sitter ... och H:r Kyrckioherden sielf en gullkiäd förkomma låtit ... resolverades ... om H:r Kyrckioherdens försende om wijgningen, som Kyrckiolagen emot sträfwigt är och den 24. §. 15. Cap. uti Kyrckiolagen aldeles forbiuder att practiceras, hemstältes dedh Högwyrdige dom Capitlet att döma om), 117v; KA mf. ES 1886 (ll 10) Espoon käräjät 14.–15.11.1693 s. 668 (Det anhölt Kyrkioheerden Ehrewördige och wäll:de H:r Swen Brennerus, å sine och des Broders Kyrkioheerdens Ehrewördige och wäll:de H:r Carl Brenneri sampt omyndige Syster Sons Swen Hindersons wegnar, effter fullmacht af d: 24 Maij 1692 och des Swågers Arrendatorens och Gull Smedens Johan Fabritij wegnar, effter fullmacht af d: 14 Febr: 1692 om sluuth och ändskap uti den arfztwisten, som är emellan honom och des medarfwing:r särdeles Brodren Mons:r Mårten Brennerus som innehafwer deras Förälldrars Bördzrättz Rusthåll Backby, och största Qwarlåtenskapen. Myös (ll 11) 5.–6.3.1694 s. 148 ja 17.–18.9.1694 s. 470); KA mf. ES 1886 (ll 11) Espoon käräjät 25.–26.6.1694 s. 437 (Prästebohlet i Essbo); KA mf. ES 1887 (ll 14) Espoon käräjät 6.–8.10.1697 s. 650; KA mf. ES 1887 (ll 15) Espoon käräjät 25.–28.2.1698 s. 180 (Backby Rusthåldh som Kyrckioherden Ehrewördige H:r Swen Brenner d: 2. Maji 1694. undfått högwälborne H:r Landzhöfdingens Immission uti); KA mf. ES 1889 (ll 19) Espoon käräjät 20.5.1702 s. 210; KA mf. ES 1890 (ll 22) Espoon käräjät 23.–24.1.1705 s. 61 (Sahl: H:r Swen Brenner); KA mf. ES 1721 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 14.–16.3.1681 f. 27v (Alldenstundh Anders Ersson i Gammelgårdh hafuer medh Olijdelige och försmedelige ordh uthan någon skiäligh orsaak öfuerfallit sin siela Söriare H:r Suenonem Brennerum 1679 uthi Hans Johanssons bröllop som åthskillige trowerdige witnesskrifter intygade, dy af sades at han lijkmetigt det 20 Cap: Tingzm: B: böter sine 3 m:r); KA mf. ES 1723 (bb 12) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 14.–15.3.1689 s. 47 (Ryttarewerden Mårtten Brenner i Backby och Espå S:n ... hans der närwarande broder Kyrckioheerden i Espå H:r Swen Brenner); KA mf. ES 1727 (bb 24) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 8.–9.1.1704 f. 2 (Madam Margaretha Torvöst ... Kyrckioherden i Espo Ehrewyrdige H:r Sven Brennerus instelte sigh å sin Swär Moders wägnar till swars), 5, 6v; KA mf. ES 1727 (bb 25) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 26.–27.1.1705 f. 8 (Sahl: Kyrckioherden H:r Sven Brenners Erf:r); KA mf. ES 1729 (bb 29) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 18.–20.10.1709 f. 144 (denne Rättz stembningar till Cammareraren i Stockholm H:r Daniel Torsberg och des systerson Daniel Brenner); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Kumlingen käräjät 29.8.1661 f. 45 (Simon Jacobsson j Håsöö tilltaltes på Kyrkioherdens j Espo H: Martinj Brennerj, sampt Cammar Fiscalens Hanss Hanssons wegnar om Någre saker, som förmeentes dher j Håsöö wara bergadhe af een Skuta, som om hösten 1660 strandade för Håfö); KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 10.9.1692 s. 38 (Bruukz Bookhållaren Lars Carneij kom å sin Patrons Bruukzförwaltaren Petter Thorwöstz (katso 3041) wegnar, medh förnimmande om framleden mant:s commissariens Daniel Thorsbergz E:a h:o Margeta Thorwöst inlagt någon förklaring på des insinuerade Documenter angående den gieldz prætention som dem emellan ähr, hwar till hennes måg Kyrckioheerden i Esspo Wällärde H:r Swen Brenner swarade ...); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 11.4.1698 s. 93 (Uppå Kyrckioherdens i Esspå H:r Swen Brennerj wägnar, androg bårgaren Simon Hyrckman såssom dess laga fullmechtig ... huruledes H:r Kyrckioherden blef ifrån Stockholm A:o 1696 om hösten medh H:r Johan Burttz skuta och Båtzman Erich Jacobssons förwahr, tillsendt 5 t:or Salt, af hwilcka han medh dess Klåckare Johan Bagge, dess egen dreng, och Capell:s H:r Abraham Collinj Pijga, genast fått 4 t:or, men den 5:te har bem:te båttzman qwarhållit ..., 18.4. H:r Kyrckioherdens Swägerskas h:o Marja Torsbergz /: som Saltet afsendt :/ Bref af d: 22 October 1696), Helsingin RO 1.8.1698 s. 197 (Dett haf:r Kyrckioherden utj Esspå Församblingh Erewördige och Wällärde H:r Swen Brenner nu skrifftel: hoos oss, så å sina egna som des medarfwingars Wegnar, anhållit, att få inbörda och lösa, dess Swärfaders, fordom Landt Renttmestarens Daniel Torsbergz gårdh och Siööboda här i Staden); KA mf. ES 1241 (g 24) Helsingin RO 18.1.1699 s. 43 (Såssom hans Nåde högwälborne H:r Baron och landzhöfdingen H:r Abraham Cronhiort, d: 2 nestl: hujus förklarat dett Mad: Margareta Tårfwöst (katso 582) skall wara närmast att inlöösa des Sahl: mans Daniell Torsbergz gårdh, som landz-Secreteraren Pehr Stolpe i några åhr innehafft på hyra); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 16.2.1700 s. 61, Helsingin RO 23.7.1700 s. 150 (Rådhman i Borgo Wähl:t Johan Fabritius (katso 45) ... låtit anhålla, om laga bewijs och Attestatum om des Sonns Sveno Fabritj afkombst och födelse ... är här födder blefwen i Ächta Sängh Åhr 1675 d: 3 September sampt Christnadt den 6 dito hwars Fader är merbem:te Rådhman Johan Fabritius och Modren Gudfruchtiga hustru Johanna Brenera); KA mf. ES 1242 (g 28) Helsingin RO 11.11.1705 s. 125 (Sahl: Ränttemästaren Tohrsbergz arfwingar); KA mf. ES 1242 (g 29) Helsingin RO 27.10.1706 s. 246 (Torsberg, katso 2740); KA mf. ES 1172 (b 3) Porvoon RO 5.8.1654 (Instelte sigh rätten, Sahl. Fordom Kyrckioherdens i Espå S: her Johan Martini Son Johan Johanson). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 127 (XXX); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 492–493, 493, 501; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 20 passim (isä); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #110. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 360; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 225 (Brenner Taulu 13); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1433 (Oikaisuja ja lisäyksiä); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #115D, 2175D, 2940D, 3929D, 4250D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 69; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 74; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #286, 1117G.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 17.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sven Brennerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2035>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.