Helsingin yliopisto

Tiedot

9.11.1684 Mikael Dahlman Michael Michaelis, Viburgensis 3195. Vht: Vehkalahden pormestari, lainlukija Mikael Mårtensson Daalman († 1677) ja Gertrud Svensdotter. Ylioppilas Turussa 9.11.1684 Daalman Mich. Vib _ 162. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1684. d. 9. Nov. Michaël Daelman. Vib. — Aatelislipullisen Suomen komppanian katselmuskirjuri 1695–1701. Sittemmin vuokraaja. † 82-vuotiaana Kymissä 19.2.1740.

Pso: Eva Röhl († 1750).

Serkku: Vehkalahden kirkkoherra, FM Erik Dahlman 3825 (yo 1692, † 1713).

Veli: Viipurin triviaalikoulun konrehtori, FM Sven Dahlman 3265 (yo 1685).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 46b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #186; KA valtakunnanregistratuura 20.2.1680 f. 147 (Till Håff Retten i Åbo för Generalen Otto Wilhelm von Fersen om execution uppå laglähsaren Michel Dahlman); KA mf. ES 2000 (nn 62) Lempäälän käräjät 19.2.1659 f. 334v (Under Lagmans Henrich Jacobzsons (katso 766) Enckia Hust: och hans Stiuf Son Corneten Israell Christiansson ... Enckians Fullmechtige Michiell Daalman), Lempäälän käräjät 10.–11.10.1659 f. 403v (Cornetens Manhafftigh Israell Christophersons Fullmechtige Lagläsaren Michiell Mårtensson); KA mf. ES 2001 (nn 62) Lempäälän käräjät 19.–20.2.1667 f. 1034 (Förekom Laghlässarens Michell Dallmans Stiufader, Bängt Nilss:, Och begiäradhe Skiöttningh på Kerpällä Hemmanedt som bem:te Daalman A:o 1663 den 3 Maij, aff Welb:ne Ernest won Nandelstätt, sigh tillhandlat hadhe, det han och 3 gångor haf:r Uplyssa låtit, förebärandes och der hooss Daallmann Haffua Penningarnna Contenterat, och der på edt richtigdt Quitantz tagit, Men såssom han dett nu icke för handhen hadhe, Altså pålades honom Bängt Niellssonn be:t Nandellstetz Quitantz framtee, huar på sedhan skall skiötningh falla); KA mf. ES 1963 (nn 5) Lempäälän käräjät 31.1.–1.2.1678 f. 248 (om Kärpälä Ryttare Hemmans beskaffenheet, som bem:te hans Fadher, uthaf Lagläsarens Sahl: Michaël Daalmans Erfwingar, nästledne Sommar sig tilhandlat, katso 4014); KA mf. ES 1885 (ll 9) Espoon käräjät 13.–14.2.1691 f. 29v (Lagläsarens Sahl. Michel Dahlmans änkias h:o Gertrudh Swenssdotters fullmechtigh Samuel Matzon fordradhe af Per Swensson i Nupurböle 15 t:r Sp:l och 1 par oxar som han af Sahl: Dahlman skal tagit att förwaras); KA mf. ES 1721 (bb 10) Pernajan ylim. käräjät 23.3.1680 f. 30v (emellan Laghlesarens Sahl: Michel Daalmans Enckia hustru Gertrudh Swensdotter kiärande, och opå Arrendatorens Sahl: Hendrich Cornelij Enkias hust: Maria Böismans wegna Laghlesaren wel:t Carl Frese swarande); KA mf. ES 1722 (bb 10) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 20.3.1683 s. 56; KA mf. ES 1814 (ii 2) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 9.–11.1.1668 f. 102 (Opplystes andra gången dett kiöp, som Laghläsaren Michel Daalman medh S:r Anthonio Burchardt om Hägnlax Godz för treehundrade Siutijo D: S:r m:t ingååt hafwer, hwilket Ryttmester welb: Reeinholt Von Haagen tillförenne possiderat, och war häruthinnan intet klander), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 14.–15.6.1669 f. 186, Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 14.–15.1.1670 f. 230 (at såsom Swen Olsson hwilken af Sal: Wälb:ne H:r Hans Wrangell är donerat een öö Musalöö till sin lijfztijdh ... sin Mågh Michell Daalman), 232, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 4.