Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1684 Claes Juniander Claudius Johannis, Ostrobotniensis 3134. Vht: uusikaarlepyyläinen raatimies, vuodesta 1695 postimestari Johan Karlsson († 1705) ja Malin Claesdotter Witting. Ylioppilas Turussa kl. 1684. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1684] Claudius Juniander. | Sacellanus NyCarlebyensis. pie in Domino obiit 1710. — Uudenkaarlepyyn pitäjänapulainen ja pedagogi 1689, kappalainen 1694. † Uudessakaarlepyyssä 3.1710.

Pso: 1:o Magdalena Falander († ~1701); 2:o noin 1702 Anna Gammal tämän 1. avioliitossa († 1745).

Pson seur. aviomies: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra, FM Mikael Jesenhaus 4629 (yo 1701, † 1761).

Appi: Kokkolan kirkkoherra, FM Isak Falander 793 (yo 1650, † 1693).

Appi: Vöyrin kirkkoherra Gustaf Gammal 676 (yo 1648, † 1686).

Eno: luutnantti Reinhold Witting 416 (yo 1644, † 1667).

Vävy: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra Johan Remahl 5722 (yo 1729, † 1768).

Vävy: Limingan kirkkoherra Tomas Stenbäck 5739 (yo 1730, † 1776).

