Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1679 Matias Reinius Matthias Henrici, Kyroensis 2769. * noin 1656. Vht: Isonkyrön Palon kylän Reinilän talollinen, lautamies Henrik Andersson Reini († 1684) ja Anna Jöransdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1679 Reinius Matt. Henrici Kyro _ 143. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1679] Mathias Henr. Reinius. Kyroensis. | Sacellanus in Laihela, obiit 1723. — Isonkyrön (tai Laihian?) pitäjänapulainen 1680. Laihian kappalainen 1691, vt. kirkkoherrana 1714–23. † Laihialla 7.9.1723.

Pso: 1:o Susanna Laibeck († 1697); 2:o Klara Alftanus tämän 1. avioliitossa.

Appi: Laihian kirkkoherra Kristian Chyraeus, myöh. Laibeck 395 (yo 1644, † 1688).

Appi: Isonkyrön kirkkoherra Israel Alftanus 806 (yo 1650, † 1712).

Poika: Laihian kappalainen Israel Reinius U658 († 1771).

Poika: maanmittari Henrik Reinius U1146 († 1765).

Veljenpoika: Vähänkyrön kappalainen Karl Rein 5738 (yo 1730, † 1781).

Vävy: Kurikan kappalainen Isak Astrenius, myöh. Astreen 5274 (yo 1716, † 1755).

Vävy: Säkkijärven kappalainen Fabian Oleander 5674 (yo 1729, † 1784).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 157a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #271; KA valtakunnanregistratuura 19.2.1689 f. 82 (Till Bärgz Collegium, angående Thomas Hindersson Reini ock Johan Mattsson i Knuttila, som upfunnit ett Malmstrech i store Kyro ock Lappo Socknar), 19.2.1689 f. 84 (Til Landzhöfdingen Grass angående Thomas Hindersson ock Johan Mattsson i Knuttila, som upletat ett Malmstreck i store Kyro ock Lappo Socknar, att de befrijas för Trenne Utskrifningar); KA mf. ES 2077 (ss 1) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 17.–21.10.1659 (några Sölfpanter, katso 675), Isonkyrön käräjät 9.–11.5.1664 (een ofärdigh hest, katso 3488); KA mf. ES 2079 (ss 3) Lapuan käräjät 23.–27.3.1674 s. 84 (Hindrich Andhersson ifrån Stoorkyro Sochn och Palo by twistar medh Greels Josephsson Härsia om Pällmon Luchta Engh), Lapuan käräjät 28.9.–1.10.1674 s. 103 (Framkom Hindrich Andersson Rhein ifrån Stoor Kyro Sochn och Paloby, begärandes immission till Pullmon Engh i Löyhengj belägen Hwilken ifrån Anno 1628 wnder Härsia Hemman j Lapå bergat är, Effter dett Kiöp som Pullmå Hemmanetz dett förbe:de Rhein nu possiderar förra åboo Erich Jönsson, den till Grells Härsia Hafwer Transporterat och wndhan des gambla Bohlstadh Distraherat); KA mf. ES 2082 (ss 8) Ilmajoen käräjät 9.–10.2.1686 s. 106 (Mattz Nilsson i Cauhajåkj ... bemelte Mattz Nilssons Mågh Henrich Henrichsson Rein), Isonkyrön käräjät 14.–15.6.1686 s. 66 (Thomas Hindersson Reini); KA mf. ES 2082 (ss 10) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 26.–28.7.1688 f. 221; KA mf. ES 2084 (ss 14) Laihian käräjät 2.8.1692 s. 114 (Såsom Capellanens Wällärde H:r Matthiæ Reins hustro dygdesamme hustro Susanna Laibäck, till arfz fallit ähr, halfwa hemmanet Nystilä 2/3 Mantahl, som arfzskifftes längden, af den 26 Junii 1688 uthwijsar, och han jämwähl af sin hustru Syster dygdesamma hustro Catharina Laibäck (katso 2301), andra halfwa hemmanet till sigh lööst); KA mf. ES 2084 (ss 15) Laihian käräjät 12.1.1693 s. 48, 57, Laihian käräjät 11.–12.9.1693 s. 561; KA mf. ES 2085 (ss 16) Laihian käräjät 1.9.1694 s. 298; KA mf. ES 2086 (ss 18) Laihian käräjät 19.10.1696 s. 473 (sagdt att denne angifne Gertrudh wore ett Troll, som om långfredagz Natten, utj H:r Mattses Fäähuus wistats); KA mf. ES 2087 (ss 19) Laihian käräjät 4.10.1697 s. 510 (Sacellanus Loci, Wördige och wällärde H:r Mathias Renius); KA mf. ES 2087 (ss 20) Laihian käräjät 12.9.1698 s. 384 (Jungfru Christina Laibeckz (katso 395) Förmyndare, Sacellanus Loci H:r Mathias Rein); KA mf. ES 2088 (ss 22) Ilmajoen käräjät 22.–23.1.1700 s. 175 (Giästgifwaren Henrich Rein insinuerade i Rätten ett honom och des Swåger Thomas [Mattzson] Kåck emellan uprettadt Arfz föreningz Instrument); KA mf. ES 2089 (ss 23) Laihian käräjät 26.–27.3.1701 s. 585 (katso 395); KA mf. ES 2091 (ss 26) Laihian käräjät 4.–5.8.1704 s. 715; KA mf. ES 2091 (ss 27) Laihian käräjät 16.–17.1.1705 s. 57 (att Cappellanen här sammastädes wällärde H:r Mathias Renius hafwer någon tijdh hafft Kärmämäki bestående af 1 M:l till Caplans bohl), 66; KA mf. ES 2092 (ss 28) Laihian käräjät 22.–23.1.1706 s. 41; KA mf. ES 2093 (ss 31) Laihian käräjät 23.–24.9.1709 s. 574; KA mf. ES 2094 (ss 32) Laihian käräjät 11.–12.2.1710 s. 184; KA mf. ES 2030 (rr 10) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 19.–24.2.1657 f. 162v (Anders Reins testamente åt sin Sån Hendrich, oplystes andra gångån, hwar emot ingen hadhe at seija), Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 4.–8.8.1657 f. 176, Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 5.–10.7.1658 f. 617 (Karin Anders dåtters ifrån Waasa protest emot sin Sahl: Faders testamente åth hennes Brodher Hendrich Anderssån i Reinilä optogz Ad Acta och Nämbdes män först afwittra deres Mödherne nästkommande höst). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 184 (XL); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #271; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 82 #271 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 69, 78; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1074 (Rein(ius) Taulu 5); T. Carpelan, Undersökning om släkten Reins ursprung. SSV 23 (1939) s. 133; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 173.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Reinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2769>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.