Helsingin yliopisto

Tiedot

1667/68 Mikael Collinius Michael Johannis, Pälkänensis 1940. Vht: Pälkäneen kirkkoherra Johan Collinius (Johannes Ambrosii, † 1668) ja Elin Staffansdotter. Ylioppilas Turussa 1667/68 [Collinus]‹¿› Mich. Johannis [_ 94]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1667/68] Michaël Collinius. | Pastor Regiminis. Obiit 1685. — Hämeen läänin jalkaväkirykmentin (Didr. von Essenin, myöh. G. A. Brakelin rykm.) rykmentinpastori 1677. † 5.1685.

Pso: Ingeborg Etholenius tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Inkoon kirkkoherra Matias Krook 2161 (yo 1671/72, † 1692).

Veli: Pälkäneen pitäjänapulainen Paul Collinius 619 (yo 1648, † 1665).

Kaima: Siuntion kappalainen Mikael Collinus 1946 (yo 1667/68, † 1691).

Vertaa: Jakob Etholenius 2866 (yo 1680).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 43a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #163; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (2 kpl); Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1685 f. 488v (KA mf. WA 2065); Esko Karisalmen tiedonanto 30.4.2008 (Puolison nimi on Ingeborg Etholenius, lähteinä SAY Pälkäne Kollola 1689–1690 Sahl. Kyrkoherd. Her Michels enka Ingeborg, 1695–1704 Ingeborg, kyrkoh. e:a. Turun kämnerinoikeuden pöytäkirjassa 15.4.1695 mainitaan studenten D:n Jacobus Etholenius ja hans svåger regementspastoren sahl. hr Michael Collinius); KA valtakunnanregistratuura 11.11.1685 f. 604 (katso 2952); KA mf. ES 1964 (nn 6) Kangasalan käräjät 6.–7.3.1682 s. 560 (Fullmechtigen Wälbet: Claes Hansson på handelsmannens i Åbo S:r Johan Lytkens wegnar som Fullmachten gifwen den 14 Feb: 1682 uthwijsar fordrade nu af Rätten på Collola hemman j Pälkäne Sochn och Åbo lähn efter Trenne Oplystningar för detta skedde Skiötning för den Gieldzprætension Sal: Mag: Göstaff 1515 och Johan Collini sig förobligerat till betala till rådmannen j Åbo Wäl: Albrecht Roskamp på sina Sal: Föräldras wegnar pantsettiandes för 1036 Dal: 14 Öre Kopp:r M:t sitt Sölfwer med Collola hemman såssom Instrumentet aff den 12 Jan: 1669 uthwijsar, hwar emot Regementz pastoren H: Michell Collinus protesterade, föregifwandes sigh owitterligen bortwarande och omyndigan samma Obligation af hans Äldre bröder skrifwen wara), Kangasalan käräjät 19.–20.6.1682 s. 569 (Regementz Pastoren Ehrewördige och Wällärde H: Michael Collinus förekom nu och begärte af rätten att om Collola ryttare hemmans som är beläget i Pälkänä Sochn beskaffenheet ransakas kunde); KA mf. ES 1966 (nn 7) Kangasalan käräjät 3.–4.10.1690 s. 1635 (Sigfredh Landbonde Collola uppå dygdesamme Matrona hustru Ingebor Etolenia wägnar kom nu för Rätta och gaff tillkänna, dett hon genom Ehn häfftigh wådh Eldh sidstl: Höstas Bordt mist en Rija Full medh Korn); KA mf. ES 1974 (nn 25) Kangasalan käräjät 19.–20.10.1706 s. 1439 (Regementz Pastoren Ehrewyrdige H:r Mathias Italin 3658a föredrog Rätten, at uppå des Swärmoders dygdesamma Ingeborg Etolenias Rusthålldh Collola i Pellkenä fierdung den 8 huius en ny Ryia fullsatt med Korn sampt någre Stampiärn och Åkerredskapen genom en häfftig wåd Elldh gått i Aska, begärandes till samma skadas oprättelse till Brandstudh förhiellpas); KA mf. ES 1838 (jj 23) Äyräpään kihlakunnan käräjät 28.–29.7.1681 s. 166 (d: 13 September 1678, med Regementz Prästens H:r Michal Collinnij bewittnande gifne Assignation). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 119 (XXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 105; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #163. — Y. S. Koskimies, Pälkäneen Colliniukset. Muutamia lähikuvia Suomen barokkiajan papistosta. SSV 32 (1948) s. 61.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Collinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1940>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Collinus, Mich. Johannis. p. 94 || Sat. 163: Collinius; pastor regiminis; obiit 1685. – Föregåendes bror. Nämd i prot. 1672. Brodren Jac. i XII, nämd i prot. 9.5.1677.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 119.