Vävy: Lapväärtin kappalainen Daniel Roos 5806 (yo 1730, † 1786).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #314; KA mf. ES 2084 (ss 14) Vöyrin käräjät 11.–12.2.1692 s. 168 (Häradz Skriwaren S:r Carl Juniander leeth Publicera sin fullmacht af Hans Nåde Höghwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen honom gifwen den 11 Maji 1691), Lapuan käräjät 29.2.1692 s. 325 (Pædagogens wedh Ny Carleby Schola wördige och wähllärde H:r Claes Junianders Fullmächtig Mons:r Carl Juniander Kärde till huus-Mannen Henrich Linaharia, att han tredskas betala dieknepenningar), 340; KA mf. ES 2084 (ss 15) Lapuan käräjät 21.–23.2.1693 s. 412 (Häradzskrifwaren Mons:r Carl Juniander Oppå sin Broders Wällärde H:r Claudii Juniandri wegnar beswärade sigh öfwer Een deehl af Sochne Männernes Moothwilligheet och tresko i diecknepenningarnes Ehrläggande ... H:r Claes som wedh een Ringa lägenheet och Stoort beswähr medh Ungdomens Information sitter, denne sin löhn högh nödigt behöfwer); KA mf. ES 2085 (ss 16) Uudenkaarlepyyn käräjät 31.7.1694 s. 39 (Rådman Johan Carlsson Opbödh hemmanet i Kyrkioby Benämbdh Wittings Första gången, som han effter sin Sahl: Swärfader Claas Wittingh inbörda will. Hwilket klanderlööst skiedde och her medh annoterades); KA mf. ES 2086 (ss 18) Uudenkaarlepyyn käräjät 3.9.1696 s. 137; KA mf. ES 2086 (ss 19) Uudenkaarlepyyn käräjät 18.1.1697 s. 73; KA mf. ES 2087 (ss 19) Uudenkaarlepyyn käräjät 14.9.1697 s. 260, 263, 289; KA mf. ES 2087 (ss 20) Uudenkaarlepyyn käräjät 17.2.1698 s. 271b (Handels Mannen i NyCarleby Niels Brask, lät andra gången upbiuda ½ Mantahls börde, som han sigh af Häredzhöfdingen Jacob Ross U231 tillhandlat, emooth hwilcket upbood, Sacellanus Loci H:r Claes Juniander fölliande klanderskrifft inlade: Såsom min Sahl: Moor Faders Claas Wittingz Hemman, effter af migh giorde laga Opbood, och Häredzhöfdingens Högachtad H:r Jacob Ross der wid giorde klander, i Anseende till des skuld fordran, intet ähr af äldre arftagna inlööst, uthan H:r Häredzhöfdingen, ähr föranlåten till sin prætensions ehrhållande, det samma att försällia, Ty giör iagh å Min och Mine Syskons wägnar, här medh protest, emooth samma oss Owitterl: giorde Kiöp, med försäckran, att inlöösa Af den främmande Kiöparen, mitt och mine Syskons Börde Hemman, för des uth gifne medell; Anhåller Fördenskull hoos dhen högdtärade Retten Tienstel:t dedt måtte å Mina wägnar bemelte Hemman, nu första gången Opbiudas. Claas Juniander. Wijdare inlade H:r Rådhmannen Johan Carllson, fölliande skrifftelig protest: Såsom min Sahl: Swåger, fordom Borgmestaren H:r Wilhelm Ross, månde A:o 1677, migh och min K: Hustru frijskiänckia, den fordran som han till min Sahl: Swärfaders Claas Wittinckz Hemman, meente sigh hafwa ... iagh haar andra med Arfwingar, som ähr Sahl: Reenhålt Wittingz 416, Sampt Sahl: Anders Munckz (katso 1050) barn ... Hwilcka protester till wijdare laga uthslagh, wid een Opartisk Rätt, ad notam tages), 277, Lapuan käräjät 28.2.–2.3.1698 s. 359 (Häredzskrifwaren Wälbet:de Carl Juniander... på sin Swärmoders, dygdesamma hustru Anna Forssmans (katso 1969) wägnar); KA mf. ES 2087 (ss 21) Uudenkaarlepyyn käräjät 24.–26.1.1699 s. 149 (Rådmannen och Organisten ifrån NyCarleby Isaak Falander, upwijste Hans Nådes H:r Landzhöfdingens Högwälborne H:r Johan Ehrenskiöldz Resolution af d: 18 Octob: sidstweekne, hwar medelst Hindrich Hanssons 3/4 Mantahl i Kyrkioby beläget, Sacellano Loci wördige och wällärde H:r Claes Juniander till Caplans boohl anslåes); KA mf. ES 2089 (ss 23) Uudenkaarlepyyn käräjät 18.–19.2.1701 s. 185; KA mf. ES 2089 (ss 24) Uudenkaarlepyyn käräjät 3.–4.3.1702 s. 373; KA mf. ES 2090 (ss 25) Uudenkaarlepyyn käräjät 22.–23.9.1703 s. 982 (Häredzskrifwarens Sahl: Carl Junianders Successor Matrimonii H:r Henrich Neostadius 4089); KA mf. ES 2092 (ss 29) Uudenkaarlepyyn käräjät 23.–25.2.1707 s. 328; KA mf. ES 2094 (ss 32) Uudenkaarlepyyn käräjät 4.3.1710 s. 458 (Wijdare förmäler Borgmestaren i samma skrifft, at högwördige H: Biskopen hafwer förordnadt Capellanen H: Claes Juniander i NieCarlby till hans Contutor, men der om hafwer denne Rätt ingen kundskap, dess utan ligger bem: Juniander nu dödz siuk), 460, Uudenkaarlepyyn käräjät 17.–19.10.1710 s. 868 (Rådmannen ifrån NieCarlby Stad, Nils Brask, befullmechtigad utaff Enckan dygdesamma Matronan Anna Gammal, upwiste fölliande Testamente: ... denne wår yttersta willia stadfäste och bekräffte wij med wår egen sampt Undertechnade wittnes hand och Signete, som skedde i NyCarlby d: 17 Feb. 1709. Claes Juniander ... Att hans Ehrewördigheet Sal: H:r Claes Juniander, således jämwähl yttrat sig på sin Sotesäng, och då iag honom besöchte med herrans h: Nattward, att förnämde transaction wederbörande Emellan skulle blifwa fast och stadig attest. Dat: NyCarlby d: 12 Martii 1710. And: Lundelius. Andre tingzdagen inkom Borgmestaren högwälah:d Isaac Falander 4091, Och protesterade emoot sin Sal: Swågers Testamente, effter som hans barn med förra hustrun derigenom merkel: kommer at lijda)KA mf. ES 2094 (ss 33) Uudenkaarlepyyn käräjät 11.–13.3.1711 s. 294. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 206 (XLIV); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #314. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 89, 90; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 217; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1443D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4092; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2017G, 2576.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 23.8.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Claes Juniander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3134>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.