Helsingin yliopisto

Tiedot

(1664) Jöran Zadler Georgius Marci, Ostrobotniensis 1675. Vht: Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun ent. rehtori, FM Markus Zadelerus 579 (yo (1647), † 1662) ja Beata Frosterus. Porin triviaalikoulun oppilas (1658). Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 2.3.1664. — Pohjanmaan läänin lääninsihteeri 1660-luvulla. Kokkolan pormestari 1672–75. Pohjois-Pohjanmaan lainlukija 1675–80, Keski-Pohjanmaan eteläosan 1675–76. Oulun pormestari 1681. Valtiopäivämies 1672, 1682 ja 1686. † matkalla vuoden 1689 valtiopäiville, ‡ Oulussa 12.2.1689.

Pso: 1:o Kerstin Michelsdotter tämän 2. avioliitossa; 2:o Karin († 1682); 3:o Anna Lund tämän 1. avioliitossa († 1740).

Pson seur. aviomies: Oulun pormestari Gabriel Gråå 2818 (yo 1679, † 1715).

Poika: sotilaspappi, FM Georg Zadler U558 († 1713).

Poikapuoli: Haapaveden kappalainen Karl Malmstenius, myöh. Malmsten 2495 (yo 1676, † 1700).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 15.7.1675 f. 129 (Borgmästare Fullmacht för Andrea Mathesio 1791 i gamble Carleby ... borgmestaren uti gamble Carleby Jöran Zadler är medh annan tienst försedd, och be:te borgmestare Embetet således för tijdhen ledigt blifwit), 15.3.1681 f. 203 (Borgmestare Fullmacht för Jöran Zedler uthi Uhlo Stadh), 15.8.1688 f. 500 (Till Cammar Collegium angående någre Uhlaborgz Stads angelägenheeter), 15.8.1688 f. 501, 19.9.1688 f. 547, 19.9.1688 f. 550, 19.9.1688 f. 551, 4.10.1688 f. 585 (katso 1321), 13.2.1689 f. 49 (Justitiæ- och Handels Borgmästare Fullmackt i Uhlå för Gabriel Gråå 2818 ... Bårgmästaren uthi Uhlå Stad Jöran Zadler berättes wara på reesan hijt til Ständernes Allmänne sammankombst genom döden afgången); KA mf. ES 1845 (kk 7) Pöytyän käräjät 2.–3.12.1685 f. 54 (Wälförståndige Jöran Zadler i Åbo ... oppå Sahl: Kyrckioherdens Her Ambrosij Regulini Enckias hustro Brijta Mattzd:rs wägnar); KA mf. ES 2033 (rr 13) Kokkolan käräjät 4.–5.5.1674 f. 554 (Borgmestaren ifrån Staden G:Carleby Wälb:de Jöran Zadler med Rådman W:t Christian Kröger och Borgaren Oluf Andersson Zander insinuerade i Rätten een Copia af H:s Herl: Landzhöfdingens Wälb:d H:r Johan Graans 24 April nestl: Staden gifne resolutio och dess 4:de punkt. Innehållande: ...), Oulun käräjät 7.–9.7.1674 f. 577v (Hustru Brijtha Markussd:r (katso 1308) i Muhoss inlade i Retten een sin broders Jöran Zadlers Rechning på 230 D: 28 ör Km:t hwilket hon sig skyldig giorde, dy togz slicht efter hennes begeran ad notam), Kokkolan käräjät 26.–27.8.1674 f. 597v; KA mf. ES 2034 (rr 17) Oulun käräjät 21.–23.6.1680 f. 157v (om dhett Höstfiskie här neder wedh Forssen); KA mf. ES 2036 (rr 23) Pyhäjoen käräjät 26.–27.3.1686 s. 284 (För detta Lentzmans Sahl: Petter Tiders Enckia, Rebecka Forbus (katso 674), giorde Rätten witterligitt huruledes hon inlöst af Herskapz Ombudzman Jöran Zadler Parpala 2/3 Mantals hemman belägit i Nårby), 287 (Parpala 2/3 Mant:s hemman som hon 1677 aff då warande Herskapz Ombudzman Jöran Zadleer för 170 D:r Kopp: m: kiöpt), Limingan käräjät 27.7.1686 s. 481; KA mf. ES 2039 (rr 32) Oulun ja Hailuodon käräjät 11.–12.1.1695 s. 74 (Bårgmest:n Högwälachtad Gabriel Gråå 2818 refererade huruledes dess antecessor matrimonij Sahl: Bårgmestaren Jöran Zadler haar genom kiöp oplåtit Mattz Sarkinen ett skatte hemman emot een accorderad Summa, som kiöpebreefwet uthwijssar, warandes ännu derpå obetahlt Etthundrade Trettijo dahl:r k:m:t). — C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 16 ("Simon Zadler"); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 498 (sahl. M. Marci Zadeleri såns cautionister), 500–501 (Georgij Zadeleri cautionister); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 32; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. (206). — Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 429; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #988D; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 89.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 18.7.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöran Zadler. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1675>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.