Helsingin yliopisto

Tiedot

(ei ole tiettävästi ylioppilas) Matts Mullander Matthias Johannis, Ostrobotniensis U1098. * noin 1629. Vht: Vähänkyrön Saarenpään kylän Mullolan talollinen Hans Björnsson Mullo ja N.N. — Vähänkyrön kappalainen 1658. † 1683.

Pso: Margareta Mårtensdotter Alstadius (elossa 1696).

Poika: Kauhavan kappalainen Mårten Mullander 2509 (yo 1677, † 1730).

Lanko: Vähänkyrön kappalainen Kasper Alexius, myöh. Alstadius 1949 (yo 1668, † 1692).

Vertaa: sotilaspappi Henrik Mullovius 889 (yo 1652, † 1666).

Viittauksia: KA mf. ES 2077 (ss 1) Isonkyrön ja Vähänkyrön käräjät 17.–21.10.1659 (H:r Håuptman angaf tillijka medh Kyrckioherdens i Lill Kyrå uthskickade och Caplan H:r Mathias Johannis Een tijend Ransaackningzman Hendrich Erichsson i Hiripeldå och wthöfwer hånom sigh högeliga beswerade), Vähänkyrön käräjät 5.–8.11.1662 (Såssom Sahl: Hans Mullåis Arfwingar H:r Mathias medh sine Syskione befinna sigh wara wahn låtade wedh hållen arfskiffte nästförledne Höst, dy begärade de der öfwer Nytt Skiffte, dedt dem eij förwegras kunde), (Jören Henderssån Sprätte effter sworen Edh Låfwade Underrätta och bewijsa huru wijda Caplans H:r Mathiæ ägår sigh sträckia i åker och Engh medh dess Råår och Rättigheeter, så wijda hånom möijeligit wara kan), (fordrade någån geldh af ... Cappellan H:r Mathias Mullåj 63 D:r 16 öre), Vähänkyrön käräjät 1.–4.2.1664 (Caplans H:r Matthiæ dreng); KA mf. ES 2078 (ss 1) Vähänkyrön käräjät 5.–6.6.1665 s. 58 (Caplan H:r Mattias giorde inspråk på stycke Engh som Matz Hendersson j Åijaniemi häfdar och är eij nu tillstädhes), (Gewaldiern Jören Clemetsson tilltalte Cappellan H:r Matthijs Johannis om dedt slagh H:r Matz, Jören nu för 6 weckår sedhan blådhsåår gifwit, såssom och kallat till Bödels dreng. Hwar emot H:r Matz Exciperade hafwa fleera såår af Jören bekommit Beropandes sigh på Matz Håusw, dy dedta till näste ting opskötz och då skall Matz Elåj wara tillstädes, som och då Närwarande warit), Vähänkyrön käräjät 4.–6.10.1665 s. 108 (Fierdningzman Johan Grelson högeliga beswerade öfwer Caplan H:r Matthia sigh öfwerfallit medh grofwa banssmål el:r Maledicter), Vähänkyrön käräjät 18.–20.2.1667 s. 31 (Simon Michelsson i Merikart tilltalte sin Swåger, Caplan H:r Matthia Johannis om een Påst penninger bestående utj 60 D:r Kåp:r M:t, som Simons Sahl: Swåger Sigfredh Hansson uthan arfskiffte sin brodher be:te H:r Matz tillgifwit han honom på arfwet tillförenne lefwererat, dem han till sina Studiers foortsättiande Uthlagt, Hwar på Simon eij då genast klandrat, uthan låtit falla sin Rätt, och j medlertijdh rätta swaranden Sigfredh dödh blifwit; dy effter dedt 15 Cap:ll Erfda balcken Simons Käremål aff intz wärde Pröfwades. Toistaiseksi ei ole tiedossa missä Matts edellä mainittuja opintojaan suoritti), Vähänkyrön käräjät 11.