Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1696 Mikael Sadelius, vuodesta 1700 Sadeel Michael Jacobi, Australis 4219. Vht: Halikon Märyn kylän Satulin ratsutilallinen Jakob Jakobsson († ~1695) ja Anna Zachrisdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 3.11.1688 (in cl. infim., Michael Jacobi Halickoensis. Past. in Tavastuus). Ylioppilas Turussa kl. 1696 Sadelius Mich. Jacobi _ 214. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1698 – kl. 1701. Respondentti 4.11.1699 pro exercitio, pr. Isak Pihlman 2136. Respondentti 8.12.1700 pro gradu, pr. Simon Tålpo 1856. FM 14.12.1700. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1701 – sl. 1702. Stipendianomus [1702]. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 21.8.1704. — Espoon vt. kirkkoherra 1704. Hämeenlinnan triviaalikoulun rehtori 1708. Pakeni sotaa 1713, mutta palasi s.v. vt. kirkkoherraksi Hämeenlinnaan, vakinainen kirkkoherra siellä 1722. Vt. lääninrovasti 1718–21. Hattulan kirkkoherra 1728. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa isonvihan aikana 1721. † Hattulassa 12.9.1732.

Pso: noin 1704 Anna Elisabet Brenner († 1746).

Appi: Espoon kirkkoherra Sven Brennerus 2035 (yo 1669, † 1704).

Poika(?): Turun hovioikeuden asianajaja Johan Sadeel 5460 (yo 1724, † 1760).

Vävy: Kokemäen pitäjänapulainen Erik Stiernlund 5694 (yo 1729, † 1772).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 166b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 ([1702]); KA mf. ES 1757 (cc 34) Halikon ja Uskelan käräjät 26.–28.2.1706 s. 116 (Dhet förekommo framledne Jacob Jacobssons och Anna Zachrisdotters ifrån Märiy Arfwingar nembl: Sonen Mattz Jacobsson och Mågarne Jacob Bengtsson i Nummis, Jacob Hindersson i Måndola, Johan Eskillsson i Nummis, och Mårthen Erichzsson i Kaningola hwilka alla Muntel:n så wähl som Sonen H:r Mag: Michaël Jacobson Sadell genom des införsände skrift dat: Esbo Prästegård d: 5 Febr: innewarande Åhr, sökte nu att erhålla af 3:die Brodrens Erich Jacobssons Enkia Agneta Bengtzd:r i Märiy dhe 300 D:r K:m:t ... warandes hon nu wähl sinnad till hemmanetz Conservation att träda i annat gifte med Erich Ifwarsson, men beklagade sig inga medell hafwa att gifwa sine små omyndige Barn, nembl:n Sönerne Mattz Michell Jöran och Erich, dem hon med sin framledne Man Erich Jacobsson sammanafladt); KA mf. ES 1758 (cc 34) Halikon ja Uskelan käräjät 4.–5.10.1706 s. 240 (Mag: Höghwällärde Michael Sadell instälte sig nu och så å sine egne som sine Samsyskons een Broders och 4 Systrars wägnar, kärde till sin Broders framledne Erich Jacobssons Enckia Agneta Bengtzd:r i Märiy, angående 300 D:r K:m:t, som bem:e Erich 1697 skall dem för Märiy Munteringens inlösande tillsagdt ... Agneta tillijka med sin nu warande Man Erich Ifwarsson); KA mf. ES 1887 (ll 15) Lohjan ja Siuntion käräjät 16.–18.2.1698 s. 133 (Det klagade Stud: Michaël Sadelius, att Ombudzmannen wed Girknäs Johan Biörnman, hafwer Förl: Sept: Månadt, då Sadelius warit wijd Girknäs efter diekn Räntan, utedrefwedt honom från dess kläder om Natte Tijd, af huuset där uti han Låg, förr än Biörnman hemkom, blått och Naken, sampt därwed öfwerfallet honom med olijdel: Skälsord, och hugg och slagh, hafwandes först andre dagen tillstält honom des kläder, och begiärte Sadelius att Biörnman därföre måtte plichta); KA mf. ES 1890 (ll 22) Espoon käräjät 23.–24.1.1705 s. 61 (Kyrckioherdens Sahl: H:r Swen Brenners ... dotters Magisterskans dygdesamma Elisabetha Brenners), Espoon käräjät 17.–18.5.1705 s. 300 (Skrakaby), Espoon käräjät 30.–31.10.1705 s. 770 (vice Pastoren Ehrewördige och högwällärde Magister Michael Sadeel ... Magister Sadeels Swär Faders, Sahl: Kyrkioheerdens Brenners Sterbhuus och arfwingar); KA mf. ES 1890 (ll 24) Espoon käräjät 22.–24.1.1707 s. 89; KA mf. ES 1891 (ll 24) Espoon käräjät 17.–19.6.1707 s. 477, Espoon käräjät 12.–14.11.1707 s. 723; KA mf. ES 1891 (ll 25) Espoon käräjät 22.–23.9.1708 s. 722 (Bonden Mickel Mattsson i Gunnars förbiudes efter Magist: och Rectorens Michael Sadeels begieran å Bodoms wegnar, wid Laga wijte, att intaga någon Fremmande med sig å dhet Fiskewattn Bodom är med honom samfelt om); KA mf. ES 1891 (ll 26) Espoon käräjät 19.–21.1.1709 s. 34, Espoon käräjät 17.–18.5.1709 s. 276 (Såssom Rector Scholæ i Tafwastehuus högwäll:de Mag:r Michael Sadeel har d: 15 nästl: Decembr: försålt des Pupills Anna Margareta Brenners Rusthåld Bodom till Capplan H: Abraham Collin 2740 för 900 D:r Kopp: M:t); KA mf. ES 1728 (bb 27) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 18.10.1707 f. 130. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 279 (LVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. XI; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 14, 39, 44, 93, 128, 164, 191, 192, 244, 285, 294; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 42, 704 (tillägg och rättelser); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 146 #323; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 200 (1693:II), 201 (1694:I), 203 (1695:I), 205 (1696:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 303, 332; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 280; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1473G, 2615G, 2930R, 2938G, 3364G, 4032R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Hattula; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 153; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 50; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 159; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #909H (prom. 1700, "Nic. Sadelius"), 2433, 3074R, 3946R, 4141H (prom. 1700).

Doria gratulantti

Päivitetty 7.10.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Sadeel. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4219>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.