Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1650 Isak Falander Isaacus Erici, Aboensis 793. Vht: Turun kappalainen, vuodesta 1655 Kokkolan kirkkoherra Erik Falander (Ericus Matthiæ, yo Uppsalassa 1631, † 1672) ja Magdalena Hermainen. Ylioppilas Turussa sl. 1650 Fahlander Is. Erici G. Carleb _ 40. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1650] Isacus Erici Falander. Phil: Mag: Pastor et Præp: GCarlebyensis 1673. Disputationem Gradualem Theoremata Selectiora comprehendentem edidit Ps. Iohanne Flachsenio Aboæ 1672 in Qvarto. | Obiit 1693. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1653 – sl. 1653. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1654 – sl. 1655. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1657 – kl. 1661. Respondentti 1658 (Lidén), pr. Enevald Svenonius 132. Respondentti 6.6.1662, pr. Jöran Alanus U9. Respondentti 1672 pro gradu, pr. Johan Flachsenius 981. FM 4.6.1672. — Kokkolan kappalainen 1666, kirkkoherra 1673. Lääninrovasti 1692. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1675 ja Vaasassa 1680. Valtiopäivämies 1680. † Kokkolassa 13.5.1693.

Pso: Brita Johansdotter Mathesius (jäi leskeksi).

Veli: Turun hovioikeuden asessori, professori, FK Erik Falander, aatel. 1691 Tigerstedt 794 (yo 1650, † 1697).

Veli: pastori Riiassa Johan Falander 1652 (yo 1663).

Veli: Henrik Falander 2031 (yo 1669, † 1677).

Veli: Kokkolan kirkkoherra, FM Jakob Falander 2166 (yo 1672, † 1720).

Veli: Kalajoen kirkkoherra Abraham Falander 2167 (yo 1672, † 1709).

Poika: Kokkolan pedagogi Johan Falander 3139 (yo 1684, † 1693).

Poika: Kokkolan kappalainen Jakob Falander 3731 (yo 1691, † 1714).

Poika: Uudenkaarlepyyn pormestari Isak Falander 4091 (yo 1695, † 1715).

Poika: apulaispappi Josef Falander 4092 (yo 1695).

Lanko: Pyhäjoen kappalainen Henrik Mathesius 791 (yo 1650).

Lanko: Kalajoen kappalainen Per Mathesius 887 (yo 1652, † 1693).

Lanko: Kokkolan kappalainen, rehtori Kasper Neostadius 1016 (yo 1653/54, † 1679).

Vävy: Kokkolan kappalainen Ernst Grandelius, myöh. Grandell 2914 (yo 1681, † 1697).

Vävy: Uudenkaarlepyyn kappalainen Claes Juniander 3134 (yo 1684, † 1710).

Vävy: Kokkolan kappalainen Henrik Engmark 4049 (yo 1694, † 1722).

Vävy: Kokkolan kappalainen Henrik Roering 4885 (yo 1705, † 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 56b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #75; KA valtakunnanregistratuura 29.3.1651 f. 72 (Confirmation för Capellanen i Åboo D:no Erico att blifwa œconimus templi Cathedralis dersammastedes etc. ... Een annan H:r Jöran Hörling 290, dett samma och hooss Oss sökt hafwer), 12.6.1693 f. 322 (Fullmackt för Andreas Petræus 540 at wara Probst ock Kyrkioherde i Gamble Carlby i Mag. Isaci Falandri ställe); KA mf. ES 2026 (qq 1) Kokkolan käräjät 23.–27.8.1678 f. 115v (Kyrkioheerden Ehrewördige och Höglerde Mag:r Isaacus Falander opwiste Retten det Kiöp som han medh Handelssman i Christina Wel:t Hans Tuhresson d: 31 Maj sidstl: om Hakalax gårdh medh alle dess wnderliggiandhe ägor och Nerfwila Börde Hemman á 2/3 M:l Skatt medh dess tilllydandhe legenheeter ingåt, Hwilket Hans Thoresson för 2000 D:r K:rm:t till H:r Kyrkioheerden Försåldt, hwilket Kiöp till Laga Ketzel nu förste gången upbödz); KA mf. ES 2027 (qq 3) Kokkolan käräjät 2.–3.3.1680 s. 84; KA mf. ES 2033 (rr 13) Kokkolan käräjät 4.–5.5.1674 f. 555v; KA mf. ES 2033 (rr 14) Kokkolan käräjät 7.–8.10.1675 f. 291; KA mf. ES 2036 (rr 23) Kokkolan ja Kälviän käräjät 15.–17.3.1686 s. 200 (Hans Ehrewördigheet H:r Kyrckioherdens Mester Isach Falanders fullmechtige Anders Jönsson Kongiorde Rätten huru Kyrckioheerden sigh till handlat af fordom Befalningzmans Christian Willingzhusens Enckia Nerfwilä 2/3 Mant:s skatt), Kruunupyyn, Kokkolan ja Kälviän käräjät 7.–9.9.1686 s. 524 (trolldohm), 552, 554; KA mf. ES 2037 (rr 27) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 2.–4.1.1690 s. 12 (katso 2142), Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 15.–16.9.1690 s. 232; KA mf. ES 2038 (rr 29) Kokkolan ja Kälviän käräjät 26.–27.9.1692 s. 212 (Qwarn), 222 (Prästegårdz oprätthållande); KA mf. ES 2038 (rr 31) Kokkolan ja Kälviän käräjät 8.–9.1.1694 s. 21 (Sahl: Probstens Mag:r Isaac Falandri Änckias wägnar), Kokkolan ja Kälviän käräjät 21.–22.8.1694 s. 258; KA mf. ES 2039 (rr 32) Kokkolan ja Kälviän käräjät 4.–5.3.1695 s. 280 (Företrädde Cappellanen wyrdigh och wällärde H:r Ernest Grandell medh berättellsse, huruledes hans Sahl: Swärfader frambledne Probsten Sahl: Mag:r Isaac Falander sigh tillhandlat Nerfwilä bördehemman om 2/3 Mantal ...); KA mf. ES 2040 (rr 35) Kokkolan ja Kälviän käräjät 22.–23.9.1698 s. 1101; KA mf. ES 2041 (rr 36) Kokkolan ja Kälviän käräjät 25.–27.9.1699 s. 1070 (Närfwilä); KA mf. ES 2041 (rr 37) Kokkolan ja Kälviän käräjät 8.–11.1.1700 s. 41; KA mf. ES 2042 (rr 38) Kokkolan ja Kälviän käräjät 2.–4.10.1701 s. 852. — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 240; K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 48 (XI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 11 (XI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 500, 537; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 73, 202, 203, 243, 244, 272; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 112 passim (isä); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #75. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 179 V#3684; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 116, 120; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 283; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 428 (Falander Taulu 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1D, 41D, 175R, 872D, 873D, 979D, 995R, 3684R, 4428G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4874; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 103; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #255R, 1091–1093, 1232R, 1361, 2017D, 2019D, 3596R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Falander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=793>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.