–14.11.1667 s. 140–144 (Förekom Thomas Olofsson Sochnenes Skoomakare, som sigh öfwer Cappellanen H:r Matthiam Johannis och Klåckaren Mårten Sigfredsson medh Gewaldiern Jören Clemetsson högelig beklagat warit Fängzlader och wåldförder nästförleden Pingz Måndagh wedh Sollens nedergångh), Vähänkyrön käräjät 11.–14.11.1667 s. 161 (Simon Michelssons i Merikart Prætention på een förlijkning medh sin Sahl: Swåger Sigfredh Hansson i Mullåila, på dedt arfskap Simon å sin Hustros wägna effter Sahl: Hans Biörnson i Mullåila hafwer at fordra, Hwaröfwer nu för 6 åhr sedhan arfskiffte är hållen och förlijkningh skeet ... först effter Rätta Swarandens Sahl: Sigfredz dödh hoos hans barn fordrat); KA mf. ES 2078 (ss 2) Vähänkyrön käräjät 8.–10.3.1669 s. 62 (Caplans Sahl: H:r Hendrichz [Alstadius] här i Sochnen Son Jacob Henderson, tilltaalte sin Modher Maria Arfwedzdåtter om een hoop medh böcker som skolle wara bårtkombna, och eij barnen eller hans Syskon handfångit. Hwar till hoon swarade at Caplanen H:r Matz optecknat Böckerna och dem i Kistan nederlagt), Vähänkyrön käräjät 7.–8.6.1669 s. 102, Vähänkyrön käräjät 23.–26.1.1671 s. 42; KA mf. ES 2079 (ss 2) Vähänkyrön käräjät 19.–21.6.1671 s. 131, Vähänkyrön käräjät 22.–23.9.1671 s. 201, Vähänkyrön käräjät 3.–5.6.1672 s. 128 (Framstegh Cappellanen H:r Matthias Johannis och beswärade öfwer fordom Kyrkioherdens Sahl: H:r Martens [Alstadius] Enkias Hustro Agneta Jacobzdåtters drenger ... medh deras kiörande ifrån Waasa förderfwat och till dödz medh knijfwen huggit hans hest); KA mf. ES 2080 (ss 3) Vähänkyrön käräjät 30.1.–1.2.1678 s. 24; KA mf. ES 2080 (ss 4) Vähänkyrön käräjät 23.–25.9.1680 s. 301, Vähänkyrön käräjät 26.–30.9.1681 s. 245; KA mf. ES 2081 (ss 4) Mustasaaren käräjät 29.–31.3.1682 s. 243 (Niels Jacobssons j NyCarleby Stadh Fullmechtiges Hans Hanssons Ahls prætention, till Mattz Rabb om hans Sons twenne åhrs Huuse hyra wid NyCarleby Skohlan, ophörer till Lille Kyro Häredz tingh, då Cappellan H:r Mattz som påiken wthom Fadrens Kunskap skall till Skohlan satt, der till swara böör), Vähänkyrön käräjät 4.–7.9.1682 s. 77 (Hanss Thorssons j Christina fordran till Cappellan H:r Mattz för gieldz af fordring, ophörer på Laga liqvidation till näste tingh, emedan H:r Mattz effter Rättens på Leggielse sig med sin full komblig Contra rächning nu eij infinna läth), 83; KA mf. ES 2081 (ss 6) Vähänkyrön käräjät 15.–17.3.1684 s. 242 (Cappellanens Sahl: H:r Mathiæ Mullandri änkia Hustru Margeta Mårtens dotter, inlade fordom Herskapz Haubtmans Sahl: Botvedh Höökz den 26 Novembris 1662 Daterade Inlegningh oppå ett fierdedehls Mantahl af Erich Säppäläs Half Mantals ödes Hemman, Hwilket Hennes Sahl: Man på frijheet optagit, och hon nu åboer); KA mf. ES 2082 (ss 8) Laihian ja Vähänkyrön käräjät 16.–17.8.1686 s. 138; KA mf. ES 2082 (ss 9) Vähänkyrön ja Laihian käräjät 24.–26.2.1687 s. 176, Vähänkyrön ja Laihian käräjät 23.