Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1681 Jakob Julenius Jacobus Zachariæ, Lappoensis 2915. Vht: Kauhavan kappalainen Zachris Julenius 631 (yo 1648, † ~1686) ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1681. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1681] Jacobus Zachr. Julenius. Lapoensis. | 1688 Sacerdotio præfectus et Sacellanus regim. Ostr. bothn. designatus. Rigæ manes suos passus est. Haud infelix poeta, laudes Ostrobotniæ carmine celebravit, edito Ab. 1686. præterea strenam ad annum 1684 publicæ commisit luci. \ | 7. Jacobus Zachr: Julenius, Lapoensis. Inskrefs in afdelningens Matrikel år 1681, under Theologiæ D:rn Professoren Johannes Gezelii Rectorat. Blef 1688 invigd till presta embetet och utnämnd till Kapellan vid Österbottens Regemente. Var icke olycklig poët, besjöng Österbottens lof i en sång (carmen), utgifven i Åbo 1686. Dessutom skänkte han åt publiken en nyårsgåfva (strenam) år 1684. Dog i Riga. Oraatio 1686. Vihitty papiksi 1688. — Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Detl. Hauenschildtin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1688. † Riiassa 29.4.1691.

Pso: Beata Tavast tämän 1. avioliitossa († 1742).

Pson seur. aviomies: Pyhäjoen kappalainen Josef Carlander U459 († 1699).

Appi: Pyhäjoen kirkkoherra Johan Tavast 736 (yo 1649/50, † 1689).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #288; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1691 f. 485v (KA mf. WA 2067); KA valtakunnanregistratuura 28.4.1692 f. 227 (Esquadrons Prästs fullmacht för Samuel Neostadius 3063 ... såsom förmedelst Jacob Julenij dödelige frånfälle för någon tijd sedan Esquadrons Predijkants bestellningen under Wårt Österbottns Infanterie Regemente är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 2086 (ss 18) Lapuan käräjät 7.9.1696 s. 188 (Cronones Länssman förestälte Arfwedh Hindersson i Kauhafwa, hwilken af Oloff Finnes hustru skall för Truldom angifwen wara ... dee berettade att Arfweedh een Reesa uthi Framledne Predikantens Sahl: Samuel[!] Julenij närwaru samma finska runor sungit); KA mf. ES 2087 (ss 20) Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.–22.2.1698 s. 307 (Det Företredde Länsmannen ifrån Gamble Carleby, Wählachtad Jacob Smedman, befullmechtigad utaf Kyrkioherden i Kusama, Ehrewyrdige H:r Samuel Julenius 2714, och des Swåger Bårgaren i Jacobstad Anders Kurasi, berettandes att des principalers Bror och Swåger, Fordom Pastor Reginis wördige och wällärde H:r Jacob Julenius, barnlöös, genom döden Afgången är. Och emedan des effterlämbnade Enckia, dygdesamme Hustru Beata Tawast, trädt i annat giffte uthan att hålla något lagliget Arffskiffte, sigh och sin Sahl: Mans Arfwingar emellan. Så begärte nu på sina principalers wegnar, bemelte Smedman, det goda Män förordnas måtte, samma Skiffte att förretta. Bewijsandes sigh genom Länssmannen här i Pedersöre, till den ändan hijt citera låtit, wählbemelte Hustru Beatas Man Sacellanum i Pyhäjåki, wördige och wällärde H:r Joseph Carlander U459, Men bemelte länsman Jacob Beckman, upwijste i Rätten H:r Carlanders protest af d: 24 passato, hwar medelst han förmenar sigh intet uthi detta Foro Comparera böra, Aldenstund Sandsundz hemman, är hans hustrus bördejord, Och Altså intet kan Sahl: H:r Jacobs Arfwingar till Arfs falla ... Smedman Swarade: att Sandsundz hemman är Sahl: H:r Jacobs Aflinge jord); KA mf. ES 2088 (ss 21) Pietarsaaren pitäjän käräjät 30.–31.1.1699 s. 232–238 (Sandsund); KA mf. ES 2091 (ss 26) Pietarsaaren pitäjän käräjät 26.–27.8.1704 s. 975 (Capellanens i Pyhäjåkj nu mera Sahl: Her Joseph Carlanders Enckia dygdesamma Matronan Hustru Beata Tawast insände genom sin uthskickade fölliande protest: Högdt:de Häredz Rätt. Uthaff närlagde Häredzdomb af d: 30 Januarij 1699 wille den låfl: Häredz Retten förnimma det min Swåger H:r Samuel Julenius 2714 är remitterad att söökia migh uti Nårra Häradet der iagh den tijden war boende, om något Arff som han för meente sigh bööra effter sin Broder och min Sahl: Man H:r Jacob Julenius hafwa att fordra; Men som han alt sedan låtet een sådan sin talan falla och den samma deserera; Ty fruchtar iagh att han i framtijden torde wid Hwariehanda händelse af dödzmåhl komma mine barn till beswär; Ty will iagh här med Solenniter emoot alt sådant efftertahl hafwa protesterad). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 189 (XLI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 213 (stud. Julenius, tämä?); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #288. — R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 116 (Juslenius Jacobus); Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21 (Johan Julenius); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4201G, 4232G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1361; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 132; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #11, 299, 785, 934, 1107, 1348, 2017, 2018, 2552G, 2576, 2643, 3795, 4267.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Julenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2915>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.