–5.1.1672 f. 307; KA mf. ES 1814 (ii 3) Vehkalahden, Valkealan ja Kymin käräjät 20.6.1678 f. 138v (fordom laagläsarenss Sahl: Michael Dalmans Effterlefwerska dygdesamme H:stro Gertrud Swensdott:r, mainitaan usein muulloinkin), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 30.9.–1.[10].1679 f. 201v (Företrädde fordom Lagläsarens Sahl: Michael Dalmans Effterlefuerscha dygdesamme hustro Gertrud Swensd:r i Heinlax); KA mf. ES 1815 (ii 6) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 10.–11.10.1687 f. 60 (Corporalen Johan Anthoni ähr nu till detta Tingh andre gångon stembder ... att swara hustro Gertrudh Sweensdotter som å sin Sons Studiosi Michaël Daalmans wegna, öfwer honom klagade, angående slagzmåhl på Långfredagen passerat, men nu icke eller sigh instält, dy ähr han fallen till 3 m:r för stembningz försittiandhe. Jatkuu 27.–28.2.1688 f. 180), Lappeen ja Joutsenon käräjät 15.–16.9.1687 f. 147 (Elisabeth Tarvonia (vertaa 2984) præsenterade i Rätten een, hoos Höghwälborne H: Baron och Landzhöfdingen inlagde klageskrifft öfwer Munsterskrifwaren Johan Menschewer (vertaa 2178) som skall henne förledne Höstmarknadh öfwerfallit ... Inläggiandes där näst een attest aff H: Claudio Collano Past: Pexemensis H: Nicolao Fredlano Sacell: ib:m Trompetaren Ture Swänson och H: Thaniander, Länsman Påhl Lyra och 7 Häredz Nembdemän uthgifwen dat: Pexeme den 14 Maij 1687, där utj the eenhälleligen bekänna och stadel: tillståå, att Elisabeth Tarvonia, som där i Församblingen ähr född hafwer ährl- dygdh och Gudhfruchteligen sigh förhållit ... Sedan framteddes Wälb: Jurgen Wilhelm Von Bönhardtz och samme Trompetares Ture Swensons, sampt H: Charstenij underskrefne attest, gifwen i Wilmanstrandh den 10 Octob: 1686 som här ordh ifrån ordh införes: Underteknade bekänna, att då wij såtto i största töstheet i wårt qwarteer, som wij hadhe hoos dygderijke Matronen Dorothea Hobert, kom Munsterskrifwaren Johan Menskäffer, tillijka medh een Studioso Daalman benembdh, medh berått modh och öfwerföllo Sahl: Kyrkioherdens dotter ifrån Pexämäki, Jungfru Elisabeth Simonsdotter medh grufwelige och ährerörige skältzordh, säijandes oräknelige gångor, du din lättfärdige kåna och alle mans hoora, till öfwerflödh bem:te Daalman icke allenast öfwerföll Jungfrun, uthan och Wärdinnan som nu gammal och ålderstigen ähr, uthan och gästerna medh ropande, skrijkande, tårnerande, så att ingen wiste sigh för theras roop fredh niuta, uthan nödgas för dem undfly och lemna huusen i dhe öfwerdådigas händer ... Menschever inladhe först Corporalens Swantte Schadewitz attest dat: den 15 Septemb: 1687, som innehåller, dett hans hustro för honom sagdt, att Menschever inttet haar Schenderat eller slagit Elisabeth Simonsdotter, då när dhe förledne Marknadz tijdh hos Bårgmästar Lenters Enckia tillsamman warit ... men då denne Menschever och Tarvonia skohla taaltz wedh, såsom om någon Ächtenskapz handell, skall Studiosus Michaël Daalman sigh uthlåtit till sådane ordh ... skall och sagdt att han hafft till att beställa medh henne ... Tarvonia Exciperade emoth Schadevitz attest för den orsaak, att hans hustro icke skall wetha något att säija häruthinna, ty hon hadhe kommit seendt till Lenters och inttet hördt eller seedt hwadh som för passerade. Jutun käsittely jatkuu 8.–10.2.1688 f. 283 ja 11.