Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1679 Gabriel Gråå Gabriel Henrici, Ostrobotniensis 2818. * noin 1660. Vht: Oulun ja Kajaanin linnojen komendantti Henrik Gråå 584 (yo (1647), † 1698) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Ylioppilas Uppsalassa 16.9.1676 Gabriel Henrici Gråå O.Both. Ylioppilas Turussa sl. 1679 [Gråå] Gabr. Henrici Ostrob _ 145. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1679] Gabriel Henr. Gråå. Ups. dep. postea Consul Uhloensis. Mortuus 1715. | Antea Notarius Consistorii Ecclesiastici Aboënsis. Respondentti 1682 (Marklin), pr. Daniel Achrelius 1565. Ylioppilas Uppsalassa 25.10.1683 Gabriel H. Gråå O-Bothn. — Turun tuomiokapitulin notaari 1688. Oulun pormestari 1689. Valtiopäivämies 1693 ja 1697. † pakomatkalla Piitimessä 5.1715.

Pso: 1689 Anna Lund tämän 2. avioliitossa († 1740).

Pson edell. aviomies: Oulun pormestari, lainlukija Jöran Zadler 1675 (yo (1664), † 1689).

Poika: Kristinehamnin koulumestari Gabriel Gråå U584 († 1743).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 75a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #274; KA valtakunnanregistratuura 13.2.1689 f. 49 (Justitiæ- och Handels Borgmästare Fullmackt i Uhlå för Gabriel Gråå ... Wij Carl etc. Giörom witterligit at eftersom Bårgmästaren uthi Uhlå Stad Jöran Zadler 1675 berättes wara på reesan hijt til Ständernes Allmänne sammankombst genom döden afgången, ock Rådmännerne sambt Bårgerskapet därsammastädes hafwa sedermera uti stället igen utwaldt ock underdånigst begiärt Notarium Consistorij uti Åbo, Ärlig ock Wällärde Gabriel Gråå, hwilcken jämbwäl Landzhöfdingen Gustaf Grass för des gode qualiteter ock skickeligheets skuld uti underdånigheet därtill recommenderar ock föreslår; Ty hafwe Wij låtit Oss sådant wahl ock förslag i Nåder wäl behaga); KA mf. ES 2038 (rr 30) Limingan käräjät 8.–10.8.1693 s. 202; KA mf. ES 2039 (rr 32) Oulun ja Hailuodon käräjät 11.–12.1.1695 s. 74 (Bårgmest:n Högwälachtad Gabriel Gråå refererade huruledes dess antecessor matrimonij Sahl: Bårgmestaren Jöran Zadler 1675 haar genom kiöp oplåtit Mattz Sarkinen ett skatte hemman emot een accorderad Summa, som kiöpebreefwet uthwijssar, warandes ännu derpå obetahlt Etthundrade Trettijo dahl:r k:m:t); KA mf. ES 2042 (rr 39) Oulun ja Hailuodon käräjät 20.–22.2.1702 s. 383. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 181 (XL); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 209–211, 212–213, 220, 224–225; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 277, 278–280, 281, 284, 325, 462; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 242, 286; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #274; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 82 #274 (Lisäyksiä ja oikaisuja); Akademiska konsistoriets protokoll XVIII 1686–1687 (Uppsala 1975) s. 134 (28.4.1686, Stakæus 2699 inkom och offererade Gabriel Grau sin landzman till cautionist för böterne). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 37 V#17; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 35; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 20; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 222; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #17R, 1462D, 2192D, 2328D, 2332D, 2336D, 2354D, 3367D, 4002G, 4055G; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 26; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9073; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 89; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 152; O. Manninen, Kajaanin asukkaat 1651–1750. SSJ 33 (1981) s. 28; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #47R, 1537, 3425, 4285D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 6.12.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Gråå. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2818>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.