–25.5.1687 s. 6 (Sal: H:r Matthiæ Mullandri änckia Dygdesamme Hustru Margeta Mårthens dåtter i Sawilax); KA mf. ES 2083 (ss 13) Vähänkyrön käräjät 28.8.1691 s. 307; KA mf. ES 2084 (ss 14) Vähänkyrön käräjät 10.–11.3.1692 s. 473; KA mf. ES 2085 (ss 17) Vähänkyrön käräjät 13.8.1695 s. 156 (att swara sin Swägerska Hustru Margareta Alstadia, katso 1949); KA mf. ES 2085 (ss 18) Vähänkyrön käräjät 6.2.1696 s. 180; KA mf. ES 2090 (ss 24) Isonkyrön käräjät 13.–14.3.1702 s. 538 (Agneta Mullandra ifrån Lillekyrå inlade i Rätten een Suppliqve des medelst hoon gifwer tillkänna det Bruukzförwaltaren Wälbet:de Petter Heike henne häfdat under ächtenskapz låfwen första gången i Hållkola Gästgifware gård förledet åhr emoth d: 8 Martij och sedan uppå Bröllopet här i Sochnen och Wändelä d: 16 näst der på fölliande, då hoon blefwet hafwande och d: 12 sidstledne Februerij födt dödt barn ... Agneta som är des [Gästgifwaren Carl Hålko] Stiuffmoders Syster ... Agnetas Broder H:r Mårten Mullander ... hennes Swåger Mattz Hålko och Systren Wendela ... till nästa Tingh), Isonkyrön käräjät 4.–5.8.1702 s. 690 (Agneta Mattzdåtter Mullandra); KA mf. ES 2090 (ss 25) Isonkyrön käräjät 30.–31.1.1703 s. 47 (Det förekallades nu Bruukzförwaltaren Petter Heike ifrån Årisberg hwilken weed 2:ne Tingh tillförne nekadt till den beskyllning som Agneta Mullandra honom påbördat ... Saakfälles Heike till 10 D:r och Mullandra till 5 D:r S:m:t); KA mf. ES 2092 (ss 29) Mustasaaren käräjät 14.–15.1.1707 s. 1 (Lenssmannen Petter Höök förehade Konan Agneta Mullandra ifrån Lillekyro S:n, hwilken under sin tienst hoos Probsten och Kyrckioherden härsammastädes skall låtit häfda sig och således blefwet med barn rådder, Agneta tillstod, det Hindrich Porthan (vertaa 4011) för sin afreesa här ifrån Orten till Åbo hade beblandelse med henne så att hon sidstl: Erichsmesse tijd födde, men nu är barnet dödt), Mustasaaren käräjät 14.–15.10.1707 s. 1013; KA mf. ES 2093 (ss 31) Isonkyrön käräjät 18.–20.2.1709 s. 246 (Nemdemannen Carl Holcko och dess Swåger Matts Hirfwi misstäncka deras Stiufmoder Hust: Wändela Mullandra, att hafwa bortfört någre Silfskeedar då hon if:n gården skildes ... hennes Syskonebarn Capellanen i Lillekyro H: Jacob Mullovius 2977); KA mf. ES 2094 (ss 33) Vähänkyrön käräjät 21.–22.9.1711 s. 651 (Enckian Hust: Wändela Mullandra beklagade att hon förleden Wåras effter Fahrdagen blefwet uthdrifwen ifrån ett Crono hemman, som hon bolagzwijs med sin Swåger Mårten Bängtson bebodt hafwer). — V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 8 (VII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 193, 216, 232, 239; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 241, 242, 244, 270, 408. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 74; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1991.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matts Mullander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U1098>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.