–13.6.1688 f. 303 Emedan Johan Menschewer och Elisabeth Simonsdotter bägge tillståå, them hafft sammanlagh medh hwar andra förr 4 åhr i Piexämäki, der Elisabeth och påståår honom hafwa gifwit henne Rööff- och Utterskin, såsom till ett troligit och ährligit Ächtenskapz försäkringh, dy förwijses desse parter till den Högtährade Häredz Rätten där sammastädz, såsom där dhe först kötzligh beblandelse hafft, och enär the Rättens Uthslagg där ifrån opwijsa, skall om detta som sedan passerat och här i Rätten ähr anhengigh giordt, resolverat blifwa, så wida the elliest sins emellan icke kunna föreenas); KA mf. ES 1817 (ii 11) Pyhtään käräjät 29.–30.10.1695 s. 276 (Munsterskrif:n Wälbet:de Michael Dahlman); KA mf. ES 1817 (ii 13) Pyhtään käräjät 30.–31.1.1696 s. 136, Pyhtään käräjät 30.–31.10.1696 s. 588; KA mf. ES 1818 (ii 16) Pyhtään käräjät 6.6.1698 f. 145; KA mf. ES 1819 (ii 20) Pyhtään käräjät 25.6.1700 s. 192 (hoos Esqvadronskrif:n Michael Dahlman på däss Rusthåld Heinlax ... Esqvadronskrif:ns hust:o dygdesamma Eva Röhl), Pyhtään käräjät 22.10.1700 s. 282 (Krogaren Erick Mattzsson ifrån Heinlax förekom, beklagandes sig öfwer Esqvadronskrif:n Michael Dahlman, för det han för Otta dagar sedan är kommen dijt till krogen, och så illa sargat och handterat hans hustru Brjta Jöransd:r så att dett skall wara till att befara, om hennes lijff); KA mf. ES 1820 (ii 22) Pyhtään käräjät 20.5.1701 s. 175 (Esqvadronskrif:n Michaell Dahlman), Pyhtään käräjät 21.10.1701 s. 361; KA mf. ES 1820 (ii 24) Pyhtään käräjät 13.2.1702 s. 81 (för detta Munsterskrif:s Mons:r Michael Dahlmans begiäran), Pyhtään käräjät 30.5.1702 s. 224, Pyhtään käräjät 23.10.1702 s. 363; KA mf. ES 1820 (ii 25) Pyhtään käräjät 24.1.1703 s. 70; KA mf. ES 1820 (ii 27) Pyhtään käräjät 7.1.1705 s. 41; KA mf. ES 1821 (ii 27) Pyhtään käräjät 25.5.1705 s. 216 (Esqvadronskrif:n Wälbet:de Michael Dahlman, föredrogh Rätten beklagel:n huru som honom är d: 25:te sidstl:ne Aprill moth Klåckan Twå effter middagen händt den store olycka och afsaknaden att däss huus, bestående af 2 Bygningar om 13 rum, och Logiementer, föruthan Een stoor Rija med halm, så wähl som däss förnämbsta ägendom, och största dehlen af däss huusgerådh, på däs Rustningz hem:n i Heinlax by, och Pyttis S:n, oförmodel:n afbrunnit), 229, Lappeen ja Joutsenon käräjät 20.10.1705 s. 569 (Brandstodh); KA mf. ES 1821 (ii 28) Pyhtään käräjät 17.5.1706 s. 171; KA mf. ES 1821 (ii 29) Pyhtään käräjät 14.1.1707 s. 31; KA mf. ES 1821 (ii 30) Elimäen käräjät 26.–27.6.1722 f. 101 (Emedan Bonden if:n Elimä Sochn, och Rahikala by, Samuel Samuellsson, tillstår sig hafwa til låns tagit, 1719 om wåhren, i aprill månad, af Arendatoren wälbetrodde Michel Dahlman 1 tunna Råg), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 26.–27.9.1722 f. 132v, 139v, 141 (Arrendatoren Michel Dahlman ifrån Heinlax). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 10 (1652. 17 Marti D. Martinus Michaëlis Wallenius, Patruus meus 660 mortuus est, ætatis suæ 52 in Lempälä), 11; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 210 (XLV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 398, 399; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 27. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1358 (Vallenius Taulu 54).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Dahlman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3195>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.